AJAX CITRON 3 MG

Čtěte příbalový leták AJAX CITRON 3 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AJAX CITRON 3 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AJAX CITRON 3 MG

  1. Co je AJAX CITRON 3 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AJAX CITRON 3 MG užívat
  3. Jak se AJAX CITRON 3 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AJAX CITRON 3 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AJAX CITRON 3 MG

1. Co je Ajax citron 3 mg a k čemu se používá

Přípravek Ajax citron 3 mg obsahuje léčivou látku benzydamin-hydrochlorid.

Léčivá látka kterou pastilky obsahují, poskytuje požadovaný léčebný účinek.

Přípravek Ajax citron 3 mg je určen k léčbě akutní bolesti v krku u dospělých a dětí od 6 let.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud dostanete horečku nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ajax citron 3 mg používat

Nepoužívejte tento přípravek Pokud jste alergický(á) (hypersenzitivní) na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ajax citron 3 mg se poraďte se svým lékařem, jestliže:

trpíte onemocněním zvaným fenylketonurie pokud trpíte průduškovým astmatem nebo jste se s astmatem léčil(a) pokud jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou nebo kyselinu salicylovou) nebo na jiné protizánětlivé přípravky k léčbě bolesti (nesteroidní protizánětlivé lé­ky) pokud se při používání pastilek bolest v krku zhorší nebo se nezlepší během 3 dnů, nebo se objeví horečka nebo máte silnou bolest v krku nebo jiné příznaky, musíte se poradit se svým lékařem.

Děti

Vzhledem k lékové formě přípravku Ajax citron 3 mg pastilky nemá být tento přípravek podáván dětem mladším 6 let.

Další léčivé přípravky a Ajax citron 3 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství, kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Ajax citron 3 mg se nemá používat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by přípravek Ajax citron 3 mg ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ajax citron 3 mg s jídlem a pitím

Přípravek můžete používat bez závislosti na příjmu jídla a tekutin.

Ajax citron 3 mg obsahuje isomalt a aspartam

Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před používáním tohoto přípravku s lékařem.

Přípravek obsahuje také aspartam jako zdroj fenylalaninu. Může být proto škodlivý pro osoby s fenylketonurií.

3.   Jak se Ajax citron 3 mg používá

Vždy používejte tento přípravek přesně dle pokynů v příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

u dospělých a dětí od 6 let: 1 pastilka 3 krát denně se má cucat, pokud potřebujete potlačit bolest. Nepoužívejte více než 3 pastilky denně.

Nepoužívejte přípravek Ajax citron 3 mg déle než 7 dnů.

Pokud vaše příznaky přetrvávají nebo se vám do 3 dnů přitíží nebo budete mít horečku, silnou bolest v krku nebo jiné příznaky, musíte se poradit s lékařem.

Děti od 6 do 11 let: tento přípravek má být dětem podáván pod dohledem dospělých.

Orofaryngeální podání (podání do dutiny ústní a hltanu).

Nechat pastilku pomalu rozpustit v ústech.

Nepolykejte pastilku.

Nekousejte pastilku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ajax citron 3 mg, než jste měl(a)

Pokud nedopatřením použijete nadměrné množství pastilek, ihned kontaktujte svého lékárníka, lékaře nebo nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou zbývající balení, ať již obsahuje zbývající pastilky nebo ne.

Po perorálním podání (podání ústy) benzydaminu v dávce asi 100krát větší než obsahuje jedna pastilka se mohou velmi vzácně vyskytnout příznaky předávkování hlášené u dětí, které mohou zahrnovat zvýšenou dráždivost, křeče, pocení, poruchu koordinace pohybů, třes a zvracení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

– Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

– Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10

– Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

– Vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 1000

– Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 pacienta z 10000

– Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté

– Citlivost kůže na světlo (způsobující vyrážku nebo spálení sluncem)

Vzácné

– Pálení v ústech nebo sucho v ústech. Pokud se u Vás vyskytne, pokuste se vypít po malých doušcích sklenici vody k potlačení tohoto projevu.

Velmi vzácné

– Náhlý otok úst/hrdla a sliznic [angioedém (projevy mohou zahrnovat obtížné dýchání nebo polykání, vyrážku, svědění kůže, kopřivku nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě)]

– Obtížné dýchání v důsledku náhlého zúžení dýchacích cest (laryngospasmus nebo bronchospasmus)

Není známo

– Alergická reakce (přecitlivělost)

– Závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující.

– Snížení citlivosti v ústech (orální hypestezie)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Ajax citron 3 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ajax citron 3 mg obsahuje

Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum.

Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg (odpovídající benzydaminum 2,38 mg).

Dalšími pomocnými látkami jsou:

Isomalt (E 953)

Monohydrát kyseliny citronové

Aspartam (E 951)

Chinolinová žluť (E 104)

Citronové aroma

Silice máty peprné

Jak přípravek Ajax citron 3 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ajax citron 3 mg pastilky jsou kulaté žluté pastilky, o průměru 19 mm, s citronovou příchutí.

Pastilky jsou dodávány v PVC-PVdC/Al blistrech.

Balení obsahují 8, 12, 16, 20 a 24 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Nizozemsko

Výrobce

LOZY’S PHARMA­CEUTICALS S.L.

Campus Empresarial s/n

31795 Lekaroz (Navarra)

Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23.12.2016.

4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář