ACIDUM PHOSPHORICUM AKH

Čtěte příbalový leták ACIDUM PHOSPHORICUM AKH online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ACIDUM PHOSPHORICUM AKH a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ACIDUM PHOSPHORICUM AKH

  1. Co je ACIDUM PHOSPHORICUM AKH a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACIDUM PHOSPHORICUM AKH užívat
  3. Jak se ACIDUM PHOSPHORICUM AKH užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ACIDUM PHOSPHORICUM AKH uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ACIDUM PHOSPHORICUM AKH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acidum phosphoricum AKH tablety

2   OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

3   SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát.

4   LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

5.

Perorální podání.

~6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

7.   DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Datum revize textu: 27.1.2016.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

~9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

VÝROBCE

Držitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les, Česká republika

Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/480/07-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

2/2

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář