ACETYLSALICYLIC ACID KRKA

Čtěte příbalový leták ACETYLSALICYLIC ACID KRKA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ACETYLSALICYLIC ACID KRKA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ACETYLSALICYLIC ACID KRKA

  1. Co je ACETYLSALICYLIC ACID KRKA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACETYLSALICYLIC ACID KRKA užívat
  3. Jak se ACETYLSALICYLIC ACID KRKA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ACETYLSALICYLIC ACID KRKA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ACETYLSALICYLIC ACID KRKA

1.   Co je přípravek Acetylsalicylic acid Krka a k čemu se používá

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka obsahuje kyselinu acetylsalicylovou, která v nízkých dávkách patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných protidestičkové látky (tlumí shlukování krevních destiček). Krevní destičky (trombocyty) jsou malá krevní tělíska, která se podílejí na srážení krve a účastní se tak při vzniku trombózy (vzniku krevních sraženin v cévách). Když vznikne krevní sraženina (trombus) v tepně, zastaví se průtok krve a přeruší se přísun kyslíku. Pokud toto nastane v srdci, může to vyvolat srdeční příhodu (infarkt myokardu) nebo záchvat anginy pectoris; v mozku to může způsobit cévní mozkovou příhodu.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka se užívá ke snížení rizika tvorby krevních sraženin a tím k předcházení dalších:

– infarktů myokardu

– cévních mozkových příhod

– srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní nebo nestabilní anginou pectoris (typ záchvatovité bolesti na hrudníku).

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka se používá také k prevenci tvorby krevních sraženin po určitých typech operací srdce k rozšíření nebo uvolnění krevních cév.

Tento léčivý přípravek není určen pro použití při akutních stavech. Používá se pouze jako léčba preventivní.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acetylsalicylic acid Krka užívat

Neužívejte přípravek Acetylsalicylic acid Krka:

– jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– jestliže jste alergický(á) na jiné salicyláty nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto léky jsou často používány k léčbě artritidy nebo revmatických onemocnění a bolesti.

– jestliže jste někdy měl(a) astmatický záchvat nebo otok některých částí těla, např. obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka (angioedém) po užití salicylátů nebo NSAID.

– jestliže máte v současné době nebo jste někdy měl(a) vřed v žaludku nebo v tenkém střevě nebo jakýkoli typ krvácení, jako je cévní mozková příhoda.

– jestliže jste někdy měl(a) problémy se správným srážením krve.

– jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin.

– jestliže máte závažné problémy se srdcem, které mohou způsobovat dušnost a otok kotníků.

– jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství; nesmíte užívat vyšší dávky než 100 mg denně (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

– jestliže užíváte lék zvaný methotrexát (např. k léčbě rakoviny nebo revmatické artritidy) v dávkách vyšších než 15 mg týdně.

Děti a dospívající

Kyselina acetylsalicylová podávaná dětem může vyvolat Reyův syndrom. Reyův syndrom je velmi vzácné onemocnění, které postihuje mozek a játra a může být i život ohrožující. Proto se přípravek Acetylsalicylic acid Krka nemá podávat dětem do 16 let, pokud tak neurčil lékař.

Další léčivé přípravky a přípravek Acetylsalicylic acid Krka

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek léčby může být ovlivněn, jestliže je kyselina acetylsalicylová užívána současně s jinými léky určenými k léčbě následujících sta­vů:

– ředění krve/prevence tvorby nebo rozpouštění krevních sraženin (např. warfarin, heparin, klopidogrel, alteplasa)

– odmítnutí orgánu po transplantaci (cyklosporin, takrolimus)

– vysoký krevní tlak (např. diuretika a ACE-inhibitory)

– regulace srdečního rytmu (digoxin)

– bipolární afektivní porucha (lithium)

– bolest a zánět (např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen nebo steroidy)

– dna (např. probenecid)

– epilepsie (valproát, fenytoin)

– glaukom (acetazolamid)

– zhoubné nádorové onemocnění nebo revmatoidní artritida (methotrexát; v dávce nižší než 15 mg týdně)

– cukrovka (např. glibenklamid, inzulin)

– deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je sertralin nebo paroxetin)

– použití hormonů k substituční léčbě, když došlo ke zničení nadledvin nebo hypofýzy nebo byly tyto žlázy odstraněny, nebo k léčbě zánětu včetně revmatického onemocnění a zánětu střev (kortikosteroidy).

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka s jídlem, pitím a alkoholem

Pití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu a prodloužit dobu krvácivosti.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotné ženy nemají během těhotenství užívat kyselinu acetylsalicylovou, pokud tak neurčí lékař. Neužívejte přípravek Acetylsalicylic acid Krka, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař a denní dávka v takovém případě nemá překročit 100 mg (viz bod „Neužívejte přípravek Acetylsalicylic acid Krka“). Pravidelné užívání nebo vysoké dávky tohoto léčivého přípravku během pozdní fáze těhotenství mohou způsobit vážné komplikace u matky nebo dítěte.

Kojící ženy nemají užívat kyselinu acetylsalicylovou, pokud tak neurčí lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Acetylsalicylic acid Krka měl vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka 75 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110), která může vyvolat alergickou reakci.

Přípravek Acetylsalicylic acid Krka160 mg obsahuje lecithin (sójový) (E322)

Pokud jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Acetylsalicylic acid Krka užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Prevence srdečních infarktů:

– Doporučená dávka je 75–160 mg jednou denně.

Prevence cévních mozkových příhod:

– Doporučená dávka je 75–325 mg jednou denně.

– Doporučená dávka je 75–160 mg jednou denně.

– Doporučená dávka je 75–160 mg jednou denně.

Tento přípravek nemá být podáván v dávkách vyšších, pokud tak nedoporučí lékař, a dávka nemá být vyšší než 325 mg denně.

Starší pacienti

Dávkování je stejné jako u dospělých. Obecně má být kyselina acetylsalicylová podávána s opatrností u starších pacientů, kteří mají větší sklon k výskytu nežádoucích účinků. Léčba má být v pravidelných intervalech kontrolována.

Použití u dětí a dospívajících

Kyselina acetylsalicylová se nemá podávat dětem a dospívajícím do 16 let, pokud tak nepředepsal lékař (viz bod „Upozornění a opatření“).

Způsob podání

Pro perorální podání.

Tablety se mají polykat vcelku s dostatečným množstvím tekutiny (1/2 sklenice vody). Vzhledem k gastrorezistentní potahové vrstvě tablet, který brání dráždivému účinku přípravku na trávicí ústrojí, se tablety nemají drtit, lámat nebo žvýkat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acetylsalicylic acid Krka, než jste měl(a)

Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, máte se ihned poradit s lékařem nebo kontaktovat okamžitě nejbližší oddělení lékařské pohotovosti. Ukažte lékaři zbylé množství léku nebo prázdný obal.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat ušní šelest, poruchy sluchu, bolest hlavy, závrať, zmatenost, pocit na zvracení, zvracení a bolesti břicha. Výrazné předávkování může vyvolat rychlejší dýchání než normální (hyperventilace), horečku, výrazné pocení, neklid, křeče, halucinace, nízkou hladinu cukru v krvi, kóma a šok.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acetylsalicylic acid Krka

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, počkejte, až bude čas na další dávku a pak pokračujte jako obvykle.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Acetylsalicylic acid Krka

Bez porady s lékařem nepřestávejte užívat přípravek Acetylsalicylic acid Krka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek Acetylsalicylic acid Krka a okamžitě vyhledejte lékaře:

– Náhle vzniklá dušnost, otok rtů, obličeje nebo těla, vyrážka, mdloby nebo polykací obtíže (závažná alergická reakce).

– Zčervenání kůže s tvorbou puchýřů nebo s olupováním, které může být spojeno s vysokou horečkou a bolestí kloubů. Může se jednat o erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom nebo Lyellův syndrom.

– Neobvyklé krvácení, jako je vykašlávání krve, přítomnost krve ve zvratcích nebo moči, nebo černá stolice.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):

– Pocit na zvracení, zvracení, průjem.

– Poruchy trávení.

– Zvýšený sklon ke krvácení.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):

– Kopřivka.

– Rýma.

– Dýchací obtíže.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 p­acientů):

– Závažné krvácení ze žaludku nebo střev, krvácení do mozku; změna počtu krevních buněk.

– Křeče dolních cest dýchacích, astmatický záchvat.

– Zánět krevních cév.

– Podlitiny s purpurovými skvrnami (kožní krvácení).

– Závažné kožní reakce, jako je vyrážka známá pod názvem erythema multiforme a život ohrožující formy Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom.

– Reakce přecitlivělosti jako je otok např. rtů, obličeje nebo těla, nebo šok.

– Reyův syndrom (velmi vzácné onemocnění u dětí, které postihuje mozek a játra (viz bod 2 „Děti a dospívající“)).

– Abnormálně silné nebo prodloužené menstruační krvácení.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

– Ušní šelest (tinitus) nebo zhoršení sluchu.

– Bolest hlavy.

– Závrať.

– Vředy v žaludku nebo v tenkém střevě a perforace.

– Prodloužená doba krvácivosti.

– Porucha funkce ledvin, akutní selhání ledvin.

– Porucha funkce jater, zvýšení jaterních enzymů.

– Vysoká hladina kyseliny močové nebo nízká hladina cukru v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Acetylsalicylic acid Krka uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Acetylsalicylic acid Krka 75 mg:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Acetylsalicylic acid Krka 100 mg:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Acetylsalicylic acid Krka 160 mg:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Acetylsalicylic acid Krka obsahuje

– Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum.

– Dalšími složkami přípravku Acetylsalicylic acid Krka 75 mg jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, bramborový škrob, mastek, triacetin, kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze.

Potahová vrstva: polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521), karmín (E120), hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraPe 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká Republika

Acetylsalicylic acid Krka

Německo

ASS TAD 75 mg protect magensaftresistente Tabletten

ASS TAD 100 mg protect magensaftresistente Tabletten

Polsko

Abrea

Slovenská republika

Abrea 75 mg

Abrea 100 mg

Abrea 160 mg

Španělsko

Ácido acetilsalicílico Krka 100 mg comprimidos gastroresistentes

Švédsko

Bartal 75 mg Enterotablett

Bartal 100 mg Enterotablett

Bartal 160 mg Enterotablett

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.01.2017

7

– Dalšími složkami přípravku Acetylsalicylic acid Krka 100 mg jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a bramborový škrob.

Potahová vrstva: mastek, triacetin, kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze

– Dalšími složkami přípravku Acetylsalicylic acid Krka 75 mg jsou:

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář