ADADUT

Čtěte příbalový leták ADADUT online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ADADUT a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ADADUT

  1. Co je ADADUT a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ADADUT užívat
  3. Jak se ADADUT užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ADADUT uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ADADUT

1. CO JE PŘÍPRAVEK DERIDUST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Adadut se používá k léčbě se zvětšenou prostatou (benigní hyperplazií prostaty – BHP), což je nezhoubné (nerakovinné) zbytnění (zvětšení) předstojné žlázy (prostaty), které je zapříčiněno vylučováním zvýšeného množství hormonu, který se nazývá dihydrotestosteron.

Léčivou látkou přípravku je dutasterid. Patří do skupiny přípravků nazývaných inhibitory enzymu 5alfa-reduktázy.

Jak se prostata zvětšuje, dochází k problémům při močení a k častější potřebě návštěv toalety. Může to také vést k tomu, že je proud moči pomalejší a slabší. Je-li benigní hyperplazie prostaty neléčená, může se zhoršovat a vést až k úplné neschopnosti se vymočit (akutní retence moči). Tento stav pak vyžaduje okamžitou léčbu. V některých případech je zapotřebí chirurgické odstranění nebo zmenšení velikosti prostaty. Přípravek Adadut snižuje produkci dihydrotestos­teronu, což vede ke zmenšení prostaty a ke zmenšení obtíží. Riziko akutní retence moči a nutnosti chirurgické léčby se tak snižuje. Přípravek Adadut se může užívat s jiným léčivem, který se nazývá tamsulosin (používaným k léčbě příznaků spojených se zvětšením prostaty).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ADADUT UŽÍVAT

Přípravek Adadut obsahuje sójový lecithin

Tento přípravek obsahuje sójový lecithin, který může obsahovat sójový olej. Jestliže jste alergický na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DERIDUST UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Adadut přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud nebudete přípravek užívat pravidelně, může to mít vliv na sledování hladin PSA.

Doporučená dávka přípravku Adadut

Doporučená dávka je jedna tobolka (0,5 mg) jednou denně. Tobolky polykejte celé a zapíjejte vodou. Nežvýkejte je a neotvírejte je. Kontakt s obsahem tobolek může způsobit podráždění Vašich úst a jícnu. Tobolky mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla.

Léčba přípravkem Adadut je dlouhodobá. Někteří muži pociťují brzy zlepšení svých obtíží. Avšak jiní musí užívat přípravek Adadut 6 měsíců i déle, než se účinek projeví. Přípravek Adadut užívejte tak dlouho, jak Vám doporučí Váš lékař.

Porucha funkce jater

Máte-li poruchu funkce jater (lehkou nebo středně těžkou), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. U pacientů se závažným onemocněním jater se použití přípravku Adadut nedoporučuje (viz bod „Neužívejte přípravek Adadut“)

Jestliže jste užil více přípravku Adadut, než jste měl

Jestliže jste užil příliš velké množství tobolek přípravku Adadut, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Adadut

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Vezměte si až další dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Adadut

Nepřestávejte užívat přípravek Adadut, aniž byste o tom nejprve informoval svého lékaře. Může trvat až 6 měsíců nebo déle, než zaznamenáte jeho účinek.

→ Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergická reakce

Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat:

kožní vyrážku (která může svědět); kopřivku; otok víček, obličeje, rtů, rukou nebo nohou.

+ Pokud pozorujete výskyt těchto příznaků, okamžitě o tom informujte svého lékaře a přestaňte přípravek Adadut užívat.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnut až 1 z 10 mužů):

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci (impotence), což může pokračovat i poté, co přestanete přípravek Adadut užívat; pokles pohlavní touhy (libida), což může pokračovat i poté co přestanete přípravek Adadut užívat; potíže s ejakulací (výstřikem semene), což může pokračovat i poté, co přestanete přípravek Adadut užívat; zvětšení prsů nebo napětí v prsech (gynekomastie); závratě při současném užívání tamsulosinu.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 ze 100 mužů):

srdeční selhání (srdce je při pumpování krve do těla méně výkonné; můžete mít následující příznaky: dušnost, mimořádná únava a otoky kotníků a nohou);

ztráta tělesného ochlupení nebo jeho nadměrný růst.

Nežádoucí účinky s neznámou četností

(četnost nelze z dostupných údajů určit):

depresivní nálada; bolest a otok varlat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK AVODART UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Adadut obsahuje

Léčivou látkou je dutasteridem. Jedna měkká tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg.

Pomocnými látkami jsou:

obsah tobolky: propylenglykol-monooktanoát a butylhydroxytoluen (E321);

tobolka: želatina, glycerol, oxid titaničitý (E171), střední nasycené triacylglyceroly, sójový lecithin (může obsahovat sójový olej) (E322).

Jak přípravek Adadut vypadá a co obsahuje toto balení

Měkké tobolky přípravku Adadut jsou světle žluté, podlouhlé, měkké želatinové tobolky (cca 16,5 × 6,5 mm), naplněné průsvitnou tekutinou.

Baleny jsou v průsvitných trikompozitních (PVC-PE-PVDC/AL blistrech) obsahujících 10, 30, 50, 60 a 90 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Adamed Sp. z o.o.

Pienków 149, 05–152 Czosnów,

Polsko

Výrobce

Adamed Pharma S.A.

Pienków, ul. M. Adamkiewicza 6A

05–152 Czosnów

Polsko

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Hafnerstrasse 211

A-8054 Graz

Rakousko

Laboratorios LEÓN FARMA, SA

Polígono Industrial Navatejera

C/La Vallina, s/n – 24008 Navatejera-León Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko:

Deridust

Rumunsko:

Deridust 0,5 mg, capsule moi

Polsko:

Adadut 0,5 mg, kapsulka mickka

Česká republika:

Adadut

Slovensko:

Adadut 0,5 mg, makké kapsuly

Španělsko:

Dutasterida Qualigen 0,5 mg, cápsulas blandas EFG

Rakousko:

Dutasterid Genericon 0,5 mg, Weichkapseln

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 7. 2018

6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář