ACTILYSE

Čtěte příbalový leták ACTILYSE online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ACTILYSE a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ACTILYSE

  1. Co je ACTILYSE a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ACTILYSE užívat
  3. Jak se ACTILYSE užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ACTILYSE uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ACTILYSE

1. Co je Actilyse a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Actilyse je alteplasa. Alteplasa patří do skupiny léků, které se nazývají trombolytika. Tyto léky svým účinkem rozpouští krevní sraženiny, které vznikly v krevních cévách.

Actilyse se používá k léčbě řady stavů, které jsou způsobeny vznikem krevní sraženiny uvnitř krevních cév, včetně:

– srdeční příhody, způsobené krevními sraženinami v tepnách srdce (infarkt myokardu)

– krevních sraženin v tepnách plic (plicní embolie)

– cévní mozkové příhody způsobené krevní sraženinou v tepně mozku (akutní ischemická cévní

mozková příhoda).

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Actilyse podán

Upozornění a opatření

Při použití přípravku Actilyse bude lékař zvláště opatrný

– pokud jste prodělal(a) nějaký jiný druh alergické reakce, než náhlou alergickou reakci ohrožující život (reakci závažné přecitlivělosti) a to na léčivou látku alteplasu, gentamicin (stopový zbytek z výrobního procesu), přírodní kaučuk (také nazývaný latex, který je součástí obalu přípravku) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– jestliže je u Vás přítomen nebo u Vás nedávno nastal nějaký stav, který zvyšuje riziko krvácení, jako je:

drobné poranění biopsie (zákrok za účelem získání vzorku tkáně) punkce velké cévy nitrosvalová injekce zevní srdeční masáž

– jestliže jste v minulosti byli léčeni přípravkem Actilyse

– jestliže je Vám více než 65 let

Další léčivé přípravky a Actilyse

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zvláště je důležité informovat lékaře, jestliže užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době:

– jakékoliv léky, které se užívají k „ředění“ krve, včetně:

kyseliny acetylsalicylové warfarinu kumarinu heparinu

– určité léky, které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory).

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lékař Vám podá přípravek Actilyse pouze tehdy, jestliže možný přínos převáží možné riziko pro Vaše dítě.

Přípravek Actilyse může obsahovat gentamicin jako stopový zbytek z výrobního procesu; obal přípravku obsahuje přírodní kaučuk (latex).

3.   Jak se Actilyse používá

Přípravek Actilyse Vám bude připraven a podáván lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem. Není určen pro samoléčbu.

Léčbu přípravkem Actilyse je nutno zahájit co nejdříve po vzniku příznaků.

Existují tři různé stavy, při kterých lze tento lék podávat:

Srdeční příhoda (infarkt myokardu)

Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Maximální dávka přípravku Actilyse je 100 mg, ale bude nižší, jestliže vážíte méně než 65 kg.

Může být podána dvěma různými způsoby:

a) forma s podáváním trvajícím 90 minut u pacientů léčených během 6 hodin od začátku příznaků. Tato forma se skládá z:

– úvodní injekce části dávky přípravku Actilyse do žíly

– infuze zbytku dávky po dobu následujících 90 minut.

b) forma s podáváním trvajícím 3 hodiny u pacientů léčených 6 – 12 hodin od začátku příznaků. Tato forma se skládá z:

– úvodní injekce části dávky přípravku Actilyse do žíly

– infuze zbytku dávky po dobu následujících 3 hodin.

Vedle přípravku Actilyse Vám lékař podá další lék, který zastavuje tvorbu krevních sraženin. Tento lék bude podán co nejdříve od vzniku bolestí na hrudi.

Krevní sraženiny v tepnách plic (plicní embolie)

Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Maximální dávka přípravku Actilyse je 100 mg, ale bude nižší, jestliže vážíte méně než 65 kg.

Lék je obvykle podáván jako:

– úvodní injekce části dávky přípravku Actilyse do žíly

– infuze zbytku dávky po dobu následujících 2 hodin.

Cévní mozková příhoda způsobená krevní sraženinou v mozkové tepně (akutní ischemická cévní mozková příhoda)

Přípravek Actilyse musí být podán během 4,5 hodin od vzniku prvních příznaků. Čím dříve přípravek Actilyse dostanete, tím více Vám může být léčba prospěšná a s menší pravděpodobností dojde k výskytu nepříznivých nežádoucích účinků. Dávka, kterou dostanete, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Maximální dávka léku je 90 mg, ale bude nižší, jestliže vážíte méně než 100 kg. Přípravek Actilyse je podán jako:

– úvodní injekce části dávky do žíly

– infuze zbytku dávky po dobu následujících 60 minut.

Nesmíte užívat kyselinu acetylsalicylovou po dobu prvních 24 hodin poté, co jste byl(a) léčen(a) přípravkem Actilyse z důvodu cévní mozkové příhody. Pokud je to nezbytné, lékař Vám může dát injekci s heparinem.

Jestliže máte nějaké další otázky týkající se použití přípravku Actilyse, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotnického pracovníka.

4.   Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Actilyse nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U pacientů léčených přípravkem Actilyse se objevily následující nežádoucí účinky:

Velmi časté(vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů, kteří užívají přípravek)

– srdeční selhání – možná bude nutné ukončit léčbu

– krvácení do mozku (mozkové krvácení) po léčbě cévní mozkové příhody způsobené krevní sraženinou v mozkové tepně (akutní ischemická cévní mozková příhoda) – možná bude nutné ukončit léčbu

– tekutina v plicích (plicní edém)

– krvácení z poškozené cévy (jako je hematom)

– nízký krevní tlak (hypotenze)

– bolesti na hrudi (angina pectoris)

Časté(vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů, kteří užívají přípravek)

– další srdeční příhoda

– krvácení do mozku (mozkové krvácení) po léčbě srdeční příhody (infarktu myokardu) -možná bude nutné ukončit léčbu

– zastavení činnosti srdce (srdeční zástava) – možná bude nutné ukončit léčbu

– šokový stav (velmi nízký krevní tlak) způsobený selháním srdce – možná bude nutné ukončit léčbu

– krvácení v hltanu

– krvácení ze žaludku nebo ze střeva, včetně zvracení krve (hemateméza) nebo přítomnosti krve ve stolici (meléna nebo krvácení z konečníku), krvácení z dásní

– krvácení do tělesných tkání způsobující vznik nafialovělých podlitin (ekchymózy)

– krvácení z močových cest nebo z reprodukčních orgánů, což může vést k výskytu krve v moči (hematurie)

– krvácení nebo podlitina (hematom) v místě injekce

Méně časté, (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů, kteří užívají přípravek)

– krvácení týkající se plic jako je vykašlávání hlenů s příměsí krve (hemoptýza) nebo krvácení do dýchacích cest – možná bude nutné ukončit léčbu

– krvácení z nosu (epistaxe)

– nepravidelný srdeční tep po obnovení průtoku krve v srdci

– poškození srdečních chlopní (mitrální regurgitace) nebo poškození přepážky oddělující srdeční komory (defekt septa komor) – možná bude nutné ukončit léčbu

– náhlé ucpání tepny v plicích (plicní embolie), v mozku (cerebrální embolie) a všech dalších částech těla (systémová embolie)

– krvácení z ucha

– pokles krevního tlaku

Vzácné,( vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů, kteří užívají přípravek)

– krvácení do vaku blan obklopujících srdce (hemoperikard) – možná bude nutné ukončit léčbu

– vnitřní krvácení do zadní části břišní dutiny (retroperitoneální krvácení) – možná bude nutné ukončit léčbu

– vznik krevních sraženin v krevních cévách; tyto sraženiny mohou vcestovat do dalších orgánů těla (trombotická embolie). Příznaky budou záviset na postiženém orgánu.

– alergické reakce, například kopřivka (urtikárie) a kožní vyrážka, potíže s dýcháním (bronchospasmus), nahromadění tekutiny pod kůží nebo sliznicí (angioedém), nízký krevní tlak nebo šokový stav – možná bude nutné ukončit léčbu

– krvácení do očí (oční krvácení)

– žaludeční nevolnost (nauzea)

Velmi vzácné,(vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pa­cientů, kteří užívají přípravek)

– závažná alergická reakce (například život ohrožující anafylaxe) – možná bude nutné ukončit léčbu

– nežádoucí účinky, které se týkají nervové soustavy, jako jsou:

křeče (svalové stahy, záchvaty křečí) potíže s řečí zmatenost nebo delirium (silná zmatenost) úzkost provázená neklidem (agitace) deprese změny myšlení (psychóza)

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

– krvácení do vnitřních orgánů, například krvácení do jater – možná bude nutné ukončit léčbu

– vznik sraženin krystalů cholesterolu, které mohou vcestovat do dalších orgánů těla (embolizace krystalů cholesterolu). Příznaky budou záviset na postiženém orgánu – možná bude nutné ukončit léčbu

– krvácení, které vyžaduje podání krevní transfuze

– zvracení

– horečka

Po krvácení do mozku nebo po jiné závažné příhodě spojené s krvácením se může vyskytnout úmrtí nebo trvalá invalidita.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak Actilyse uchovávat

Za normálních okolností nenastane příležitost k tomu, abyste přípravek Actilyse uchovával(a), protože Vám jej bude podávat lékař.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Actilyse nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chemická a fyzikální stabilita

Stabilita připraveného roztoku byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 2 – 8°C, a po dobu 8 hodin při teplotě 25°C.

Mikrobiologická stabilita

Z mikrobiologického hlediska je třeba roztok použít bezprostředně po přípravě. Pokud není použit okamžitě, pak jsou podmínky uchovávání i doba uchovávání připraveného roztoku na zodpovědnosti uživatele a za normálních okolností nesmí přesáhnout dobu 24 hodin při teplotě 2 – 8°C.

6.   Obsah balení a další informace

Co Actilyse obsahuje

– Léčivou látkou je alteplasum. Jedna lahvička obsahuje alteplasum 10 mg (odpovídá

– Pomocnými látkami jsou arginin, koncentrovaná kyselina fosforečná a polysorbát 80.

– Rozpouštědlem je voda pro injekci.

– Gumová zátka, která je součástí obalu přípravku, obsahuje přírodní kaučuk (latex).

Jak Actilyse vypadá a co obsahuje toto balení

Actilyse je prášek pro přípravu injekčního a infuzního roztoku s rozpouštědlem.

Jedno balení obsahuje jednu lahvičku s práškem a jednu lahvičku s rozpouštědlem.

Přípravek Actilyse je k dispozici v těchto velikostech balení:

– Jedna lahvička prášku s 10 mg alteplasy a jedna lahvička s 10 ml rozpouštědla.

– Jedna lahvička prášku s 20 mg alteplasy, jedna lahvička s 20 ml rozpouštědla a jedna přeplňovací kanyla.

– Jedna lahvička prášku s 50 mg alteplasy, jedna lahvička s 50 ml rozpouštědla a jedna přeplňovací kanyla.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Německo

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorfer Strasse 65

D-88397 Biberach an der Riss

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11. 1. 2018

Následující informace je určena pouze lékařům nebo zdravotnickým pracovníkům:

Příprava roztoku

Pro rekonstituci na konečnou koncentraci 1 mg alteplasy na 1 ml se převede celý objem rozpouštědla do lahvičky obsahující prášek přípravku Actilyse. Pro tento účel je do balení po 20 mg a 50 mg vložena přeplňovací kanyla. Pro velikost balení 10 mg se musí použít injekční stříkačka.

Pro rekonstituci na konečnou koncentraci 2 mg alteplasy na 1 ml musí být použit pouze poloviční objem rozpouštědla (viz tabulka níže). V těchto případech musí být vždy použita injekční stříkačka pro převedení potřebného objemu rozpouštědla do lahvičky obsahující prášek přípravku Actilyse.

Za aseptických podmínek se obsah lahvičky Actilyse (10 mg nebo 20 mg nebo 50 mg) rozpustí ve vodě pro injekci dle následující tabulky tak, aby bylo dosaženo výsledné koncentrace 1 mg alteplasy na 1 ml nebo 2 mg alteplasy na 1 ml:

Actilyse suchý prášek

10 mg

20 mg

50 mg

(a) Množství vody pro injekci, které je nutno

10 ml

20 ml

50 ml

přidat k suchému prášku Výsledná koncentrace:

1 mg alteplasy/ml

1 mg alteplasy/ml

1 mg alteplasy/ml

(b) Množství vody pro injekci, které je nutno přidat k suchému prášku

5 ml

10 ml

25 ml

Výsledná koncentrace:

2 mg alteplasy/ml

2 mg alteplasy/ml

2 mg alteplasy/ml

Připravený roztok má být poté podáván intravenózně. Připravený roztok o koncentraci 1 mg/ml lze dále naředit fyziologickým roztokem (sterilním roztokem chloridu sodného pro injekci o koncentraci 9 mg/ml = 0,9 %) až na minimální koncentraci 0,2 mg/ml. Připravený roztok o koncentraci 1 mg/ml se nedoporučuje dále ředit sterilní vodou pro injekci nebo obecně používáním infuzních roztoků cukrů, například glukosy. Actilyse se nesmí mísit s jinými léky ve stejné infuzní láhvi a nesmí být s jinými léky podávána stejným katetrem (ani s heparinem).

Podmínky uchovávání naleznete v bodě 5 této příbalové informace.

Připravený roztok je určen pouze k jednorázovému použití. Nespotřebovaný roztok je nutno znehodnotit.

Pokyny pro rekonstituci přípravku Actilyse

1.

Roztok připravujte bezprostředně před podáním.

2.

Odstraňte ochranné kryty z obou lahviček tak, že je odklopíte palcem ruky. V jedné lahvičce je sterilní voda pro injekci, v druhé suchý prášek Actilyse.

1 1 Bachrínfeí ( t. – l fjX BochiiPíf

lngelbeim_^-. ingci^^^X

3.

Dezinfikujte pryžovou zátku obou lahviček pomocí tampónu s alkoholem.

zŽZlSx

4.

Vyjměte přeplňovací kanylu* z jejího obalu. Kanylu není třeba dezinfikovat či sterilizovat, je sterilní. Sejměte z kanyly jeden z jejích dvou krytů.

5.

6.

Postavte lahvičku se sterilní vodou pro injekci na stabilní vodorovnou plochu.

Vertikálně ve směru shora dolů zasuňte přeplňovací kanylu do lahvičky středem pryžové zátky. K zasunutí kanyly použijte jemný, ale pevný tlak, kanylou přitom neotáčejte.

Jednou rukou uchopte pevně lahvičku se sterilní vodou pro injekci spolu s přeplňovací kanylou. Lahvičku uchopte do dlaně, dvě postranní křidélka kanyly přidržte prsty.

Druhou rukou odstraňte zbývající kryt z přeplňovací kanyly.

7.

Lahvičku se sterilní vodou pro injekci držte jednou rukou pevně v dlani, dvě postranní křidélka kanyly přidržujte prsty.

Umístěte lahvičku se suchým práškem Actilyse nad přeplňovací kanylu tak, aby špička kanyly byla přesně ve středu pryžové zátky lahvičky se suchým práškem Actilyse.

Lahvičku se suchým práškem Actilyse tlačte vertikálně ve směru shora dolů proti špičce přeplňovací kanyly, čímž proniknete pryžovou zátkou lahvičky. Vyvíjejte jemný, ale pevný tlak, aniž byste kanylou či lahvičkou otáčeli.

8.

Přetočte obě lahvičky tak, aby se obsah lahvičky s vodou pro injekci zcela přelil do lahvičky se suchým práškem Actilyse.

9.

Odstraňte prázdnou lahvičku na vodu pro injekci spolu s přeplňovací kanylou.

Můžete je vyhodit do odpadu.

/Í~T

10.

Vezměte lahvičku s připraveným roztokem Actilyse a jemně jí zakružte, aby se veškerý zbývající prášek rozpustil. Lahvičku ale neprotřepávejte, protože to by vedlo ke vzniku pěny.

c

>)

Pokud se v roztoku objevily bubliny, nechte jej po dobu několika minut nerušeně odstát. Bubliny vymizí.

o

11.

Připravený roztok má koncentraci 1 mg/ml. Je čirý, bezbarvý až bledě žlutý. Nesmí obsahovat žádné pevné částice.

12.

Pomocí jehly a injekční stříkačky odměřte požadované množství roztoku.

K zabránění úniku roztoku zavádějte jehlu mimo místo, kudy do pryžové zátky dříve pronikla přeplňovací kanyla.

/ >

zCv

13.

Použijte okamžitě.

Nespotřebovaný roztok znehodnoťte.

(*po

kud je přeplňovací kanyla součástí balení přípravku. Přípravu roztoku lze též provést pomocí

injekční stříkačky a jehly.)

Dávkování a způsob podání

Akutní infarkt myokardu

a) 90 minutový (zrychlený) dávkovací režim pro pacienty s akutním infarktem myokardu, u nichž lze léčbu zahájit do 6 hodin od vzniku prvních příznaků:

Koncentrace alteplasy

1 mg/ml

2 mg/ml

ml

ml

15 mg jako intravenózní bolus

15

7,5

50 mg v infuzi během 30 minut

50

25

následná infuze 35 mg během 60 minut do maximální dávky 100 mg

35

17,5

U osob s tělesnou hmotností (t.h.) do 65 kg musí být dávka upravena dle následující tabulky:

Koncentrace alteplasy

1 mg/ml

2 mg/ml

ml

ml

15 mg jako intravenózní bolus

15

7,5

ml/kg t.h.

ml/kg t.h.

0,75 mg/kg t. h. v infuzi během 30 minut (maximálně 50 mg)

0,75

0,375

následná infuze 0,5 mg/kg t. h. během

60 minut (maximálně 35 mg)

0,5

0,25

b) dávkovači režim trvající 3 hodiny pro pacienty, u nichž lze léčbu zahájit za 6 – 12 hodin od vzniku příznaků:

Koncentrace alteplasy

1 mg/ml

2 mg/ml

ml

ml

10 mg jako intravenózní bolus

10

5

50 mg v infuzi během první hodiny

50

25

ml/30 min

ml/30 min

následná infuze 10 mg během dalších

30 minut až do celkové maximální dávky

100 mg během 3 hodin

10

5

U osob s tělesnou hmotností do 65 kg nesmí celková dávka přesáhnout 1,5 mg/kg.

Maximální dávka alteplasy je 100 mg.

Pomocná terapie: Pomocná antitrombotická terapie je doporučena podle současných mezinárodních směrnic u pacientů s infarktem myokardu s elevacemi S-T.

Plicní embolie

Celková dávka 100 mg by měla být podána během 2 hodin. Nejlepší výsledky jsou dosahovány při následujícím režimu dávkování:

Koncentrace alteplasy

1 mg/ml

2 mg/ml

ml

ml

10 mg jako intravenózní bolus během

1 – 2 minut

10

5

následně 90 mg v nitrožilní infuzi během

2 hodin

90

45

U osob s tělesnou hmotností do 65 kg nesmí celková dávka přesáhnout 1,5 mg/kg.

Pomocná terapie: Podávání heparinu je zahajováno (nebo opakovaně zahajováno), dosáhnou-li hodnoty aPTT po aplikaci přípravku Actilyse méně než dvojnásobku horní hranice normálu. Infuze musí být upravena podle výsledků aPTT mezi 50 – 70 sekundami (1,5 – 2,5 násobek výchozí hranice).

Akutní ischemická cévní mozková příhoda (dále CMP)

Léčba musí být prováděna pouze pod dohledem lékaře, který byl vyškolen a má zkušenosti v neurovaskulární péči, viz SmPC body 4.3 a 4.4.

Doporučená dávka je 0,9 mg alteplasy/kg tělesné hmotnosti (max. 90 mg) podaná v intravenózní infuzi během 60 minut, přičemž 10 % celkového množství je podáno jako iniciální intravenózní bolus.

Léčbu přípravkem Actilyse je nutno zahájit co nejdříve během 4,5 hodiny od vzniku příznaků. Po 4,5 hodinách od vzniku příznaků cévní mozkové příhody je poměr přínosu a rizika spojený s podáváním přípravku Actilyse negativní a z tohoto důvodu nesmí být přípravek podáván (viz SmPC bod 5.1).

Pomocná terapie: Bezpečnost a účinnost tohoto režimu se současným podáním heparinu a kyseliny acetylsalicylové během prvních 24 hodin po vzniku prvních příznaků nebyla dostatečně hodnocena. V průběhu prvních 24 hodin po skončení léčby přípravkem Actilyse nesmí být podána kyselina acetylsalicylová nebo intravenózně heparin. Pokud je podání heparinu nutné v jiné indikaci (např. jako prevence hluboké žilní trombózy), nesmí jeho dávka, podávaná subkutánně, překročit 10 000 IU/den.

Způsob podání

Připravený roztok má být podáván intravenózně.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Actilyse nebyla u dětí a dospívajících studována. Podávání přípravku Actilyse je při léčbě akutních cévních mozkových příhod u dětí a dospívajících kontraindikováno (viz SmPC bod 4.3).

13

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář