AFLUMED

Čtěte příbalový leták AFLUMED online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AFLUMED a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AFLUMED

  1. Co je AFLUMED a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AFLUMED užívat
  3. Jak se AFLUMED užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AFLUMED uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AFLUMED

1.   Co je Aflumed a k čemu se používá

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě běžných infekcí souvisejících s nachlazením a chřipkou, jako jsou horečnatá, zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích, doprovázená rýmou, kašlem, bolestí v krku, chrapotem či bolestmi končetin.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aflumed užívat?

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aflumed se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Pokud máte onemocnění jater, epilepsii nebo poškození mozku, můžete vzhledem k obsahu alkoholu tento lék užívat pouze po poradě s lékařem.

Děti a dospívající

S použitím tohoto léčivého přípravku u dětí není dosud dostatek zkušeností. Z tohoto důvodu by se neměl podávat dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Aflumed

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky homeopatických léků mohou narušit nezdravý životní styl, stejně jako dráždidla či povzbuzující látky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek má být kvůli obsahu alkoholu užíván během těhotenství nebo kojení pouze po konzultaci s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známy účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Aflumed obsahuje alkohol.

Aflumed obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce (10 kapek).

3.   Jak se Aflumed užívá?

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je: dospělí a dospívající s akutními příznaky užívají 5–10 kapek každou půlhodinu až hodinu, nejvýše však 12 krát za den. Po odeznění akutních příznaků onemocnění se doporučuje užívat 5–10 kapek jednou až třikrát denně.

1 gram odpovídá 41 kapkám.

Pro dosažení maximální účinnosti je vhodné podržet neředěné kapky přibližně 1 minutu v ústech. Přípravek se užívá půl hodiny před jídlem nebo půl hodiny po jídle.

Pokud trpíte úpornějšími, nejasnými nebo nově se objevujícími obtížemi, nebo máte teplotu, která přetrvává déle než 3 dny nebo přesahuje 39°C, vyhledejte lékaře, protože Vaše onemocnění může vyžadovat lékařskou pomoc.

Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle 7 dní.

Při dávkování držte lahvičku vzpřímeně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aflumed, než jste měl(a).

Požití nadměrného množství tohoto léčivého přípravku může způsobit otravu alkoholem, zvláště u malých dětí, což vede k ohrožení života pacienta. Je proto nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Pozření celého obsahu 50 ml lahvičky představuje konzumaci až 19 gramů alkoholu. Balení 20 ml přípravku obsahuje 8 g alkoholu.

Balení 30 ml přípravku obsahuje 12 g alkoholu.

Balení 100 ml přípravku obsahuje 38 g alkoholu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Aflumed

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání kapek dle předpisu vašeho lékaře nebo dle výše uvedených pokynů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vezměte prosím na vědomí:

Užívání homeopatických léků může zpočátku vést ke zhoršení stávajících obtíží (tzv. homeopatické zhoršení). V tomto případě je vhodné se poradit s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete nahlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak Aflumed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Aflumed obsahuje

10 g (11 ml) perorálního roztoku obsahuje:

Léčivé látky jsou alkoholické roztoky ve vysokém stupni ředění (Ferri phosphas – 30% alkohol; ostatní léčivé látky 43% alkohol).

Přípravek neobsahuje pomocné látky.

Jak Aflumed vypadá a co obsahuje toto balení

Aflumed je čirý, bezbarvý roztok.

Aflumed je k dispozici v lahvičkách z hnědého skla o objemu 20 ml/30 ml/50 ml/100 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstrasse 10

D-66424 Homburg

Německo

Tel: +49 (0) 6841 709–0

Fax: +49 (0) 6841 709–265

E-Mail:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 9. 2017

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář