AJATIN PROFARMA TINKTURA

Čtěte příbalový leták AJATIN PROFARMA TINKTURA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AJATIN PROFARMA TINKTURA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AJATIN PROFARMA TINKTURA

  1. Co je AJATIN PROFARMA TINKTURA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AJATIN PROFARMA TINKTURA užívat
  3. Jak se AJATIN PROFARMA TINKTURA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AJATIN PROFARMA TINKTURA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AJATIN PROFARMA TINKTURA

1.   Co je AJATIN PROFARMA tinktura a k čemu se používá

AJATIN PROFARMA tinktura je dezinfekční přípravek, který ničí choroboplodné zárodky. Je určen ke kožnímu podání.

Přípravek se používá k dezinfekci běžných drobných kožních poranění. U závažných, hlubokých poranění nebo při větším rozsahu rány je nutno vyhledat lékaře.

Dále se přípravek používá k dezinfekci kůže před operací prováděnou lékařem.

Přípravek mohou používat pacienti všech věkových kategorií.

Pokud se během 3 dnů poranění nehojí nebo přetrvává nebo se objeví příznaky infekce, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AJATIN PROFARMA tinktura používat

Upozornění a opatření

Přípravek Ajatin Profarma se nesmí užívat vnitřně.

Při aplikaci pomocí mechanického rozprašovače se přípravek nesmí dostat do oka a nesmí se vdechovat.

Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest v ráně, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte lékaře.

V případě kožního onemocnění se o používání přípravku poraďte s lékařem.

Při podráždění kůže způsobeném tímto přípravkem je nutno použít dezinfekční prostředek jiného chemického složení.

Barevná složka přípravku zbarvuje trvale některé plastické hmoty a vlákna.

Z pokožky se přípravek odstraňuje velmi dobře benzinalkoholem.

Při nízkých teplotách přípravek Ajatin Profarma vytváří bílý zákal a sediment, které vymizí při uložení na teplejší místo (asi 22 °C).

Děti a dospívající

Přípravek mohou používat dospělí, děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a AJATIN PROFARMA tinktura

Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek přípravku Ajatin Profarma.

Není vhodná kombinace přípravku Ajatin Profarma se silně oxidujícími látkami (např. s peroxidem vodíku).

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek lze používat v těhotenství, během kojení a mohou ho používat ženy v plodném věku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ajatin Profarma tinktura nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek AJATIN PROFARMA tinktura používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důkladně potřete ošetřované místo tampónem plně prosáklým tinkturou, po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí tinktury.

U přípravku s mechanickým rozprašovačem nastříkejte přípravek na ošetřované místo pomocí mechanického rozprašovače ze vzdálenosti 10 cm tak, aby došlo ke zvlhčení celé ošetřované oblasti. Po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí tinktury. Před prvním použitím přípravku několikrát stiskněte mechanický rozprašovač, dokud není rozprašování roztoku rovnoměrné.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek lze používat u pacientů všech věkových kategorií.

Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem.

Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte ihned lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přecitlivělých osob nebo po opakovaném použití se mohou na pokožce objevit vyrážky různého charakteru a intenzity (frekvence jejich výskytu není známa).

Při případném objevení nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek AJATIN PROFARMA tinktura uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku případně i na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek AJATIN PROFARMA tinktura obsahuje

– Léčivou látkou je benzododecinii bromidi solutio 10%.

– Pomocnými látkami jsou ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť.

Jak přípravek AJATIN PROFARMA tinktura vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek AJATIN PROFARMA tinktura je čirý žlutooranžový roztok charakteristického zápachu. Je balený v lahvičce (10 ml, 25 ml, 50 ml) nebo lahvi (1000 ml) se šroubovacím uzávěrem garantujícím neporušenost obalu nebo v lahvičce s mechanickým rozprašovačem (10 ml, 25 ml, 50 ml tinktury). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PROFARMA-PRODUKT, s.r.o., Liberecká 20, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

Tel/ fax: +420483100308, e-mail:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2. 2. 2017

3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář