AGOMELATIN ZENTIVA

Čtěte příbalový leták AGOMELATIN ZENTIVA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AGOMELATIN ZENTIVA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AGOMELATIN ZENTIVA

  1. Co je AGOMELATIN ZENTIVA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGOMELATIN ZENTIVA užívat
  3. Jak se AGOMELATIN ZENTIVA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AGOMELATIN ZENTIVA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AGOMELATIN ZENTIVA

1. Co je přípravek Agomelatin Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Agomelatin Zentiva obsahuje léčivou látku agomelatin. Přípravek Agomelatin Zentiva patří do skupiny léků nazývaných antidepresiva a byl Vám předepsán k léčbě deprese.

Přípravek Agomelatin Zentiva se používá u dospělých.

Deprese je nepřetržitá porucha nálady, která zasahuje do každodenního života. Příznaky deprese se u jednotlivých lidí liší, ale často mezi ně patří hluboký smutek, pocit bezcennosti, ztráta zájmu o oblíbené činnosti, poruchy spánku, pocit vlastní zpomalenosti, pocity úzkosti, změny tělesné hmotnosti.

Mezi očekávané výhody přípravku Agomelatin Zentiva patří zmírnění a postupné odstranění příznaků související s Vaší depresí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Agomelatin Zentiva užívat

Neužívejte přípravek Agomelatin Zentiva: jestliže jste alergický(á) na agomelatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže Vaše játra správně nepracují (porucha funkce jater). jestliže užíváte fluvoxamin (jiný přípravek používaný k léčbě deprese) nebo ciprofloxacin (antibiotikum).
Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Agomelatin Zentiva:

jestliže užíváte léky, o nichž je známo, že ovlivňují játra. jestliže jste obézní nebo máte nadváhu. jestliže jste diabetik/diabetička (máte cukrovku). jestliže máte zvýšené hladiny jaterních enzymů před léčbou. Lékař rozhodne, zda je přípravek Agomelatin Zentiva pro Vás vhodný. jestliže máte bipolární poruchu, jestliže jste prodělal(a) nebo se u Vás rozvinou manické příznaky (období neobvykle vysoké podrážděnosti a rozrušení), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek nebo dříve, než budete pokračovat v jeho užívání (viz také „Možné nežádoucí účinky“ v bodě 4). jestliže trpíte demencí. Lékař individuálně zhodnotí, zda je vhodné, abyste přípravek Agomelatin Zentiva užíval(a).

Během léčby přípravkem Agomelatin Zentiva:

Co dělat, aby se zabránilo možným závažným jaterním problémům

– Lékař by měl před zahájením léčbyzkontrolovat, že Vaše játra správně pracují. Někteří pacienti mohou mít zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi během léčby přípravkem Agomelatin Zentiva. Proto další kontrolní testy mají být provedeny v následujících časových rozmezích:

Před zahájením léčby nebo při zvýšení dávky

asi za 3

týdny

asi za 6 týdnů

asi za 12 týdnů,

asi za 24 týdnů

Krevní testy

ano

ano

ano

ano

ano

Na základě vyhodnocení těchto testů lékař rozhodne, zda byste měl(a) dostat nebo pokračovat v užívání přípravku Agomelatin Zentiva (viz také „Jak se přípravek Agomelatin Zentiva užívá“ v bodě 3).

Buďte pozorný(á) k projevům nebo příznakům, že Vaše játra nepracují správně

– Jestliže pozorujeteněkteré z těchto projevů a příznaků problémů s játry: neobvykle tmavé zbarvení moči, světlé zbarvení stolice, zežloutnutí kůže/očí, bolest v pravé horní části břicha, neobvyklá únava (zejména společně s ostatními výše uvedenými příznaky), vyhledejte okamžitě lékaře, který Vám může poradit, abyste přestal(a) užívat přípravek Agomelatin Zentiva.

Účinek přípravku Agomelatin Zentiva nebyl prokázán u pacientů ve věku 75 let a starších. Proto tito pacienti nemají přípravek Agomelatin Zentiva užívat.

Myšlenky na sebevraždu a zhoršení deprese

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete takto uvažovat:

jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.

Děti a dospívající

Přípravek Agomelatin Zentiva není určen k léčbě dětí a dospívajících (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Agomelatin Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Agomelatin Zentiva spolu s určitými léky (viz také „Neužívejte přípravek Agomelatin Zentiva“ v bodě 2):

fluvoxamin (jiný přípravek užívaný k léčbě deprese), ciprofloxacin (antibiotikum).

Oba léky mohou měnit očekávanou dávku agomelatinu ve Vaší krvi.

Informujte též svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

propranolol (betablokátor používaný k léčbě vysokého tlaku), enoxacin (antibiotikum), a pokud kouříte více než 15 cigaret denně.

Přípravek Agomelatin Zentiva s alkoholem

Během léčby přípravkem Agomelatin Zentiva není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem, jestliže kojíte nebo máte v úmyslu kojit, protože kojení by mělo být ukončeno, pokud užíváte přípravek Agomelatin Zentiva.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete zažít závratě nebo spavost, které by mohly ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Před řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že jsou Vaše reakce normální.

Přípravek Agomelatin Zentiva obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“

3. Jak se přípravek Agomelatin Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Agomelatin Zentiva je jedna tableta (25 mg) před spaním. V některých případech může Vám lékař předepsat vyšší dávku (50 mg), což jsou dvě tablety užité najednou před spaním.

Přípravek Agomelatin Zentiva začíná působit na příznaky deprese u většiny depresivních lidí během dvou týdnů po zahájení léčby. Lékař může pokračovat s podáváním přípravku Agomelatin Zentiva, i když se budete cítit lépe, aby se zabránilo v navrácení deprese.

Jak přejít z antidepresiva (SSRI/SNRI) na přípravek Agomelatin Zentiva?

Pokud lékař změní předchozí léčbu antidepresivem ze skupiny SSRI nebo SNRI na přípravek Agomelatin Zentiva, poučí Vás, jak máte ukončit léčbu předchozím lékem při zahájení léčby přípravkem Agomelatin Zentiva.

Během několika týdnů můžete zaznamenat příznaky z vysazení související s vysazením předchozího léku, a to i v případě, že dávka předchozího antidepresiva byla snižována postupně. Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, nevolnost, zvracení a třes. Tyto účinky jsou obvykle lehké až středně těžké a samy vymizí za několik dnů.

Pokud je zahájena léčba přípravkem Agomelatin Zentiva při postupném vysazování dávky předchozího léku, možné příznaky z vysazení se nemají dávat do souvislosti s nedostatečnou časnou účinností přípravku Agomelatin Zentiva.

Je zapotřebí, abyste s lékařem probral(a) nejlepší způsob, jak ukončit léčbu předchozím antidepresivem při zahájení léčby přípravkem Agomelatin Zentiva.

Sledování funkce jater (viz také bod 2):

Lékař Vám provede laboratorní vyšetření, zda játra správně pracují, před zahájením léčby a potom pravidelně během léčby, obvykle po 3 týdnech, 6 týdnech, 12 týdnech a 24 týdnech.

Pokud Vám lékař zvýší dávku na 50 mg, bude zapotřebí provést laboratorní testy, a to při změně dávky, a potom pravidelně během léčby, obvykle za 3 týdny, 6 týdnů, 12 týdnů a 24 týdnů. Poté budou vyšetření prováděna, pokud to lékař bude pokládat za nutné.

Nesmíte užívat přípravek Agomelatin Zentiva, pokud nemáte v pořádku játra.

Pokud máte problémy s ledvinami, lékař vyhodnotí individuálně, zda je pro Vás bezpečné přípravek Agomelatin Zentiva užívat.

Způsob podání

Přípravek Agomelatin Zentiva je určen k podávání ústy. Tabletu spolkněte a zapijte vodou. Přípravek Agomelatin Zentiva může být užíván s jídlem i bez jídla.

Délka léčby

Deprese má být léčena dostatečně dlouhou dobu, nejméně 6 měsíců, aby se zajistilo odeznění příznaků.

Nepřestávejte užívat svůj lék bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Agomelatin Zentiva, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Agomelatin Zentiva, než jste měl(a), nebo pokud například přípravek náhodně užilo dítě, ihned kontaktujte svého lékaře.

Zkušenosti s předávkováním přípravkem Agomelatin Zentiva jsou omezené, ale zaznamenané příznaky zahrnují bolest v horní části břicha, spavost, únavu, rozrušení, úzkost, napětí, závrať, cyanózu (zmodrání kůže a sliznic) nebo malátnost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Agomelatin Zentiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze pokračujte další dávkou v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Agomelatin Zentiva

Neukončujte léčbu přípravkem Agomelatin Zentiva, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem.

Pokud si myslíte, že účinek přípravku Agomelatin Zentiva je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou většinou lehké nebo středně těžké. Většinou se vyskytují během prvních dvou týdnů léčby a obvykle jsou přechodné.

Mezi nežádoucí účinky patří:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): bolest hlavy. Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): závrať, ospalost (spavost), potíže se spaním (nespavost), nevolnost (pocit na zvracení), průjem, zácpa, bolesti břicha, bolest v zádech, únava, úzkost, abnormální sny, zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi, zvracení, zvýšení tělesné hmotnosti. Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): migréna, mravenčení prstů na rukou a nohou (parestézie), rozmazané vidění, syndrom neklidných nohou (porucha, která je charakterizována nekontrolovatelným nutkáním pohybovat nohami), ušní šelest (zvonění v uších), nadměrné pocení (hyperhidróza), ekzém, svědění, kopřivka, rozrušení, podrážděnost, neklid, agresivní chování, noční můry, mánie/hypománie (viz také „Upozornění a opatření“ v bodě 2), sebevražedné myšlenky nebo chování, zmatenost, snížení tělesné hmotnosti. Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): závažná kožní vyrážka (erytematózní vyrážka), otok obličeje a angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit obtíže s dýcháním nebo s polykáním), zánět jater (hepatitida), žluté zabarvení kůže nebo očního bělma (žloutenka), jaterní selhání (bylo hlášeno několik případů, které vedly k transplantaci jater nebo k úmrtí), halucinace, neschopnost zůstat v klidu (kvůli fyzickému a duševnímu neklidu), nemožnost zcela vyprázdnit močový měchýř.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Agomelatin Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Agomelatin Zentiva obsahuje

Léčivou látkou je agomelatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje agomelatinum et acidum citricum 44,74 mg, což odpovídá agomelatinum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou: silicifikovaná mikrokrystalická celulóza, mannitol, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, natrium-stearyl-fumarát, magnesium-stearát, kyselina stearová, hypromelóza, makrogol, oxid titaničitý (E 171), mastek, žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Agomelatin Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Agomelatin Zentiva 25 mg potahované tablety jsou žluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 9 × 4,5 mm.

Přípravek Agomelatin Zentiva 25 mg potahované tablety je dostupný v blistrech. Balení obsahují 14, 28, 84 nebo 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název přípravku

Česká republika

Agomelatin Zentiva

Německo

Agomelatin Zentiva 25 mg Filmtabletten

Francie

Agomelatine Zentiva 25 mg comprimé pelliculé

Portugalsko

Agomelatina Zentiva

Velká Británie

Agomelatine Zentiva 25 mg film coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

25. 7. 2018

6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář