ACIDUM FOLICUM LÉČIVA

Čtěte příbalový leták ACIDUM FOLICUM LÉČIVA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ACIDUM FOLICUM LÉČIVA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ACIDUM FOLICUM LÉČIVA

  1. Co je ACIDUM FOLICUM LÉČIVA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACIDUM FOLICUM LÉČIVA užívat
  3. Jak se ACIDUM FOLICUM LÉČIVA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ACIDUM FOLICUM LÉČIVA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ACIDUM FOLICUM LÉČIVA

1.   Co je přípravek Acidum folicum Léčiva a k čemu se používá

Kyselina listová (acidum folicum) patří mezi vitaminy skupiny B. Je nezbytná pro činnost různých enzymů v lidském těle, zvláště je nutná pro krvetvorbu. Při jejím nedostatku vzniká typická chudokrevnost s velkými buňkami v kostní dřeni, dále se může objevit únava, vypadávání vlasů, případně postižení sliznic zažívacího ústrojí (nechutenství, nevolnost, pálení a bolest jazyka). Přípravek Acidum folicum Léčiva se používá k prevenci a léčbě stavů z nedostatku kyseliny listové, např. v těhotenství a v období kojení, při léčení na umělé ledvině, při některých onemocněních krvetvorby, při zhoršeném vstřebávání živin ze střeva, u pacientů užívajících některá léčiva způsobující nedostatek kyseliny listové v organizmu (např. léky k léčbě epilepsie a tuberkulózy, sulfonamidy) a při užívání antikoncepčních pilulek. U pacientů s onemocněním jater dochází obvykle ke zvýšeným ztrátám kyseliny listové (z důvodu zvýšeného vylučování), proto je pro ně tato léčba také určena.

Přípravek lze užívat i v průběhu těhotenství. Během léčby není nutné přerušit kojení.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající i děti.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acidum folicum Léčiva užívat

Upozornění a opatření

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Další léčivé přípravky a přípravek Acidum folicum Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala, nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Acidum folicum Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky používané k léčbě epilepsie a tuberkulózy, sulfonamidy a antikoncepční pilulky. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Acidum folicum Léčiva žádné volně prodejné léky s obsahem směsi vitaminů. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Acidum folicum Léčiva.

Přípravek Acidum folicum Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem

Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se tekutinou.

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek lze užívat i v průběhu těhotenství. Během léčby není nutné přerušit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Acidum folicum Léčiva obsahuje laktosu a sacharosu

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.   Jak se přípravek Acidum folicum Léčiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování a délku léčby určuje vždy lékař dle druhu a závažnosti onemocnění.

Doporučená obvyklá dávka je 1 obalená tableta obden, dávka však může být až 3 tablety denně. Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se tekutinou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Acidum folicum Léčiva, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se může objevit pocit na zvracení, napětí v břiše, poruchy spánku nebo podrážděnost, které během 3 týdnů samy ustoupí.

Při vystupňovaných obtížích vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Acidum folicum Léčiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny ve skupinách dle frekvence výskytu:

Vzácné(postihují až 1 pacienta z 1 000):

– pocit na zvracení, tlak v břiše, pachuť v ústech, poruchy spánku, podrážděnost, alergické reakce (kopřivka, svědění, vyrážka a horečka).

Velmi vzácné(postihují až 1 pacienta z 10 000):

– dýchací obtíže až celková alergická reakce s otoky obličeje a sliznic).

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

– závažná alergická reakce (anafylaktická reakce)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

5.   Jak přípravek Acidum folicum Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Acidum folicum Léčiva obsahuje

– Léčivou látkou je acidum folicum.

– Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, kalcium-stearát, sacharosa, oxid titaničitý, sodná sůl karmelosy 20, arabská klovatina, žlutý oxid železitý), směs bílého a karnaubského vosku.

Jak přípravek Acidum folicum Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Acidum folicum jsou obalené tablety světle hnědé barvy.

Druh obalu: PVC/Al blistr, krabička.

Velikost balení: 30 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 5. 2018

3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář