AGOFOLLIN DEPOT

Čtěte příbalový leták AGOFOLLIN DEPOT online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AGOFOLLIN DEPOT a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AGOFOLLIN DEPOT

  1. Co je AGOFOLLIN DEPOT a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGOFOLLIN DEPOT užívat
  3. Jak se AGOFOLLIN DEPOT užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AGOFOLLIN DEPOT uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AGOFOLLIN DEPOT

1.   Co je AGOFOLLIN DEPOT a k čemu se používá

AGOFOLLIN DEPOT je hormonální přípravek, který obsahuje léčivou látku estradiol. Estradiol je synteticky připravený ester, který je totožný s přirozeným lidským estrogenem.

AGOFOLLIN DEPOT se používá při nedostatku estrogenů ve vaječnících, což je dokázáno negativním progesteronovým testem, zmenšením děložní sliznice a hypoestrogenním obrazem při poševní cytologii. Při předčasném selhání funkce vaječníků (předčasná menopauza) před 40. rokem života, k zastavení dysfunkčního děložního krvácení, když se nedostaví první menstruace do 18 let, při celkových i lokálních poruchách vývoje (růst s nedostatečnou činností pohlavních orgánů, vývojová zaostalost pohlavních orgánů), při zhoubném nádoru prostaty, na estrogenový test.

AGOFOLLIN DEPOT nahrazuje estrogen, který již není v ženském těle vytvářen.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGOFOLLIN DEPOT používat

Anamnéza a pravidelné prohlídky:

Léčba hormonální substituční terapií by měla být indikována pouze po důkladném zvážení všech rizik a přínosů, které jsou s ní spojeny. Terapie by měla pokračovat pouze tehdy, pokud přínosy léčby převažují nad jejími riziky.

Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy (z důvodu selhání vaječníků nebo po chirurgickém zákroku) jsou omezené. U mladších žen s předčasným nástupem menopauzy může být poměr přínosů a rizik příznivější než u starších žen. Vhodnost léčby by měl vždy posoudit lékař.

Před zahájením nebo obnovením HRT je nutné, aby Váš lékař zhodnotil Vaši rodinnou a osobní anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsou a vnitřních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné.

V průběhu léčby by měla být prováděná pravidelná kontrolní vyšetření (vždy nejméně jednou ročně). Během těchto kontrolních vyšetření byste měla s lékařem probrat přínosy a rizika další léčby přípravkem AGOFOLLIN DEPOT.

Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsou (mamografie) podle doporučení Vašeho lékaře.

Nepoužívejte AGOFOLLIN DEPOT,

pokud máte nebo jste měla jakýkoliv z následujících stavů. V případě, že si nejste jistá, kontaktujte svého lékaře:

– jestliže jste alergický(á) na estradiol-benzoát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– rakovina prsu(známá, v anamnéze uvedená nebo suspektní)

– známé nebo suspektní estrogenně podmíněné nádory, např. rakovina děložní sliznice

– neobvyklé vaginální krvácení, které nebylo vyšetřeno lékařem

– nadměrný neléčený růst děložní sliznice

– krevní sraženina v žilách (žilní trombóza),např. trombóza v dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo plicní embolie

– trombofilní porucha(např. deficit proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu)

– onemocnění způsobené krevní sraženinou v arteriích (tepnách) jako např. angina pectoris, srdeční infarkt, cévní mozková příhoda

– aktivní onemocnění jaternebo máte onemocnění jater v anamnéze, a výsledky Vašich jaterních testů se dosud nevrátily k normálním hodnotám

– porfyrie (vzácné dědičné onemocnění krve)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku AGOFOLLIN DEPOT se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, je třeba to oznámit svému lékaři. Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně vyskytnout, a proto je třeba častěji provádět kontrolní vyšetření:

děložní fibroidy (vláknitý nezhoubný nádor) endometrióza (růst děložní sliznice mimo dělohu) nebo nadměrný růst děložní sliznice v anamnéze zvýšené riziko krevních sraženin (viz bod Krevní sraženiny v žilách (trombóza)) zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. rakovina prsu u matky, sestry nebo babičky) vysoký krevní tlak porucha činnosti jater (např. jaterní nezhoubný nádor) retence tekutin způsobená onemocněním ledvin nebo srdce cukrovka žlučové kameny migréna nebo silné bolesti hlavy systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění pojiva, které může postihnout mnohé orgánové systémy) vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi epilepsie astma

otoskleróza (onemocnění postihující ušní bubínek a sluch)

Důvody pro okamžité přerušení léčby

Jestliže se u Vás v průběhu léčby přípravkem AGOFOLLIN DEPOT projeví jakýkoliv z následujících stavů, přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře:

jakýkoliv stav zmiňovaný v bodě Nepoužívejte AGOFOLLIN DEPOT žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) nebo zhoršení jaterních funkcí závažné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať) nový výskyt silných bolestí hlavy podobných migréně těhotenství symptomy trombofilních stavů jako např. bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin, náhlá bolest na hrudi, obtížné dýchání (viz. bod Krevní sraženiny v žilách (trombóza))

Poznámka:AGOFOL­LIN DEPOT nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je Vám méně než 50 let nebo pokud od Vaší poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců, je vhodné jako prevenci případného těhotenství používat některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem, který Vám pomůže zvolit správný typ.

HRT a rakovina:
Abnormální nárůst a rakovina děložní sliznice

Při léčbě přípravky obsahujícími samotný estrogen je zvýšeno riziko abnormálního nárůstu děložní sliznice a rakoviny děložní sliznice. Dodatečné užívání progesteronu po dobu minimálně 12 dní v každém 28 denním cyklu Vás ochrání proti výše zmíněnému nárůstu rizika nadměrného zesílení děložní sliznice a rakoviny děložní sliznice. Pokud jste nepodstoupila hysterektomii (tj. odstranění dělohy), pak Vám lékař předepíše ještě samostatně progestagen. V případě, že Vám byla hysterektomie provedena, je třeba se o bezpečnosti léčby přípravkem AGOFOLLIN DEPOT bez dodatečného užívání progestagenu poradit se svým lékařem.

Srovnání

Rakovina endometria je diagnostikovaná průměrně u 5 žen z 1000 ve věku 50–65 let, kterým nebyla provedena hysterektomie a neužívají HRT. U žen ve věku 50–65 let, kterým nebyla provedena hysterektomie a užívají HRT obsahující pouze estrogen, je rakovina endometria diagnostikována přibližně u 10–60 žen z 1000 (tj. o 5–55 případů více) v závislosti na velikosti dávky a délce užívání.

Rakovina prsu

Celkové údaje ze studií ukazují na zvýšené riziko rakoviny prsu u žen užívajících kombinaci estrogen-progestagen a možné zvýšení tohoto rizika je i u HRT obsahující samotný estrogen. Zvýšení rizika závisí na délce užívání HRT.

U žen, kterým byla odoperovaná děloha, a užívají přípravky obsahující samotný estrogen po dobu 5 let, bylo zjištěno jen malé nebo neprokazatelné zvýšení rizika rakoviny prsu. Zvýšené riziko je zjevné až po několika letech užívání, ale v průběhu pěti let po ukončení léčby prakticky zmizí.

Srovnání

Karcinom prsu je v průběhu 5letého období diagnostikován v průměru u 9–14 žen z 1000 ve věku 5079 let, které neužívají HRT. U žen ve věku 50–79 let, které užívají kombinovanou estrogen-progestagenovou HRT více než 5 let je karcinom prsu diagnostikován u 13–20 žen z 1000 (tj. o 4–6 případu více).

Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře v případě, že dojde k změnám jako: dolíčky na kůži změny na prsních bradavkách jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte
Karcinom vaječníků (ovarií)

Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků.

Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až 54let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků. U žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc).

Působení HRT na srdce a krevní oběh:

Krevní sraženiny v žilách (trombóza)

Užívání HRT je spojováno s 1,3 – 3 násobně zvýšeným rizikem vzniku trombózy v žilách.

Riziko vzniku trombózy je pravděpodobnější v prvním roce léčby než později.

Vznik krevní sraženiny může být závažným problémem, protože se sraženina může uvolnit a proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí.

Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících stavů. Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, informujte svého lékaře:

dlouhodobá nehybnost z důvodu zranění, nemoci nebo operace (viz bod 3 Pokud Vás čeká operace) obezita (BMI > 30 kg/m2) tromboembolické stavy, vyžadující dlouhodobé užívání přípravků zamezujících srážení krve pokud u některého z Vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolní končetině, plicích nebo jiném orgánu systémový lupus erythematodes (SLE) rakovina

Doprovodné příznaky vzniku krevní sraženiny jsou uvedeny v bodě „ Důvody pro okamžité přerušení léčby“.

Srovnání

U žen mezi 50 a 60 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán vznik krevních sraženin v žilách u 4–7 žen z 1000. U 50–60letých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik krevních sraženin u 9–12 žen z 1000 (tj. o 5 případů více).

U žen ve věku 50–60 let, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen, bylo v průběhu 5 let zjištěno 5–8 případů z 1000 (tj. o 1 případ více).

Onemocnění srdce (infarkt myokardu):

Nejsou žádné důkazy nasvědčující tomu, že by léčba HRT byla prevencí srdečního infarktu.

U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestagenovou HRT, je prokázána mírně zvýšená náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT.

U žen, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen, nebylo zjištěno zvýšení rizika srdečních onemocnění.

Cévní mozková příhoda:

Riziko vzniku cévní mozkové příhody je u žen užívajících HRT 1,5× vyšší než u žen, které HRT neužívají. Počet případů vzniku cévní mozkové příhody z důvodu užívání HRT se s věkem zvyšuje.

Srovnání

U žen ve věku mezi 50–60 lety, které neužívají HRT, je během 5letého období předpokládán vznik cévní mozkové příhody u 8 žen z 1000. U žen, které užívají HRT, je během 5letého období předpokládán vznik mrtvice u 11 žen z 1000 (tj. o 3 případy více).

Další stavy:

Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti.

Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika ztráty paměti u žen, které zahájily užívání

HRT později než ve věku 65 let. Poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a AGOFOLLIN DEPOT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Souběžné užívání s některými přípravky může ovlivnit působení přípravku Agofollin Depot, což může vyvolávat nepravidelné krvácení. Mezi tyto přípravky patří:

přípravky podávané k léčbě epilepsie (jako např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin) přípravky podávané k léčbě tuberkulózy (jako např. rifampicin, rifabutin) přípravky podávané k léčbě infekce HIV (jako např. nevirapin, efavirenz a nelfinavir) rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

Laboratorní testy:

Pokud půjdete na vyšetření krve, oznamte lékaři nebo laborantovi, že užíváte přípravek AGOFOLLIN DEPOT, protože může ovlivnit některé hodnoty.

Těhotenství, kojení a fertilita

Přípravek AGOFOLLIN DEPOT není určen k použití během těhotenství a kojení. Jestliže se domníváte, že jste těhotná, přestaňte přípravek užívat a kontaktujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

AGOFOLLIN DEPOT neovlivňuje schopnost obsluhovat stroje ani schopnost řídit dopravní prostředek.

Přípravek AGOFOLLIN DEPOT obsahuje sorbitol.Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

3. Jak se přípravek AGOFOLLIN DEPOT používá

Tento přípravek může být podáván pouze lékařem nebo zdravotní sestrou.

Váš lékař Vám předepíše co možná nejnižší dávku přípravku k užívání po co možná nejkratší dobu. Kontaktujte svého lékaře v případě, že se Vám zdá předepsaná dávka příliš silná nebo naopak slabá.

Nepravidelnosti menstruačního cyklu v prvních letech po první menstruaci: 4., 11. a 18. den cyklu 2 ml AGOFOLLIN DEPOT i.m., 18. den spolu s progesteronem.

Náhradní léčba u Turnerova syndromu (vrozené onemocnění, při němž má žena jen jeden chromozom X): 2 ml Agofollinu i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, kombinovat s progesteronem 15. a 22. den. Po zahájení krvácení 2 ml AGOFOLLIN DEPOT i.m. 4., 11. a 18. den cyklu, progesteron přidat 18. a 25. den cyklu.

Náhradní léčba dlouhotrvajícího vynechaní menstruace v plodném vě ku, při prokázaném nedostatku endogenních estrogenů a pozitivním estrogenovém testu: 2 ml AGOFOLLIN DEPOT i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, přidat progesteron 15. a 22. den. Po dosažení účinku (děložní krvácení) se dávka v dalších cyklech snižuje. Většinou stačí podat 8. den cyklu 2 ml AGOFOLLIN DEPOT a 15. den znovu spolu s progesteronem. Po navození menstruačního cyklu stačí 18. den kombinované podání 1 – 2 ml AGOFOLLIN DEPOT spolu s progesteronem. Po 3 – 6 cyklech se aplikuje 18. den jen samotný progesteron. Nedojde-li ke krvácení, vykoná se progesteronový test k ověření endogenní produkce estrogenů.

Náhradní léčba vymizení menstruace u již menstruující ženy a při negativním estrogenovém testu: 7 –10 týdnů 2 – 4 ml AGOFOLLIN DEPOT i.m. jednou týdně. Poslední týden přidat progesteron.

Při vymizení krvácení v plodném věku ženy se podávají estrogeny jen u dokázaného nedostatku endogenních estrogenů. U terapie popřechodových výpadkových projevů je aplikace estrogenů bez současného podávání androgenů (mužské pohlavní hormony) anebo gestagenů neúčinná.

Nejprve se aplikuje 7. den cyklu 2 ml AGOFOLLIN DEPOT, druhá dávka opět 2 ml AGOFOLLIN DEPOT – 17. den s Agolutinem Depot. Po dosažení účinku (pseudomenstruace) stačí většinou aplikovat uvedenou kombinaci jen 17. den cyklu. Doporučuje se místa vpichu střídat.

Při léčbě výpadkových popřechodových jevů, pokud žena nevhodně reaguje na androgenní složku Folivirinu je možné kombinovat 1 – 2 ml AGOFOLLIN DEPOT s 2 – 4 ml Agolutinu Depot (50 – 100 mg progesteronu).

Estrogeny bez progesteronu možno dlouhodobě léčit jen ženy s odoperovanou dělohou. U žen s neporušenou dělohou je nutno estrogenovou terapii vždy kombinovat s aplikací progesteronu v zájmu ochrany slizniční vrstvy dělohy před nadměrnou stimulací.

U žen s předčasnou menopauzou má náhradní terapie trvat minimálně až do věku přirozené menopauzy.

Způsob podání

Injekce AGOFOLLIN DEPOT se aplikují hluboko do svalu.

Pokud Vás čeká operace

V případě operačního zákroku je třeba oznámit lékaři provádějícímu zákrok, že užíváte přípravek AGOFOLLIN DEPOT. V některých případech je nezbytné přerušit užívání přípravku AGOFOLLIN DEPOT přibližně 4–6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz bod 2 Krevní sraženiny v žilách). Poraďte se se svým lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít přípravek AGOFOLLIN DEPOT opět užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AGOFOLLIN DEPOT, než jste měl(a)

Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování vysoce nepravděpodobné.

Nejsou informace o důsledcích akutního předávkování estradiolem u člověka. Léčba případného předávkování má být symptomatická.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vyskytují se až u 20 % pacientů.

Anorexie (nechutenství), nevolnost, zvracení, průjem, poruchy vnímání, bolesti hlavy, sklon k depresím a předrážděnost, zvýšené riziko tromboembolie (vznik krevní sraženiny v určitém místě krevního oběhu, obzvlášť u kuřáků), vysoký krevní tlak, poruchy jaterních funkcí (žloutenka, nádory), žlutohnědé skvrny na kůži, kopřivka a jiné kožní vyrážky, zvětšení děložní sliznice s krvácením, zvýšení tělesné hmotnosti (zadržení vody) až vznik otoku, u žen napětí, zvětšení prsů a bolest v prsu u žen, u mužů zvětšení prsních žláz, potlačení vzniku spermií ve varlatech, ztráta libida a impotence u mužů; předčasné uzavření epifyzárních štěrbin (růstových plotének) u dětí, různé alergické reakce, možnost vzniku vrozených vývojových vad, zvýšená hladina vápníku v krvi, snížení pohlavní touhy, mravenčení.

Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji než u žen, které HRT neužívají:

karcinom prsu abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice rakovina vaječníku krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích onemocnění srdce cévní mozková příhoda možné zhoršení paměti pokud je HRT zahájena po 65. roce onemocnění žlučníku různé kožní projevy:

– změny barvy kůže zejména v obličeji nebo na krku (těhotenská chloasma)

– bolestivé zčervenalé uzly na kůži (erythema nodosum)

– vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak AGOFOLLIN DEPOT uchovávat

Uchovávejte při teplotě 10 – 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávejte ve stojící poloze.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.     Obsah balení a další informace

Co AGOFOLLIN DEPOT obsahuje

Léčivou látkou je estradioli benzoas 5 mg v 1 ml mikrokrystalické vodní suspenze.

Pomocnými látkami jsou sodná sůl karmelosy, sorbitol, polysorbát 80, fenol, voda na injekci.

Jak AGOFOLLIN DEPOT vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční suspenze.

Mikrokrystalická vodní suspenze, po protřepání mléčné barvy.

Druh obalu a obsah balení

2 ml odlamovací ampulky, plastikový přířez, krabička

2 ml neodlamovací ampulky, plastikový přířez, pilník, krabička

Velikost balení: 1 ampulka po 2 ml, 5 ampulek po 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka, Česká republika

Výrobce:

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin, Slovenská republika

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

13.10.2016

8/8

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář