AKNECOLOR KRÉMPASTA

Čtěte příbalový leták AKNECOLOR KRÉMPASTA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AKNECOLOR KRÉMPASTA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AKNECOLOR KRÉMPASTA

  1. Co je AKNECOLOR KRÉMPASTA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AKNECOLOR KRÉMPASTA užívat
  3. Jak se AKNECOLOR KRÉMPASTA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AKNECOLOR KRÉMPASTA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AKNECOLOR KRÉMPASTA

1. Co je přípravek Aknecolor a k čemu se používá

Dermatologicko-kosmetický přípravek k zevnímu použití k léčbě akné.

Přípravek se používá na všechny formy acne vulgaris 1. a 2. stupně (komedony, červené pupeny a neštovičky), zejména na oděvem nekrytých částech pokožky. Použití léku není limitováno věkem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aknecolor používat

Nepoužívejte přípravek Aknecolor:

– jestliže jste alergický(á) na klotrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Aknecolor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Aknecolor se nemá aplikovat do oblasti očí nebo na sliznice.

Pokud se objeví příznaky místní nebo celkové přecitlivělosti či místního podráždění kůže, je nutné používání přípravku přerušit.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Aknecolor je možné používat i v období těhotenství a kojení.

3. Jak se přípravek Aknecolor používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek se nanáší 1–2krát denně na postižená místa v tenké vrstvě. Před použitím se doporučuje umýt pokožku jemným nezásaditým mýdlem a omýt vlažnou vodou.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Velmi vzácné(méně než 1 z 10 000 pa­cientů): kontaktní alergická reakce, která sa může projevit jako ekzém (zarudnutí a svědění v míste aplikace)

Vzácné(1 z 10 00­0 až 1 z 1 000 paci­entů): podráždení kůže

Není známo(z dostupných údajů nelze určit): přecitlivělost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aknecolor uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Aknecolor obsahuje

– Léčivou látkou je clotrimazolum.

– Pomocnými látkami jsou stearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, oktyldodekanol, methylpyrrolidon, glycerol-stearát, střední nasycené triacylglyceroly, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, hnědý oxid železitý, fenethylalkohol, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citrónové, parfém, čištěná voda.

Jak přípravek Aknecolor vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku AKNECOLOR krémpasta: hnědá krémovitá pasta, jemně parfémovaná

Popis přípravku AKNECOLOR light krémpasta: světlehnědá krémovitá pasta, jemně parfémovaná

Obsah balení: 30 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Nobelova 28, Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Laboratoires Galderma – Alby sur Cheran

ZI Montdésir, Alby sur Cheran, 74540, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

25. 9. 2017

3/3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář