AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

Čtěte příbalový leták AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

  1. Co je AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH užívat
  3. Jak se AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AEDON 5 MG TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1. Co je přípravek Aedon a k čemu se používá

Aedon obsahuje léčivou látku olanzapinum (olanzapin). Aedon patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika a používá se k léčbě následujících sta­vů:

Schizofrenie, nemoc jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které

nejsou skutečné, chybnými přesvědčeními, neobvyklou podezřívavostí a uzavřením se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.

Středně závažných až závažných epizod mánie, stavu s příznaky vzrušení nebo euforie.

Aedon brání návratu těchto příznaků u těch pacientů s bipolární poruchou, kteří v manické fázi pozitivně reagovali na léčbu olanzapinem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aedon užívat

Neužívejte přípravek Aedon

– jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergická reakce se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý obličej, oteklé rty nebo dušnost. Dojde-li k tomu, oznamte to lékaři.

– jestliže trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aedon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užití přípravku Aedon se nedoporučuje u starších pacientů s demencí, protože může mít vážné nežádoucí účinky. Léky tohoto typu mohou způsobovat mimovolní pohyby, zejména obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu po podání přípravku Aedon, oznamte to svému lékaři. Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned svému lékaři. U pacientů užívajících přípravek Aedon byl pozorován nárůst tělesné hmotnosti. Vy i váš lékař byste měli vaši váhu pravidelně kontrolovat. V případě potřeby zvažte konzultaci s dietologem nebo pomoc s dietním plánem. U pacientů užívajících přípravek Aedon bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a hladiny tuků (triglyceridy a cholesterol) v krvi. Před zahájením užívání přípravku Aedon a pravidelně v průběhu léčby by Váš lékař měl provádět krevní testy pro kontrolu hladiny cukru a některých tuků v krvi. Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás nebo u členů Vaší rodiny již někdy vyskytly krevní potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři:

mozková mrtvice nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice) Parkinsonova nemoc potíže s prostatou střevní neprůchodnost (paralytický ileus) onemocnění jater nebo ledvin onemocnění krve srdeční onemocnění cukrovka záchvaty (křeče)

Pokud trpíte demencí, Vy nebo Váš opatrovník nebo příbuzný by měl Vašeho lékaře informovat, jestli jste někdy prodělal(a) mozkovou mrtvici nebo malou mozkovou příhodu.

Je-li vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat Váš krevní tlak.

Děti a dospívající

Přípravek Aedon se nedoporučuje podávat pacientům mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Aedon

Během léčby přípravkem Aedon užívejte jiné léky pouze se souhlasem vašeho lékaře. Současné užívání přípravku Aedon s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které vám pomáhají spát (trankvilizéry), může způsobovat ospalost.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte:

léky na Parkinsonovu nemoc karbamazepin (lék k léčbě epilepsie a stabilizátor nálady), fluvoxamin (antidepresivum) nebo ciprofloxacin (antibiotikum) – může být zapotřebí upravit dávku přípravku Aedon.

Přípravek Aedon s alkoholemBěhem léčby přípravkem Aedon byste neměli pít žádný alkohol, neboť kombinace přípravku Aedon s alkoholem může způsobovat ospalost.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento lék by vám neměl být podán, když kojíte, jelikož se malé množství přípravku Aedon může dostat do mateřského mléka.

U novorozenců, jejichž matky užívaly Aedon v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčba přípravkem Aedon může způsobovat pocit ospalosti. V tomto případě neřiďte motorová vozidla, ani neobsluhujte stroje. Uvědomte svého lékaře.

Přípravek Aedon obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Aedon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, kolik tablet přípravku Aedon brát a jak dlouho je užívat. Denní dávka přípravku Aedon se pohybuje mezi 5 až 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestaňte s užíváním přípravku Aedon, pokud tak Váš lékař nerozhodne.

Tablety přípravku Aedon byste měli užívat jednou denně dle rady svého lékaře. Pokuste se tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu. Není důležité, zda během jídla či nalačno. Aedon tablety dispergovatelné v ústech jsou určeny k podání ústy.

Tablety přípravku Aedon se snadno poškodí, zacházejte s nimi proto s opatrností. Neberte tablety mokrýma rukama, mohou se rozpadnout.

1 a 2. Uchopte blistr na okrajích.

3. Jemně vytlačte tabletu.

4. Vložte tabletu do úst. Rozpustí se přímo v ústech, takže ji snadno spolknete.

Tabletu také můžete ponořit do plné sklenice nebo šálku vody, pomerančového džusu, jablečného džusu, mléka nebo kávy a zamíchat. U některých nápojů může tableta změnit jejich barvu popřípadě způsobit zákal. Tekutinu ihned vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aedon, než jste měl(a)

U pacientů, kteří užili větší množství přípravku Aedon než měli, se projevily následující příznaky: zrychlení srdečního tepu, neklid/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby (zvláště tváře nebo jazyka) a snížená úroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče (epileptické), kóma (bezvědomí), kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z výše uvedených příznaků, uvědomte ihned svého lékaře nebo nemocnici. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aedon

Vezměte si lék ihned, jak si to uvědomíte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aedon

Nepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Aedon užíval(a) tak dlouho, jak určil Váš lékař.

Pokud ukončíte užívání přípravku Aedon náhle, mohou se u vás objevit příznaky jako je pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Váš lékař Vám může před ukončením léčby navrhnout snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví:

neobvyklé pohyby (častý nežádoucí účinek, který se projevuje až u 1 osoby z 10) obzvlášť obličeje nebo jazyka. krevní sraženiny v žilách (méně častý nežádoucí účinek, který se projevuje až u 1 osoby ze 100) zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo Přibývání na váze. Ospalost. Zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi. Změny hladin některých krvinek a tuků v krvi. Dočasné změny množství jaterních enzymů (na počátku léčby). Zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči. Zvýšení hladiny kyseliny močové a kreatinfosfokinázy v krvi. Pocit zvýšeného hladu. Závratě. Neklid. Třes. Neobvyklé pohyby (dyskineze) Zácpa. Sucho v ústech. Vyrážka. Slabost. Silná únava. Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou. Horečka Bolest kloubů Sexuální poruchy, jako např. snížená pohlavní touha u mužů a žen nebo poruchy erekce u mužů. Alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka). Vývoj cukrovky nebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím. Křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem (epilepsie). Svalová ztuhlost nebo křeče (včetně svalů ovládajících pohyby očí). Syndrom neklidných nohou. Problémy s řečí. Pomalá srdeční činnost. Přecitlivělost na sluneční světlo. Krvácení z nosu Nafouknuté břicho Ztráta paměti nebo zapomnětlivost Inkontinence (únik) moči. Snížení nebo ztráta schopnosti močit. Padání vlasů. Vynechání nebo prodloužení menstruačního cyklu. Změny prsů u mužů a žen, jako je nenormální tvorba mléka nebo nenormální zvětšení prsů. Snížení normální tělesné teploty. Abnormální srdeční rytmus. Náhlé nevysvětlitelné úmrtí. Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu a nevolnost. Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí. Svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu. Prodloužená a/nebo bolestivá erekce. závažné alergické reakce, jako je léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). DRESS se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce a vyrážkou v obličeji s následným rozšířením vyrážky, vysokou horečkou, zvětšením lymfatických uzlin, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie).

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.

U pacientů s Parkinsonovou nemocí může Aedon zhoršovat její příznaky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aedon uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Aedon uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Aedon obsahuje Léčivou látkou je olanzapinum (olanzapin). Jedna v ústech dispergovatelná tableta přípravku Aedon obsahuje 5 mg nebo 10 mg léčivé látky. Přesné množství je zobrazeno na Vašem balení přípravku Aedon. Pomocnými látkami jsou: krospovidon (typ A), monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa, mátové aroma v prášku (silice máty peprné, deterpenovaná silice máty rolní, cineol, menthon, isomenthon, methylen-diacetát, menthol), mastek, magnesium-stearát
Jak přípravek Aedon vypadá a co obsahuje toto balení

Aedon 5 mg a 10 mg: Žluté tablety dispergovatelné v ústech. Tablety dispergovatelné v ústech je technické označení pro tablety, které se rozpustí přímo ve Vašich ústech a tak je můžete jednoduše polknout.

Aedon 5 mg a 10 mg jsou dostupné v baleních obsahujících 10, 28, 30, 35, 56, 60 nebo 70 tablet dispergovatelných v ústech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

G.L.Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

Výrobce

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

15351 Pallini, Attiki

Řecko

Hormosan Pharma GmbH

Wilhelmshoher Str. 106

60389 Frankfurt/M.

Německo

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika Dánsko Německo Rakousko

Aedon 5 mg, 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Aedon

Olanzapin-Acino 5, 10 mg Schmelztabletten

Aedon 5 mg, 10 mg Schmelztabletten

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 5. 2018

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář