ACC INJEKT

Čtěte příbalový leták ACC INJEKT online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ACC INJEKT a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ACC INJEKT

  1. Co je ACC INJEKT a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACC INJEKT užívat
  3. Jak se ACC INJEKT užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ACC INJEKT uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ACC INJEKT

1. Co je přípravek ACC injekt a k čemu se používá

Mukolytikum (léčivý přípravek snižující vazkosti hlenu)

Léčivá látka rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. Acetylcystein působí také antioxidačně, a tak podporuje obranné mechanismy organismu.

Acetylcystein se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, které jsou spojené s intenzivní sekrecí (tvorbou) vazkého hlenu.

Zejména se užívá u akutní i chronické bronchitidy (zánětu průdušek), bronchiektázií (rozšíření průdušek), bronchiálním astmatu (průduškové astma), bronchiolitidy (zánětu průdušinek), cystické fibrózy (mukoviscidózy).

Přípravek je možno podávat dospělým a dětem starším než 1 rok.

Novorozencům a dětem mladším než 1 rok je možno podávat ACC injekt pouze v nemocnici při stavech, které ohrožují jejich život.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ACC injekt používat Nepoužívejte přípravek ACC injekt:

– jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ACC injekt se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

– máte bronchiální (průduškové) astma

– jste v minulosti trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkový­mi vředy.

Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom – závažné kožní onemocnění charakterizované odlučováním horní vrstvy kůže či sliznice od spodních vrstev, Lyellův syndrom – závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem a ukončete užívání tohoto přípravku.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší. Dlouhodobé užívání přípravku může vyvolat příznaky nesnášenlivosti histaminu, např. bolest hlavy, rýmu a svědění.

Další léčivé přípravky a přípravek ACC injekt

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud současně užíváte ACC injekt a antitusika (léky tlumící kašel), může snížením kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách.

Pro současné užívání ACC injekt a antitusik proto musíte mít zvlášť závažné důvody a antitusika můžete užívat současně s ACC injekt pouze na výslovné doporučení lékaře.

Při současném perorálním užívání některých antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů, cefalosporinů) se musí přípravek ACC injekt užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyklin, erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání ACC injekt a přípravků s nitroglycerinem může dojít k rozšiřování cév a ke snížení krevní srážlivosti v důsledku zbrzdění shlukování krevních destiček. Pokud je souběžná léčba přípravkem ACC injekt a přípravky s nitroglycerinem nutná, bude Vás Váš lékař pečlivě sledovat z důvodu možného závažného poklesu krevního tlaku, který se může projevit bolestí hlavy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

V těhotenství a v období kojení může být tento přípravek užíván jen na doporučení lékaře.

3. Jak se přípravek ACC injekt používá

Dávkování je přísně individuální podle stavu pacienta.

Doporučená dávka přípravku je:

Injekční léčba

Dospělí:

1–2 krát denně 1 ampulku (300 mg) k intravenóznímu (k podání do žíly), intramuskulárnímu (k podání do svalu).

Použití u dětí a dospívajících

Děti: ve věku 6–14 let

1–2 krát denně 1/2 ampulky (150 mg) do žíly nebo do svalu.

U dětí mladších 6 let lékař obvykle podává jiný přípravek, který je možné užívat perorálně (ústy). Pokud je nutno použít injekční léčbu, obvykle se podává 10 mg/kg tělesné hmotnosti.

Inhalační léčba

Dospělí inhalují obsah 1 ampule dvakrát denně (což odpovídá 600 mg acetylcysteinu).

Použití u dětí a dospívajících

Děti ve věku 6–14 roků inhalují obsah ampule ACC injekt jednou až dvakrát denně (což odpovídá 150–300 mg acetylcysteinu).

Způsob podání

Injekční roztok je určen k intravenóznímu (k podání do žíly), intramuskulárnímu (k podání do svalu) a inhalačnímu podání.

První intravenózní dávka by měla být rozředěna 1:1 0,9 % roztokem NaCl nebo 5 % roztokem glukózy. Další podávání je vhodné provádět v dlouhodobé infúzi. Injekční léčbu provádí lékař nebo zdravotní sestra.

V případě inhalační aplikace se inhalace neředěného roztoku přípravku provádí pomocí nebulizátoru. Způsob inhalace Vám vysvětlí Váš ošetřující lékař nebo lékárník.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ACC Injekt, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ACC Injekt

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) používat ACC Injekt

Poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:

Velmi časté:

mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

Časté:

mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

Méně časté:

mohou postihnout až 1 ze 100

Vzácné:

mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů

Velmi vzácné:

mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky:

Reakce přecitlivělosti Bolesti hlavy Hučení v uších Zrychlený tep Nevolnost, zvracení, zánět sliznice dutiny ústní, bolesti břicha, průjem Kopřivka, vyrážka, otok, svědění Horečka Dušnost, stažení průdušek, výtok z nosu Trávicí obtíže Anafylaktická (akutní/ závažná alergická) reakce až šok Krvácení Nízký krevní tlak Zčervenání Otok obličeje

5. Jak přípravek ACC injekt uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byly chráněny před nárazem.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na injekční lahvičce za “EXP”.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ACC injekt obsahuje

Léčivou látkou je acetylcysteinum 300 mg v 3 ml injekčního roztoku.

Dalšími složkami jsou dihydrát edetanu disodného, kyselina askorbová, roztok hydroxidu sodného 10 g/l, voda na injekci.

Jak přípravek ACC injekt vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je čirý, bezbarvý roztok. Je balený v ampulkách z hnědého skla s šedofialovým kódovacím kroužkem, papírový přířez, krabička.

Velikost balení:

5 ampulek po 3 ml roztoku.

50 ampulek po 3 ml roztoku.

100 ampulek po 3 ml roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

EVER Pharma Jena GmbH, Jena, Německo

LEK Pharmaceuticals d.d, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, .

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 7. 2018

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář