ADARING

Čtěte příbalový leták ADARING online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ADARING a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ADARING

  1. Co je ADARING a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ADARING užívat
  3. Jak se ADARING užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ADARING uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ADARING

3. Jak se přípravek Adaring používá

3.1 Jak zavést a jak vyjmout přípravek Adaring 3.2 Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku 3.3 Kdy začít s prvním kroužkem 3.4 Co udělat…

jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu jestliže se Váš kroužek zlomí jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku jestliže jste zapomněla odstranit kroužek jestliže jste neměla menstruaci jestliže máte neočekávané krvácení jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruace jestliže si přejete oddálit menstruaci

3.5 Co máte udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku Adaring

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Adaring uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Adaring obsahuje Jak přípravek Adaring vypadá a co obsahuje toto balení Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

1. CO JE PŘÍPRAVEK ADARING A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Adaring je antikoncepční vaginální kroužek používaný k zabránění otěhotnění. Každý kroužek obsahuje malé množství dvou různých ženských pohlavních hormonů – etonogestrelu a ethinylestradiolu. Kroužek tyto hormony pomalu uvolňuje do krevního oběhu. Vzhledem k malému množství uvolňovaných hormonů je Adaring považován za nízkodávkový antikoncepční přípravek. Protože Adaring uvolňuje dva různé typy hormonů, je považován za tzv. kombinovaný hormonální antikoncepční přípravek.

Adaring působí stejně jako kombinované antikoncepční pilulky, ale namísto užívání pilulky každý den je kroužek používán nepřetržitě po dobu 3 týdnů. Adaring uvolňuje dva ženské pohlavní hormony, které zabraňují uvolnění vajíčka z vaječníku. Jestliže není uvolněno žádné vajíčko, nemůžete otěhotnět.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ADARING POUŽÍVAT

Obecné poznámky

Dříve, než začnete používat přípravek Adaring, přečtěte si informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin – viz bod 2 „Krevní sraženiny“.

V této příbalové informaci je popsáno mnoho situací, kdy máte přestat používat přípravek Adaring nebo kdy může být přípravek Adaring méně spolehlivý. V těchto situacích nemáte mít pohlavní styk nebo máte používat dodatečnou nehormonální antikoncepci – jako je kondom nebo jiná bariérová metoda. Nepoužívejteme­todu určování plodných dnů nebo měření bazálních teplot. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Adaring ovlivňuje změny tělesné teploty a má rovněž vliv na hlen děložního čípku.

Přípravek Adaring, stejně jako ostatní hormonální antikoncepce, nechrání před infekcí HIV (AIDS) nebo před jinými pohlavně přenosnými nemocemi.

2.1. Kdy nemáte přípravek Adaring používat

Nepoužívejte přípravek Adaring, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda by byla pro Vás vhodnější.

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevních cévách dolních končetin (hluboká žilní trombóza, DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech pokud víte, že máte poruchu postihující krevní srážlivost – například deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu pokud máte podstoupit operaci anebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“); pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo mozkovou příhodu pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje silnou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) anebo tranzitorní ischemickou ataku [TIA – přechodné příznaky mozkové příhody]); pokud máte některé z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách: těžkou cukrovku s poškozením krevních cév velmi vysoký krevní tlak velmi vysokou hladinu tuků v krvi (cholesterol nebo triacylglyceroly) onemocnění označované jako hyperhomocyste­inemie pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“. pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitidu) spojenou s vysokou hladinou tuků v krvi pokud máte (nebo jste někdy měla) závažné onemocnění jater a Vaše játra zatím nepracují normálně pokud máte (nebo jste někdy měla) benigní (nezhoubný) nebo maligní (zhoubný) nádor jater pokud máte (nebo jste někdy měla) nebo je podezření, že byste mohla mít rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů pokud máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo etonogestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

V případě, že se u Vás některý z těchto stavů objeví při používání přípravku Adaring poprvé, okamžitě odstraňte kroužek a poraďte se se svým lékařem. Mezitím používejte nehormonální antikoncepci.

Nepoužívejte přípravek Adaring, pokud trpíte hepatitidou (virovým zánětem) typu C a současně užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir / paritaprevir / ritonavir a dasabuvir. (Více informací naleznete také v bodě 2.4 „Další léčivé přípravky a přípravek Adaring“).

2.2. Upozornění a opatření

Kdy máte kontaktovat svého lékaře?

2.3. Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Adaring u dospívajících ve věku do 18 let nebyla studována.

2.4. Další léčivé přípravky a přípravek Adaring

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala, nebo které možná budete užívat.Také sdělte ostatním lékařům nebo svému zubnímu lékaři (nebo lékárníkovi), kteří Vám předepisují léky, že používáte přípravek Adaring. Mohou Vám poradit, zda máte používat navíc další antikoncepci, a jestli ano, jak dlouho, nebo zda musíte změnit užívání jiného léčivého přípravku, který potřebujete.

Některé léčivé přípravky:

mohou mít vliv na krevní hladiny přípravku Adaring mohou způsobit, že má přípravek nižší antikoncepční ú­činek mohou způsobit neočekávané krvácení epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, felbamát)I tuberkulózy (např. rifampicin) HIV infekce (např. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz) infekce virem hepatitidy C (např. boceprevir, telaprevir) jiných infekčních onemocnění (např. griseofulvin) vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan) depresivní nálady (rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)) přípravky obsahující cyklosporin antiepileptikum lamotrigin (může vést ke zvýšení frekvence záchvatů)

Nepoužívejte přípravek Adaring, pokud máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir / paritaprevir / ritonavir a dasabuvir, protože mohou způsobit zvýšení hodnot funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT).

Před zahájením léčby těmito léčivými přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce.

Používání přípravku Adaring může být obnoveno přibližně 2 týdny po ukončení uvedené léčby. Viz bod 2.1 „Nepoužívejte přípravek Adaring“.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu dříve, než začnete používat jakýkoli léčivý přípravek.

Během používání přípravku Adaring můžete používat tampony. Zaveďte přípravek Adaring dříve, než vložíte tampon. Tampon odstraňujte opatrně a ujistěte se, že jste náhodně neodstranila i kroužek.

Jestliže byl kroužek vypuzen, jednoduše jej opláchněte ve studené až vlažné vodě a okamžitě jej opět zaveďte.

Při používání spermicidů a přípravků proti vaginálním kvasinkovým infekcím se antikoncepční účinek přípravku Adaring nesnižuje.

Laboratorní testy

Pokud Vám budou dělány nějaké testy z krve nebo moči, řekněte zdravotnickým pracovníkům, že používáte přípravek Adaring, neboť to může ovlivnit výsledky některých testů.

2.5. Těhotenství a kojení

Přípravek Adaring nesmí používat ženy, které jsou těhotné nebo ženy, které si myslí, že by mohly být těhotné. Jestliže otěhotníte, ačkoliv používáte přípravek Adaring, vyjměte kroužek a kontaktujte svého lékaře.

Chcete-li ukončit používání přípravku Adaring, protože chcete otěhotnět, viz bod 3.5 „Co máte udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku Adaring“.

Používání přípravku Adaring v období kojení se běžně nedoporučuje. Jestliže si přejete používat přípravek Adaring v období kojení, poraďte se se svým lékařem.

2.6. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Adaring neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ADARING POUŽÍVÁ

Přípravek Adaring si můžete zavést i odstranit sama. Váš lékař Vám poradí, kdy poprvé začít přípravek Adaring používat. Vaginální kroužek musí být vložen ve správný den menstruačního cyklu (viz bod 3.3 „Kdy začít s prvním kroužkem“) a zůstat zavedený nepřetržitě po dobu 3 týdnů. Zvykněte si pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě (například před a po pohlavním styku), abyste měla jistotu, že jste stále chráněná před otěhotněním. Po třech týdnech přípravek Adaring vyjmete a budete mít jeden týden přestávku. Během tohoto období bez kroužku budete obvykle menstruovat.

Během používání přípravku Adaring nesmíte používat další bariérové antikoncepční metody určené pro ženy, jako jsou poševní pesar, cervikální klobouček nebo ženský kondom. Tyto bariérové antikoncepční prostředky nesmí být používány jako záložní metody prevence otěhotnění, protože Adaring může překážet správnému zavedení a umístění pesaru, cervikálního kloboučku nebo ženského kondomu.

3.1. Jak zavést a jak vyjmout přípravek Adaring

1. Před zavedením kroužku zkontrolujte dobu použitelnosti (viz bod 5 „Jak přípravek Adaring uchovávat“).

2. Před zavedením nebo vyjmutím kroužku si umyjte ruce.

3. Zaujměte polohu, která je pro vás nejpohodlnější, jako postoj s jednou nohou zvednutou, posed v dřepu nebo poloha vleže.

4. Vyjměte přípravek Adaring ze sáčku.

5. Podržte kroužek mezi svým palcem a ukazováčkem, stiskněte protilehlé strany k sobě a vložte kroužek do pochvy (viz obr. 1–4). Je-li přípravek Adaring správně umístěn, neměla byste nic cítit. Pokud cítíte něco nepohodlného, zatlačte přípravek Adaring jemně kousek dál do pochvy. Přesná poloha kroužku v pochvě není důležitá.

6. Po 3 týdnech vyjměte přípravek Adaring z pochvy. Můžete to provést zaháknutím ukazováčku za přední okraj kroužku nebo uchopením a následným vytažením. Pokud máte kroužek zavedený v pochvě a nemůžete jej vyjmout, musíte kontaktovat lékaře.

7. Použitý kroužek znehodnoťte s normálním domácím odpadem, nejlepší je vložit jej do původního sáčku. Nesplachujte přípravek Adaring do toalety.

Obrázek 2

Obrázek 3

Stlačte kroužek

Zvolte si pohodlnou polohu pro zavedení kroužku

pochva

Obr. 4B

Obr. 4C

Obr. 5

děloha

Ponechejte kroužek na místě po dobu 3 týdnů (obr. 4C)

Obr. 5

Adaring můžete vyjmout zaháknutím ukazováčku za kroužek anebo jeho sevřením mezi ukazováček a prostředníček a následným vytažením

3.2. Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku

1. Ode dne, kdy byl vaginální kroužek vložen, musí být ponechán vložený nepřetržitěpo dobu 3 týdnů.

2. Po 3 týdnech vyjměte kroužek ve stejný den týdne a přibližně ve stejnou dobu jako jste jej vložila. Např. jestliže jste kroužek vložila ve středu kolem 22.00 hodiny, vyjměte jej za 3 týdny ve středu kolem 22.00 hodiny.

3. Po vyjmutí kroužku nebudete 1 týden používat žádný kroužek. Během tohoto týdne se má objevit vaginální krvácení. Obvykle začne 2–3 dny po vyjmutí kroužku.

4. S novým kroužkem začněte přesně po 1týdenním intervalu (opět ve stejný den a přibližně ve stejnou dobu), i tehdy jestliže Vám ještě nepřestalo krvácení.

3.3. Kdy začít s prvním kroužkem

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Zaveďte první kroužek první den cyklu (tj. první den menstruačního krvácení). Přípravek Adaring začne působit ihned. Není nutné používat další metody antikoncepce.

Můžete však začít používat přípravek Adaring též mezi 2. – 5. dnem cyklu, avšak máte-li během prvních 7 dnů po zavedení přípravku Adaring pohlavní styk, používejte pro jistotu ještě další antikoncepci (jako je kondom). Toto doporučení je nutné dodržovat pouze pokud používáte přípravek Adaring poprvé.

Pokud jste v minulém měsíci užívala kombinované pilulky

S používáním přípravku Adaring začněte nejpozději následující den po období bez Vašich současných pilulek. V případě, že balení Vašich pilulek obsahuje též inaktivní pilulky, začněte přípravek Adaring používat nejpozději po poslední inaktivní tabletě. Pokud si nejste jistá, která tableta to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Nikdy doporučený interval bez užívání hormonálních pilulek současně užívaného přípravku neprodlužujte. Pokud jste užívala pilulky pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete také přestat brát pilulky kterýkoliv den a okamžitě začít používat přípravek Adaring.

Pokud jste během posledního měsíce používala transdermální antikoncepční náplast

Začněte s používáním přípravku Adaring nejpozději den po období bez náplasti. Nikdy interval bez náplasti neprodlužujte víc, než je doporučeno. Pokud jste používala náplast pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete přestat používat náplast kterýkoliv den a okamžitě začít používat přípravek Adaring.

Pokud jste během posledního měsíce užívala minipilulky (čistě gestagenní pilulky)

Můžete přestat užívat minipilulky kterýkoliv den a začít používat přípravek Adaring hned další den ve stejnou dobu, kdy byste normálně užívala Vaši pilulku. Pro jistotu v prvních 7 dnech po zavedení kroužku používejte ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).

Pokud jste během posledního měsíce používala injekční, implantační nebo intrauterinní systém uvolňující gestagen (IUD)

Začněte používat přípravek Adaring v době, kdy máte dostat další injekci nebo v den odstranění implantátu či IUD. Pro jistotu v prvních 7 dnech po zavedení kroužku používejte ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).

Po porodu

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s používáním přípravku Adaring vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné začít dříve. Váš lékař Vám poradí. Pokud kojíte a chcete používat přípravek Adaring, máte se rovněž nejprve poradit s lékařem.

Po potratu nebo přerušení těhotenství

Poraďte se se svým lékařem.

3.4. Co udělat

Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy

Přípravek Adaring může být náhodně vypuzen z pochvy, například pokud nebyl správně zaveden nebo při odstraňování tamponu, během pohlavního styku, při zácpě nebo máte-li prolaps (vyhřeznutí) dělohy. Proto máte pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě (například před a po pohlavním styku).

Pokud je kroužek mimo pochvu po dobu kratší než 3 hodiny, chrání Vás stále před otěhotněním. Můžete kroužek opláchnout studenou nebo vlažnou vodou (nepoužívejte horkou vodu) a vložit jej zpět. Pokud je kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny, nemusí Vás před otěhotněním chránit, viz bod 3.4 „Co udělat, Jestliže byl Váš kroužek přechodně mimo pochvu“.

Jestliže byl Váš kroužek přechodně mimo pochvu

Pokud je přípravek Adaring v pochvě, pomalu uvolňuje hormony do organizmu a chrání tak před otěhotněním. Jestliže je kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny, nemusí Vás před otěhotněním ochránit. Proto nesmí být kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny během 24 hodin.

Jestliže je kroužek mimo pochvu méně než 3 hodiny, stále Vás chrání před otěhotněním. Musíte co nejrychleji vložit kroužek zpět do pochvy, nejpozději však během 3 hodin. Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo se domníváte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny během 1. nebo 2. týdne, nemusíte být před otěhotněním chráněna. Vložte kroužek ihned, jak to zjistíte, zpět do pochvy a nechte kroužek na místě nepřetržitě po dobu alespoň 7 dní. Pokud máte pohlavní styk, používejte během těchto 7 dní kondom, neboť je zde možnost otěhotnění. Pokud jste v prvním týdnu používání a měla jste pohlavní styk v předchozích 7 dnech, je zde možnost, že můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte svého lékaře. Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo si myslíte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny ve 3. týdnu, nemusí vás před otěhotněním chránit. Kroužek znehodnoťte a rozhodněte se mezi dvěma následujícími možnostmi: Zaveďte okamžitě nový kroužek. Tím začíná další 3týdenní období používání kroužku. Nemusí se dostavit menstruační krvácení, ale může se objevit krvácení z průniku nebo špinění. Nezavádějte kroužek znovu. Počkejte na menstruaci a pak zaveďte nový kroužek, ne později než 7 dní po odstranění předchozího kroužku nebo jeho vypuzení. Tuto možnost si můžete zvolit jedině v případě, že jste přípravek Adaring používala nepřetržitě během předchozích 7 dnů. Jestliže byl kroužek mimo pochvu po neznámo dlouhou dobu, nemusíte být před otěhotněním chráněna. Udělejte si těhotenský test a poraďte se před vložením nového kroužku se svým lékařem.

Jestliže se váš kroužek zlomí

Velmi vzácně se kroužek může zlomit. Jakmile zaznamenáte, že se přípravek Adaring rozlomil, znehodnoťte jej a začněte co nejdříve s novým kroužkem. Během příštích 7 dnů používejte ještě jinou antikoncepční metodu (např. kondom). Pokud jste měla pohlavní styk předtím, než jste zjistila, že je kroužek zlomený, kontaktujte svého lékaře prosím.

Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek

Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé účinky při předávkování hormony přípravku Adaring. Jestliže jste si náhodně zavedla více než jeden kroužek, můžete mít pocit na zvracení (nauzeu) nebo můžete zvracet či mít vaginální krvácení. Odstraňte nadbytečné kroužky a kontaktujte svého lékaře, pokud tyto příznaky trvají.

Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku

Jestliže Vaše období bez kroužkubylo delší než 7 dní, vložte nový kroužek hned, jak si vzpomenete. Používejte ještě další antikoncepční metody (jako je mužský kondom) v případě, že pohlavní styk budete mít během příštích 7 dnů. Pokud jste měla pohlavní styk během období bez kroužku, můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte okamžitě svého lékaře. Čím delší je období bez kroužku, tím vyšší je riziko otěhotnění.

Jestliže jste zapomněla kroužek odstranit

Jestliže jste odstranila kroužek mezi 3. a 4. týdnem, jste stále chráněna před otěhotněním. Mějte 1 týden pravidelného období bez kroužku a následně vložte nový kroužek. Jestliže byl Váš kroužek odstraněn později než za 4 týdny, je možnost, že otěhotníte. Spojte se se svým lékařem dříve, než si zavedete nový kroužek.

Jestliže jste neměla menstruaci

Postupovala jste podle instrukcí pro přípravek Adaring Pokud jste nepostupovala podle instrukcí pro přípravek Adaring

Pokud jste nedostala menstruaci a nepostupovala jste podle instrukcí pro přípravek Adaring a menstruace se neobjevila v první běžné přestávce bez kroužku, můžete být těhotná. Kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete používat nový přípravek Adaring.

Jestliže máte neočekávané krvácení

U některých žen vyvolává přípravek Adaring nečekané vaginální krvácení mezi menstruacemi. Můžete potřebovat menstruační vložku. V každém případě kroužek ponechte v pochvě a pokračujte normálně v jeho používání. Jestliže nepravidelné krvácení přetrvává, zesiluje se nebo se objeví znovu, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná vaše menstruace

Pokud jste postupovala podle instrukcí pro přípravek Adaring, menstruace (krvácení z vysazení) začne v období bez kroužku. Jestliže chcete změnit den, kdy začíná, udělejte to tak, že zkrátíte období bez kroužku (nikdy jej však neprodlužujte!).

Například pokud Vaše menstruace po vyjmutí kroužku začíná obvykle v pátek, můžete to od příštího měsíce změnit na úterý (o 3 dny dříve). Zaveďte jednoduše příští kroužek o 3 dny dříve než normálně.

V případě, že Vaše období bez kroužku bude příliš krátké (např. 3 dny nebo méně), nemusí se obvyklé krvácení během tohoto období vůbec dostavit. Může se objevit špinění (kapky nebo skvrny krve) nebo krvácení z průniku během používání následujícího kroužku.

Pokud nevíte, jak postupovat, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže si přejete oddálit menstruaci

Přestože to není doporučený režim, oddálení menstruace (krvácení z vysazení) je možné, jestliže nový kroužek zavedete okamžitě po odstranění předchozího kroužku, a tím období bez kroužku vynecháte. Nově zavedený kroužek ponechejte v pochvě maximálně po dobu 3 týdnů. Během používání nového kroužku se může objevit špinění (kapky nebo skvrny krve) nebo krvácení z průniku. Chcete-li, aby menstruační krvácení začalo, odstraňte kroužek. Dodržte svůj běžný interval bez kroužku po dobu jednoho týdne a vložte následně nový kroužek.

Můžete se poradit se svým lékařem, jestliže chcete menstruační krvácení oddálit.

3.5. Co máte udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku Adaring

Ukončit používání přípravku můžete kdykoliv chcete.

Pokud nechcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o jiné metodě antikoncepce.

Pokud ukončíte používání přípravku Adaring proto, že chcete otěhotnět, máte vyčkat, až budete mít normální menstruační krvácení dříve, než se budete pokoušet o otěhotnění. To Vám pomůže s výpočtem předpokládaného data porodu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Adaring nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný nebo trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je důsledkem používání přípravku Adaring, informujte svého lékaře prosím.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus (VTE)) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adaring používat“.

Pokud se u Vás objeví otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo obtížné polykání anebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním okamžitěkontak­tujte svého lékaře. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce.

Uživatelky přípravku obsahujícího etonogestrel/et­hinylestradiol hlásily následující nežádoucí účinky:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 žen

bolesti břicha, pocit na zvracení (nauzea) kvasinková infekce pochvy (jako je „moučnivka“); vaginální diskomfort způsobený kroužkem; svědění genitálu; výtok z pochvy bolest hlavy nebo migréna; depresivní nálada; snížená sexuální touha bolest prsou; bolest pánve; bolestivá menstruace akné zvýšení tělesné hmotnosti vypuzení kroužku

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 žen

porucha vidění; závrať roztažení břišní stěny; zvracení, průjem nebo zácpa pocit únavy, pocit nemoci nebo podráždění; změny nálad; kolísání nálad hromadění tekutin v těle (otoky) infekce močového měchýře nebo močových cest obtížné nebo bolestivé močení; nutkavá touha nebo potřeba močit; častější močení problémy během pohlavního styku, včetně bolesti, krvácení nebo pociťování kroužku partnerem zvýšení krevního tlaku zvýšení chuti k jídlu bolest zad; svalové křeče; bolest dolních nebo horních končetin snížená citlivost pokožky bolestivé nebo zvětšené prsy, fibrocystická mastopatie (cysty v prsou, které mohou zduřet nebo bolet) zánět čípku; cervikální polypy (výrůstky na čípku); sliznice děložního hrdla lokalizovaná na zevním povrchu čípku (ektropium) změny menstruace (např. menstruace je silná, dlouhá, nepravidelná nebo se nedostavila); nepříjemné pocity v pánvi, premenstruační syndrom; křeče v děloze poševní infekce (plísňové a bakteriální); pocity pálení, zápach, bolest, nepříjemné pocity v pochvě nebo suchost pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ztráta vlasů, ekzém, svědění, vyrážka nebo návaly horka. zlomení kroužku

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 žen

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například: v dolní končetině (tj. hluboká žilní trombóza/DVT) v plicích (tj. plicní embolie/PE) srdeční záchvat mozková mrtvice malé nebo přechodné příznaky podobající se mozkové mrtvici známé jako tranzitorní ischemická ataka (TIA) krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku výtok z prsu

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště obličeje) nepříjemné pocity penisu partnera (jako jsou podráždění, vyrážka, svědění) neschopnost vyjmutí kroužku bez asistence lékaře (např. z důvodu přilnavosti ke stěně pochvy)

U uživatelek kombinované hormonální antikoncepce byla hlášena nádory prsu a nádory jater. Pro více informací viz bod 2.2 Upozornění a opatření, Nádory.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ADARING UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Jestliže zjistíte, že dítě bylo vystaveno působení hormonů z přípravku Adaring, poraďte se se svým lékařem.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte přípravek Adaring, pokud Vám byl vydán před více než 6 měsíci. Den výdeje je uveden na krabičce i sáčku. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Adaring, jestliže má změněnou barvu kroužku nebo jinou viditelnou známku znehodnocení.

Použitý kroužek má být zlikvidován s běžným domácím odpadem, nejlépe uvnitř původního sáčku. Nesplachujte přípravek Adaring do toalety. Stejně jako jiné léčivé přípravky, nevyhazujte nepoužité nebo prošlé kroužky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s kroužky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář