ADORMA 10 MG

Čtěte příbalový leták ADORMA 10 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ADORMA 10 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ADORMA 10 MG

  1. Co je ADORMA 10 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ADORMA 10 MG užívat
  3. Jak se ADORMA 10 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ADORMA 10 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ADORMA 10 MG

1. Co je přípravek Adorma a k čemu se používá

Název Vašeho léčivého přípravku je Adorma. Tablety jsou k dispozici ve dvou silách: Adorma 5 mg tablety a Adorma 10 mg tablety.

Adorma patří do skupiny léků nazývaných hypnotika. Působí na Váš mozek a pomáhá Vám usnout.

Adorma se používá při dočasných problémech se spánkem u dospělých, které Vám způsobují výrazný stres nebo které vás ovlivňují v každodenním životě. To zahrnuje problémy se spánkem u dospělých, jako jsou:

– problémy s usínáním,

– probouzení v průběhu noci,

– příliš časné probouzení.

Adorma není určen ke každodennímu použití po delší časové období. Kontaktujte svého lékaře, pokud si nejste jistý/á.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Adorma užívat

Neužívejte přípravek Adorma, jestliže:

– jste alergický(á)na zolpidem tartrátnebo na kteroukoli další složkutohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky alergické reakce zahrnují: vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, otok Vašich rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

– máte onemocnění plicnebo dýchací potíže.

– trpíte závažnými jaterními potížemi.

– máte onemocnění, kdy v noci přestáváte na krátkou dobu dýchat (spánková apnoe).

– máte onemocnění, které se projevuje výraznou svalovou slabostí (myasthenia gravis).

– Váš lékař Vám sdělil, že máte duševní onemocnění (psychóza).

– Zolpidem se nedoporučuje používat u dětí a dospívajících mladších 18 let z důvodu nedostatku podpůrných informací pro tuto věkovou skupinu.

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se na vás vztahuje výše uvedené. Pokud si nejste jistí, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem

Upozornění a opatření:

Před započetím užívání přípravku Adorma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

– máte v anamnéze zneužívání alkoholu nebo drog.

– trpíte jaterními potížemi.

– máte depresi nebo jste trpěl(a) jiným duševním onemocněním v minulosti.

– v nedávné době jste užíval(a) přípravek Adorma nebo jiné podobné léky po dobu více než 4 týdny.

– jste vyššího věku.

Pokud si nejste jistý(á), zda se na vás cokoliv z výše uvedeného vztahuje, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete přípravek Adorma užívat.

Porucha psychomotorických funkcí objevující se následující den (viz také bod Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů).

Den po užití přípravku Adorma může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud:

– přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost

– užijete vyšší než doporučenou dávku

– užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním.

Další léčivé přípravky a přípravek Adorma

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To zahrnuje i léky, které kupujete bez předpisu, včetně bylinných přípravků. To proto, že Adorma může ovlivňovat to, jak některé jiné léky působí. Některé léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Adorma.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

Při užívání zolpidemu s dále uvedenými přípravky může být následující den zvýšené riziko ospalosti a poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršené schopnosti řídit vozidla.

– přípravky k léčbě některých duševních potíží (antipsychotika)

– přípravky k léčbě poruch spánku (hypnotika)

– léčivé přípravky na uklidnění nebo snížení úzkosti

– přípravky k léčbě depresí

– přípravky k léčbě středně silné až silné bolesti (narkotická analgetika)

– přípravky k léčbě epilepsie

– léčivé přípravky používané k anestezii (znecitlivění)

– přípravky k léčbě senné rýmy, vyrážky nebo jiných alergií, které mohou způsobit ospalost (sedativní antihistaminika)

Při užívání zolpidemu v kombinaci s antidepresivy včetně bupropionu, desipraminu, fluoxetinu, sertralinu a venlafaxinu můžete vidět věci, které nejsou skutečné (halucinace).

Zolpidem se nedoporučuje užívat současně s fluvoxaminem a ciprofloxacinem.

Následující léky mohou zvyšovat riziko vzniku nežádoucích účinků, pokud se užívají s přípravkem Adorma. Aby to bylo méně pravděpodobné, Váš lékař může rozhodnout o snížení Vaší dávky přípravku Adorma:

– některá antibiotika, jako je klaritromycinnebo erytromycin,

– některé léky na mykotické (plísňové) infekce, jako je ketokonazol a itrakonazol,

– ritonavir(inhi­bitor proteáz) – na HIV infekce.

Následující léky mohou způsobit, že nebude přípravek Adorma působit dostatečně dobře:

– některé léky na epilepsii, jako je karbamazepin, fenobarbitalnebo fenytoin,

– rifampicin (antibiotikum) – na infekce,

– třezalka (bylinný lék)- při změnách náladynebo depresi.

Přípravek Adorma s jídlem, pitím a alkoholem

Nepijte alkoholpři léčbě přípravkem Adorma. Alkohol může zvyšovat účinky přípravku Adorma a může způsobovat velmi hluboký spánek, takže nedýcháte správným způsobem a máte potíže se vstáváním.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem. Užívání přípravku Adorma během těhotenství může poškodit Vaše dítě.

Neměla byste kojit, pokud užíváte přípravek Adorma.To proto, že malá množství přípravku mohou přejít do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Adorma má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, může způsobit mikrospánek.

Den následující po užití přípravku Adorma je (stejně jako u jiných hypnotických léků) nutno počítat s tím, že:

– se můžete cítíte ospalý(á), spavý(á), máte závrať nebo jste zmatený(á).

– rychlost rozhodování se může zpomalit

– můžete mít rozmazané nebo dvojité vidění

– může dojít ke zhoršení pozornosti

Přípravek Adorma obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše tělo netoleruje některé cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Adorma užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

– Doporučená dávka je 10 mg přípravku Adorma za 24 hodin. U některých pacientů lze předepsat nižší dávku. Přípravek Adorma je třeba podávat

– v jedné dávce,

– těsně před spaním

– ústy (perorálně), a zapít tabletu vodou.

Je důležité, abyste nejméně 8 hodin po užití přípravku neprováděl(a) aktivity vyžadující zvýšenou pozornost.

Nepřekračujte dávku 10 mg za 24 hodin. Obvyklá délka léčby je 2 dny až 4 týdny.

Dospělí

Obvyklá dávka je jedna 10 mg tableta přípravku Adorma těsně před ulehnutím ke spánku.

Starší osoby nebo zdravotně znevýhodnění pacienti

Obvyklá dávka je jedna 5 mg tableta přípravku Adorma těsně před ulehnutím ke spánku.

Pacienti s poruchami jater

Obvyklá počáteční dávka je jedna 5 mg tableta přípravku Adorma těsně před ulehnutím ke spánku. Váš lékař může rozhodnout o zvýšení na jednu 10 mg tabletu přípravku Adorma, pokud to je bezpečné.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Adorma se nesmí podávat osobám mladším 18ti let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Adorma, než byste měl(a)

Pokud užijete více přípravku Adorma, než jste měl(a), informujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nemocnici. Vezměte si s sebou balení tohoto léku. To proto, aby lékař věděl, co jste užil(a). Užití příliš velkého množství přípravku Adorma může být velmi nebezpečné. Mohou se objevit následující účinky: pocit ospalosti, zmatenost, hluboký spánek a možnost upadnutí do kómatu a úmrtí. Mimo poruch vidění se mohou objevit kroutivé a opakující se pohyby nebo abnormální postoje v důsledku mimovolních svalových stahů a křečí, poruchy hybnosti a paradoxní reakce (neklid, halucinace).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Adorma

Přípravek Adorma se smí užívat pouze při ukládání se k spánku. Pokud zapomenete užít svou tabletu při ukládání se k spánku, pak byste ji neměl(a) užít jindy, jinak byste se mohl(a) cítit ospale, mít závrať a být zmatený(á) během dne. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Adorma

Užívejte přípravek Adorma tak dlouho, dokud Vám Váš lékař neřekne, abyste užívání zastavil(a). Nepřestávejte přípravek Adorma užívat náhle, ale informujte svého lékaře, pokud si přejete užívání ukončit. Váš lékař bude snižovat postupně Vaši dávku a zastavit podávání Vašich tablet během určitého období.

Pokud přestanete užívat přípravek Adorma náhle, Vaše problémy se spánkem se mohou vrátit a mohou se u vás objevit „příznaky z vysazení“, jako jsou: bolesti hlavy, bolesti svalů, úzkost, napětí, neklid, změny nálady, zmatenost, podrážděnost a poruchy spánku. Ve vzácných případech se mohou objevit také křeče (záchvaty křečí).

V těžkých případech mohou další příznaky zahrnovat odcizení nebo odosobnění (pocit „oddělení“ od vlastní identity a reality), brnění končetin, přecitlivělost na světlo, zvuk a dotek, halucinace nebo epileptické záchvaty.

Také se u vás při zastavení užívání tohoto léčivého přípravku může vyskytnout stav označovaný jako rebound insomnie. Jedná se o neschopnost usnout, která může být horší než původní nespavost před zahájením léčby. Také se u vás mohou objevit změny nálady, úzkost a neklid.

Riziko příznaků z vysazení a rebound nespavosti je vyšší po náhlém přerušení léčby. Váš lékař Vám doporučí, abyste léčbu ukončil(a) postupným snížením dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Adorma a vyhledejte okamžitě lékaře nebo nemocnici, pokud:

– máte alergickou reakci. Příznaky mohou zahrnovat: vyrážku, problémy s polykáním nebo dýcháním, otok Vašich rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud se u vás vyskytly následující nežádoucí účinky:

Časté(mohou postihnout až 1 z 10 osob)

– Špatná paměť při užívání přípravku Adorma (amnézie) a podivné chování v této době. Tyto příznaky se pravděpodobněji objeví během několika hodin po užití přípravku. Tím, že budete spát 8 hodin po užití přípravku Adorma, je méně pravděpodobné, že by u Vás došlo k takovým potížím.

– Problémy se spánkem, které se po užití tohoto přípravku zhoršují.

– Vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace).

Méně časté(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

– Rozmazané vidění nebo „dvojité vidění“.

Četnost neznámá:(četnost není možné odhadnout z dostupných údajů)

– Horší vnímání svého okolí.

– Pády, zejména u starších osob.

Řízení ve spánku a jiné zvláštní chování

Vyskytly se zprávy o osobách, které prováděly různé věci během spánku, které si nepamatují po probuzení po užití léčivého přípravku na spaní.

To zahrnuje řízení ve spánku, chůzi ve spánku nebo provozování sexu. Alkohol a některé léky proti depresi nebo úzkosti mohou zvyšovat riziko, že se tento závažný účinek objeví.

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka, pokud se jakékoliv z následujících příznaků zhorší nebo trvají déle než několik dnů:

Časté(mohou postihnout až 1 z 10 osob)

– Průjem

– Bolest hlavy

– Pocit únavy nebo přílišného nabuzení

– Noční můry

Méně časté(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

– Pocit zmatenosti nebo podrážděnosti.

Četnost neznámá(četnost není možné odhadnout z dostupných údajů)

– Svědění kůže nebo kožní vyrážka

– Svalová slabost

– Pocit neklidu, agresivity, hněvu nebo neobvyklé chování

– Myšlení něčeho, co není pravda (bludy)

– Změny sexuálního libida

– Změny hladin jaterních enzymů – které je možné zjistit z výsledků krevních testů

– Změny způsobu chůze

– Adorma méně účinný než normálně

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.     Jak přípravek Adorma uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání, pokud je uchováván v původním obalu.

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.     Obsah balení a další informace

Co přípravek Adorma obsahuje

– Léčivou látkou je zolpidemi tartras.

Adorma 5 mg: jedna tableta obsahuje 5 mg zolpidem tartrátu, ekvivalentní 4,019 mg zolpidemu. Adorma 10 mg: jedna tableta obsahuje 10 mg zolpidem tartrátu, což je ekvivalentní 8,038 mg zolpidemu.

– Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu typ A, hypromelóza, magnezium stearát. Potah tablety 5 mg: potahová soustava sepisperse dry 5212 růžová – obsahuje hypromelózu, mikrokrystalickou celulózu, oxid titaničitý (E 171) a červený oxid železitý (E 172). Potah 10 mg tablety: potahová soustava opadry Y-1–7000 bílá – obsahuje hypromelózu, makrogol 400 a oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Adorma vypadá a co obsahuje toto balení

Adorma 5 mg červeno-růžové kulaté bikonvexní potahované tablety bez půlicí rýhy.

Adorma 10 mg

Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Adorma 5 mg tablety jsou k dispozici v průhledných protlačovacích PVC/Al blistrech po 10 a 20 tabletách.

Adorma 10 mg tablety jsou k dispozici v průhledných protlačovacích PVC/Al blistrech po 10, 20 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ALKALOID-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovinsko

Tel: 386 1 300 42 90

Fax: 386 1 300 42 91

e-mail:

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod následujícími náz­vy:

Bulharsko Česká republika Slovensko Slovinsko Rumunsko Velká Británie

ADORMA 5 mg; 10 mg film-coated tablets ADORMA 5 mg; 10 mg, potahované tablety ADORMA 5 mg; 10 mg film-obalené tablety PERLUNA 5 mg; 10 mg filmsko obložene tablete ZADOBRA 5 mg; 10 mg comprimate filmate ZOLPIDEM 5 mg; 10 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:2.6­.2015

7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář