AFITEN

Čtěte příbalový leták AFITEN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AFITEN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AFITEN

  1. Co je AFITEN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AFITEN užívat
  3. Jak se AFITEN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AFITEN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AFITEN

1. Co je AFITEN a k čemu se používá

AFITEN patří do skupiny léčiv, která se nazývá blokátory kalciových kanálů

AFITEN se používá k léčbě

vysokého krevního tlaku bolesti na hrudi vyvolané zúžením koronárních tepen srdečního svalu (angina pectoris) nebo vzácnější formy bolesti na hrudi vyvolané stažením koronárních tepen srdečního svalu (vasospastická angina).

Trpíte-li vysokým krevním tlakem, AFITEN působí uvolnění krevních cév, takže krev skrze ně může snadněji proudit.

Trpíte-li anginou, AFITEN působí zlepšené zásobení srdečního svalu krví. Srdce dostává více kyslíku a výsledkem je zabránění bolesti na hrudi.

AFITEN neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AFITEN užívat

Neužívejte AFITEN

jestliže jste alergický(á) na amlodipin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže máte velmi nízký krevní tlak jestliže jste v šoku jestliže máte hemodynamicky nestabilní selhání srdce po akutním infarktu myokardu jestliže máte zúžení aorty (stenóza aorty)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku AFITEN se poraďte se svým lékařem pokud:

máte slabou funkci srdce (např. srdeční selhání) máte poškozenou funkci jater podstupujete dialýzu jste starší osoba a je u Vás třeba vyšší dávka

Děti a dospívající

S použitím u dětí a adolescentů do 18 let není dostatek zkušeností, proto se u nich užívání AFITENU nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a AFITEN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pokud užíváte nebo dostáváte následující léky spolu s přípravkem AFITEN, vždy informujte svého lékaře nebo lékárníka:

ketokonazol, itrakonazol (proti infekcím způsobeným houbami) nebo ritonavir (lék proti AIDS), neboť koncentrace amlodipinu se může zvýšit přírodní přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum), neboť koncentrace amlodipinu se může snížit jiné látky na snížení krevního tlaku nebo diuretika, neboť amlodipin může zesilovat jejich účinek takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi těla, umožňuje tělu přijmout transplantova­ný orgán) klaritromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi) rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika)

AFITEN s jídlem, pitím a alkoholem

AFITEN můžete užívat spolu s jídlem a pitím.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

AFITEN smíte užívat pouze podle pokynů lékaře.

Kojení

Amlodipin prokazatelně přechází do mateřského mléka v malých množstvích. Pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit, poraďte se se svým lékařem, než začnete AFITEN užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání AFITENU může mít vedlejší účinky jako závrať, bolest hlavy, únavu nebo nevolnost, které mohou více nebo méně ovlivnit Vaši bezpečnost při práci nebo v dopravě.

3. Jak se AFITEN užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí

Doporučená dávka je 5 mg denně. Pokud je to nutné, lze dávku po 2–4 týdnech zvýšit na 10 mg denně.

Starší pacienti

Dávku je třeba individuálně nastavit. Řiďte se pokyny lékaře. Zvyšování dávky vyžaduje pozornost.

Porucha funkce jater

Dávka musí být snížena. Řiďte se pokyny lékaře.

Tableta by se měla zapít sklenicí vody.

Dělení 10 mg tablety: Držte tabletu oběma rukama, dělící rýha je mezi palci. Jemně rozlomte tabletu na dvě části.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AFITEN, než jste měl(a)

Pokud si vezmete příliš mnoho AFITENU, mohou se objevit tyto příznaky: silná závrať a/nebo pocit točení hlavy, dýchací obtíže, zvýšené močení.

Kontaktujte neprodleně nejbližší nemocniční pohotovost nebo informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AFITEN

Pokud si zapomenete vzít tabletu a ještě neuplynulo 12 hodin od obvyklého času, kdy AFITEN užíváte, vezměte si tabletu co nejdříve. Pokud od obvyklého času, kdy AFITEN užíváte, uplynulo již více než 12 hodin, vynechanou dávku přeskočte a pokračujte v užívání v běžném čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AFITEN

Neukončujte ani neměňte léčbu z vlastní vůle. Vždy si nejprve promluvte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, řekněte to ihned svému lékaři:

Závažné kožní reakce, včetně silné kožní vyrážky, kopřivky, zarudnutí kůže po celém těle, závažného svědění, tvorby puchýřů, olupování a otoku kůže, zánětu sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), nebo jiné alergické reakce Bolest na hrudi nebo podezření na infarkt Zežloutnutí očního bělma nebo kůže (žloutenka) Horečka bez zjevné příčiny, příznaky chřipky jako je bolest v krku. Toto mohou být příznaky sníženého počtu bílých krvinek (leukopénie). Zvýšeny sklon k tvorbě podlitin nebo krvácení z nosu. Toto mohou být příznaky sníženého počtu krevních destiček (trombocytopénie).

Objeví-li se u Vás jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, musíte ihned vyhledat lékařskou pomoc.

5. Jak AFITEN uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co AFITEN obsahuje

Léčivou látkou v přípravku AFITEN je amlodipin. Další složky přípravku jsou tyto: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a magnesium-stearát.

Tento léčivý přípravek je v zemích EEA registrován pod následujícími názvy:

Dánsko: Amlodipin Medochemie

Bulharsko, Slovenská republika: ACCEL

Kypr: AFITEN

Česká republika: AFITEN

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko: Amlodipine Medochemie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 1. 2018

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář