AKNENORMIN

Čtěte příbalový leták AKNENORMIN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AKNENORMIN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AKNENORMIN

  1. Co je AKNENORMIN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AKNENORMIN užívat
  3. Jak se AKNENORMIN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AKNENORMIN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AKNENORMIN

1. Co je přípravek Aknenormin tobolky a k čemu se používá

Přípravek Aknenormin tobolky obsahuje léčivou látku isotretinoinum. Isotretinoin snižuje množství mazu produkovaného kožními žlázkami. Zabraňuje tvorbě komedonů a omezuje výskyt zanícených pupínků a vřídků, které akné provázejí.

Přípravek Aknenormin tobolky se používá k léčbě závažné formy akné nebo akné s nebezpečím vzniku trvalých jizev. Aknenormin budete používat, když se Vám akné nezlepší nasazením léčebných postupů zaměřených na akné včetně použití antibiotik a místní léčby kůže.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aknenormin tobolky užívat

Přípravek Aknenormin tobolky nesmíte užívat, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná kdykoliv během léčby nebo po jeden měsíc po léčbě.

Isotretinoin silně poškozuje plod. Ženám, které by mohly otěhotnět, lze Aknenormin předepsat pouze za přísných podmínek kvůli riziku vrozených vad. Tato pravidla jsou vysvětlena v bodě “Upozornění pro ženy”.

Neužívejte přípravek Aknenormin tobolky jestliže jste těhotná, jestliže kojíte, jestliže byste mohla otěhotnět během léčby nebo během jednoho měsíce po léčbě, jestliže trpíte jaterním onemocněním, jestliže máte vysoké hladiny tuku v krvi, jestliže máte vysoké hladiny vitamínu A v krvi (hypervitaminó­za A), jestliže jste současně léčen(a) určitými antibiotiky známými jako tetracykliny, jestliže jste alergický(á) na isotretinoin, podzemnici olejnou nebo sóju nebo na kteroukoliv další složku přípravku Aknenormin tobolky (viz bod 6).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Aknenormin je zapotřebí
Upozornění pro všechny Jestliže jste někdy trpěli jakoukoliv duševní nemocí (včetně deprese, sebevražedným chováním či psychózou), oznamte to svému lékaři, protože se toto onemocnění může během léčby přípravkem Aknenormin zhoršit. Přípravek Aknenormin může zvyšovat hladiny tuků v krvi a jaterních enzymů. Pro kontrolu těchto hladin Vám lékař provede krevní testy před, během a po léčbě. Oznamte svému lékaři, pokud trpíte diabetem, alkoholismem, máte nadváhu nebo máte jakoukoliv poruchu ovlivňující množství tuku v krvi. Možná bude nezbytné častější sledování hladin tuku v krvi a krevního cukru. Během léčby a po jeden měsíc od ukončení léčby přípravkem Aknenormin nesmíte darovat krev. Pokud bude Vaše krev darována těhotné, je tu možné riziko pro plod. Neměli byste se vystavovat působení intenzivního slunečního záření nebo UV světla (horské slunce nebo opalování). Bude-li to nezbytné, používejte ochranu proti slunci nejméně s protislunečním ochranným faktorem 15. Aby se zabránilo vzniku rozpraskaných suchých rtů a kůže, používejte od počátku léčby zvlhčovací krém a balzám na rty. Během léčby a 5 až 6 měsíců poté je nutné se vyvarovat kosmetických procedur, jako je chemický peeling nebo dermabraze (odstraňování horních vrstev kůže), laserová léčba a piercing kůže. Nejméně 6 měsíců do konce léčby nepoužívejte voskové přípravky na odstraňování ochlupení, protože je tu riziko, že rovněž odstraníte i kůži. Nikdy nesmíte toto léčivo předat jiným lidem. Na konci léčby, prosím, vraťte jakékoliv nespotřebované tobolky svému lékárníkovi.
Zvláštní upozornění pro ženy

Jestliže žena v plodném věku trpí závažnou formou akné a nejsou k dispozici žádné jiné možnosti léčby, lékař může v takových případech zvažovat použití isotretinoinu navzdory tomuto nebezpečí.

Z tohoto důvodu je ženám, které by mohly otěhotnět, předepisován přípravek Aknenormin pouze za přísných pravidel. Pravidla jsou následující:

Lékař Vám musí jasně vysvětlit velmi vysoké riziko vrozených vad, jestliže otěhotníte během léčby nebo do jednoho měsíce od konce léčby. Lékař Vám musí jasně vysvětlit důležitost antikoncepce i v případě, že nemáte menstruaci nebo nežijete pohlavním životem. Lékař se může rozhodnout odkázat Vás ohledně rady o antikoncepci na svého kolegu. Souhlasíte s tím, že budete používat nejméně jednu a nejlépe dvě metody antikoncepce, včetně kondomů nebo pesaru plus spermicidu, po dobu jednoho měsíce před léčbou, během léčby a za jeden měsíc po léčbě. Berete na vědomí nutnost podstoupit testy na těhotenství pod lékařským dohledem před zahájením léčby, měsíčně během léčby a za pět týdnů po ukončení léčby. Berete na vědomí, že lékařské předpisy pro ženy, které by mohly otěhotnět, jsou omezeny na 30 dnů léčby. Pro další léčbu je zapotřebí nový lékařský předpis. Každý předpis platí pouze 7 dnů. Lékař může požádat Vás (nebo opatrovníka) o podpis formuláře, v němž potvrdíte, že Vám byla jasně vysvětlena nebezpečí plynoucí z otěhotnění během užívání přípravku Aknenormin a že jste jim porozuměla. Jestliže existuje riziko, že jste těhotná, neprodleně o tom informujte svého lékaře.

Zvláštní upozornění pro muže

Nezdá se, že by přípravek Aknenormin poškozoval spermie. V semenu mužů užívajících přípravek Aknenormin jsou přítomny velmi nízké hladiny aktivního isotretinoinu, ale je to příliš málo na to, aby to poškodilo plod Vaší partnerky. Nikdy nesmíte toto léčivo předat jiným lidem, zejména ne ženám.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte žádný vitamín A kvůli nebezpečí předávkování. Neužívejte žádná antibiotika jako tetracykliny, např. oxytetracyklin, doxycyklin, minocyklin. Mohou způsobovat zvýšení nitrolebečního tla­ku. Nepoužívejte žádné jiné léčby akné, které se nanáší na kůži, protože by to mohlo vyvolat místní podráždění.

Užívání přípravku Aknenormin tobolky spolu s jídlem a pitím

Tobolky lze užívat spolu s jídlem a pitím.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

NEUŽÍVEJTE přípravek Aknenormin tobolky během těhotenství. Jestliže i přes preventivní opatření dojde během léčby nebo do jednoho měsíce od ukončení léčby k těhotenství, ihned se obraťte na svého lékaře.

Vrozené vady spojované s užíváním přípravku Aknenormin během těhotenství zahrnují vady

postihující mimo jiné kosti, nervový systém, srdce a oči. Je tu rovněž zvýšené riziko potratu.

Přípravek Aknenormin nesmí užívat ženy, které kojí, kvůli vysoké pravděpodobnosti nežádoucích účinků pro matku a dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Aknenormin zpravidla neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat

stroje.

Vyskytly se však vzácné případy pacientů s náhlým zhoršením nočního vidění. Jestliže si povšimnete jakéhokoliv problému s viděním během léčby, nesmíte řídit dopravní prostředek ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Aknenormin tobolky:Přípravek Aknenormin tobolky obsahuje sojový olej. Neužívejte tento přípravek, pokud jste alergický/á na sóju nebo arašídy.

Barvivo Ponceau 4R (E124) může vyvolat alergickou reakci, včetně astmatu. Tato alergická reakce se vyskytuje častěji u osob alergických na kyselinu acetylsalicylovou.

Pokud víte od Vašeho lékaře, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním předtím, než začnete tento přípravek používat.

3. Jak se přípravek Aknenormin tobolky užívá

Vždy užívejte přípravek Aknenormin tobolky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Dávka Vám bude vypočítána podle hmotnosti. Obvyklá počáteční dávka 0,5 mg na tělesné hmotnosti jednou denně (0,5 mg/kg/den). Po několika týdnech Vám lékař může dávku upravit. U většiny pacientů tato dávka bude v rozmezí 0,5 – 1,0 mg/kg/den. Pokud si myslíte, že je účinek přípravku Aknenormin příliš silný nebo naopak příliš slabý, informujte o tom svého lékaře.

Užívejte tobolky jednou nebo dvakrát denně. Užívejte je na plný žaludek. Tobolky spolkněte celé a zapijte nápojem.

Lékař rozhodne o době trvání léčby v závislosti podle odezvy. Doba léčby obvykle trvá 16 až 24 týdnů. Většina pacientů potřebuje pouze jeden léčebný interval. Vaše akné se může nadále zlepšovat až po dobu 8 týdnů od léčby. Do té doby nebudete začínat s dalším léčebným intervalem.

Jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin, měli byste obvykle začínat na nižší dávce, která se bude zvyšovat až na nejvyšší dávku, kterou Vaše tělo dokáže snést.

Použití u dětí:

Přípravek Aknenormin není určen k léčbě akné, které se vyskytne v období před pubertou

a nedoporučuje se pro pacienty do 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aknenormin tobolky, než jste měl(a):

V případě předávkování přípravkem Aknenormin nebo v případě, že si je náhodně vzal někdo jiný, se neprodleně obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aknenormin tobolky:

Počkejte, až bude termín pro Vaši další dávku a poté pokračujte jako obvykle. Neužívejte dvojitou dávku ve snaze nahradit dávku zapomenutou.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Aknenormin tobolky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky obvykle odezní po úpravě dávky nebo ukončení léčby, některé však mohou přetrvávat i po ukončení léčby.

Následující kategorie jsou založeny na hodnocení nežádoucích účinků:

Velmi časté:

Více než 1 z 10 léčených pacientů

Časté:

1 až 10 ze 100 léčených pacientů

Méně časté:

1 až 10 z 1000 léčených pacientů

Vzácné:

1 až 10 z 10 000 l­éčených pacientů

Velmi vzácné:

Méně než 1 z 10 000 léčených pacientů

Není známo:

Četnost nelze z dostupných údajů určit

Poruchy krve

Velmi časté:

– Změna počtu krevních destiček (ukazuje se, že krvácení nebo srážení probíhá snadněji).

– Anémie (příznaky by zahrnovaly slabost, závratě, bledou kůži).

Časté:

– Snížený počet bílých krvinek (větší náchylnost k infekcím).

Velmi vzácné:

– Může docházet k otokům lymfatických uzlin.

Alergické reakce

Vzácné:

– Alergické reakce způsobující vyrážky, svědění, otoky a dechové a polykací obtíže, anafylaktické reakce.

Jestliže máte závažnou reakci, neprodleně vyhledejte neodkladnou lékařskou pomoc.

Jestliže budete mít jakoukoliv alergickou reakci, přestaňte přípravek Aknenormin užívat a obraťte se na svého lékaře.

Diabetes
Velmi vzácné:

– Diabetes: příznaky by mohly zahrnovat nadměrnou žízeň, častou potřebu močit.

Mentální poruchy
Vzácné:

– Deprese, zhoršení existující deprese, úzkost, změny nálady a chování.

– Sklon k násilí nebo agresivitě.

Velmi vzácné:

– Myšlenky na sebevraždu, pokus o sebevraždu, sebevražda.

– Známky psychózy: ztráta kontaktu s realitou, například slyšení hlasů nebo vidění věcí, které nejsou.

Jestliže se u Vás objeví známky jakékoliv z těchto duševních poruch, ihned se obraťte na svého lékaře.Váš lékař Vám může říci, abyste přestali přípravek Aknenormin užívat. To nemusí na zastavení těchto účinků stačit: možná budete potřebovat více pomoci a Váš lékař to může zařídit.

Poruchy nervového systému
Časté:

– Bolesti hlavy.

Velmi vzácné:

– Zvýšený tlak v mozku: známkami jsou trvalá bolest hlavy společně s pocitem na zvracení, zvracením a změnou vidění včetně zastřeného vidění. Přestaňte okamžitě přípravek Aknenormin užívat a obraťte se na svého lékaře.

– Křeče, ospalost, závrať.

Poruchy oka
Velmi časté:

– Zarudnutí, bolestivost a suchost očí. Požádejte lékárníka o vhodné oční kapky. Pokud budete mít suché oči a nosit kontaktní čočky, možná budete muset namísto nich nosit brýle.

Velmi vzácné:

– Noční slepota a barvoslepost

– Zánět přední části oka (keratitida).

– Citlivost na světlo může vzrůstat; možná zjistíte, že potřebujete nosit sluneční brýle na ochranu očí proti příliš jasnému slunečnímu světlu.

– Další poruchy vidění zahrnovaly rozmazané vidění, deformované vidění, zakalený povrch oka (opacita rohovky, katarakta).

Jestliže budete mít zastřené vidění, přestaňte okamžitě přípravek Aknenormin užívat a obraťte se na svého lékaře.Jestliže Vaše vidění bude ovlivněno jakýmkoliv jiným způsobem, oznamte to co nejdříve svému lékaři.

Poruchy ucha, nosu a hrdla

Časté:

– Krvácení z nosu, zánět a suchost nosu a hrdla.

Velmi vzácné účinky

– Dušnost (bronchospasmus, zvláště pokud máte astma), chrapot.

– Zhoršený sluch.

Gastrointestinální poruchy Velmi vzácné:

– Závažná bolest žaludku, krvavý průjem, pocit na zvracení a zvracení. Mohou to být známky závažného onemocnění střev (zánět střev nebo slinivky břišní). Přestaňte okamžitě přípravek Aknenormin užívat a obraťte se na svého lékaře.

Poruchy jater a ledvin

Velmi časté:

– Zvýšené hladiny jaterních enzymů prokázané v krevních testech.

Velmi vzácné:

– Hepatitida (zánět jater), příznaky mohou zahrnovat žlutou pokožku nebo oči a pocit únavy. Přestaňte okamžitě přípravek Aknenormin užívat a obraťte se na svého lékaře.

– Zánět ledvin, příznaky mohou zahrnovat obtíže při močení, oteklá a opuchlá oční víčka, pocit nadměrné únavy. Přestaňte okamžitě přípravek Aknenormin užívat a obraťte se na svého lékaře.

Poruchy kůže a vlasů

Velmi časté:

– Suché bolavé rty a kůže se zarudnutím, vyrážkou, mírným svěděním a olupováním.

Vzácné:

– Vypadávání vlasů (obvykle dočasné).

Velmi vzácné:

– Akné se v prvních několika týdnech může zhoršit, ale příznaky by se s časem měly zlepšovat.

– Akné se zhoršuje bez toho, že by se s časem zlepšovalo a objevují se příznaky jako horečka, bolesti kloubů (acne fulminans).

– Zanícená, opuchlá kůže, která je tmavší než obvykle, zvláště na obličeji.

– Nadměrné pocení.

– Změny vlasů, zvýšený růst ochlupení na těle nebo v obličeji.

– Zvýšená citlivost na světlo.

– Bakteriální infekce v nehtovém lůžku, změny nehtů.

– Bakteriální infekce kůže a sliznic.

– Otoky, výtoky, hnisání.

– Ztluštělá jizva po poraněních nebo chirurgickém výkonu.

Není známo:

– Závažné formy kožní vyrážky (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), které jsou potenciálně život ohrožující a vyžadují okamžitou lékařskou péči. Vznikají nejprve jako kulaté skvrny často s puchýřem uprostřed, obvykle na pažích a rukou nebo na nohou a chodidlech. Závažnější formy mohou zahrnovat výskyt puchýřů na hrudníku a na zádech. Kožní léze mohou být doprovázeny dalšími projevy, jako jsou oční infekce (konjunktivitida) nebo vředy v ústech, hrdle nebo nose. Závažné formy vyrážky mohou progredovat do difúzně rozšířeného olupování kůže, které může být život ohrožující. Těmto závažným formám vyrážky často předcházejí bolesti hlavy, horečka a povšechná bolestivost (chřipkové příznaky).

Pokud se u Vás vyvine vyrážka nebo uvedené kožní projevy, okamžitě ukončete užívání přípravku Aknenormin a kontaktujte svého lékaře.

Kosti a svaly

Velmi časté:

– Bolest zad, bolest svalů, bolest kloubů (zvláště u adolescentů).

Velmi vzácné:

– Zánět kloubů, bolesti šlach, snížená hustota kostní hmoty (diagnostikováno speciálními testy).

– Poruchy kostí (změny v růstu kosti zvláště u mladých), ukládání vápníku v měkké tkáni, což může pod kůží vytvářet tvrdé boule.

– Vysoké hladiny produktů rozpadu svalů v krvi (prokázané krevními testy), intenzivní fyzická námaha způsobuje bolesti svalů.

Aby se zabránilo zhoršení jakýchkoliv poruch kostní nebo svalů, snižte intenzivní fyzickou činnost v době, kdy užíváte přípravek Aknenormin.

Není známo

– Rychlý rozklad velmi vysokého množství produktů z poškozených svalů v krvi, což může vést k poškození ledvin.

Intenzivní tělesná aktivita, některé léky (některá antibiotika, léky ke snížení vysokých hladin cholesterolu) a nadměrné pití alkoholu mohou k tomuto účinku přispět, proto je třeba se jim vyhnout.

Pokud zaznamenáte příznaky jako bolest svalů, tmavé zbarvení moči a slabost, přestaňte přípravek Aknenormin užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Jiné typy reakcí

Velmi časté:

– Změněné hladiny tuků v krvi.

Časté:

– Zvýšené hladiny cholesterolu v krvi.

– Bílkoviny nebo krev v moči.

Velmi vzácné:

– Všeobecný pocit nevolnosti.

– Vyšší hladiny kyseliny močové v krvi.

– Zánět krevních cév (někdy s modřinami, červenými skvrnami).

Není známo(četnost nelze z dostupných údajů určit)

– Problémy se získáním nebo udržením erekce

– Snížené libido

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aknenormin tobolky uchovávat

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Aknenormin tobolky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Aknenormin tobolky obsahuje

Léčivou látkou je isotretinoinum.

Jedna tobolka přípravku Aknenormin tobolky obsahuje isotretinoinum 20 mg. Pomocné látky jsou:

Složení tobolky: čištěný sójový olej, tokoferol-alfa-RRR, dinatrium-edetát, butylhydroxyanisol, hydrogenovaný rostlinný olej, částečně hydrogenovaný sójový olej, žlutý vosk.

Obal tobolky: želatina, glycerol, nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda, Ponceau 4 R (E 124), černý oxid železitý (E 172) a oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Aknenormin tobolky vypadá a co obsahuje toto balení

Kaštanově hnědé podlouhlé měkké želatinové tobolky, obsahující žlutou/oranžovou neprůhlednou viskózní tekutinu.

Přípravek Aknenormin tobolky je k dostání v baleních po 30, 50, 60, 90 a 100 měkkých tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3, D-21465 Reinbek, Německo

Tel: +49 (0)40 72704–0, fax: +49 (0)40 7229296

Česká republika

Německo

Maďarsko

Polsko

Slovenská republika

Aknenormin 20 mg měkké tobolky Aknenormin 20 mg Weichkapseln

Aknenormin 20 mg lágy kapszula

Aknenormin 20 mg kapsulki miekkie

Aknenormin 20 mg makké kapsuly

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 12. 2017

11/11

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář