AKTIPROL 50 MG TABLETY

Čtěte příbalový leták AKTIPROL 50 MG TABLETY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AKTIPROL 50 MG TABLETY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AKTIPROL 50 MG TABLETY

  1. Co je AKTIPROL 50 MG TABLETY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AKTIPROL 50 MG TABLETY užívat
  3. Jak se AKTIPROL 50 MG TABLETY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AKTIPROL 50 MG TABLETY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AKTIPROL 50 MG TABLETY

1. Co je AKTIPROL a k čemu se používá

AKTIPROL je lék užívaný k léčbě duševních poruch, patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných

antipsychotika. Snižuje aktivitu určité části mozku, která má vztah k duševním poruchám.

AKTIPROL se používá k léčbě onemocnění, které se nazývá schizofrenie.

Vždy postupujte podle pokynů svého lékaře.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AKTIPROL užívat

Neužívejte AKTIPROL – jestliže jste alergický(á) na amisulprid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) – pokud máte nádorové onemocnění prsu – pokud máte nádorové onemocnění v podvěsku mozkovém (hypofýze) – pokud máte určitý typ nádoru dřeně nadledvin, tzv. feochromocytom – pokud kojíte – pokud máte vzácnou dědičnou srdeční chorobu, které se projevuje pomalou srdeční frekvencí a nepravidelným srdečním rytmem (syndrom prodloužení QT intervalu) – pokud užíváte léky, které mají vliv na srdce (prodloužení QT intervalu), například léky na Parkinsonovu chorobu (levodopa) poruchy srdečního rytmu (např. amiodaron, sotalol, chinidin a disopyramid). Pokud užíváte jiné léky jako je bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, methadon, erythromycin (injekční podání), vinkamin (injekční podání), halofantrin, pentamidin, sparfloxacin

Přípravek AKTIPROL nesmí užívat děti před nástupem puberty.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku AKTIPROL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Poraďte se se svým lékařem, zejména pokud:

– máte onemocnění srdce nebo srdeční problémy v rodinné anamnéze – někdo z vaší rodiny má vzácné dědičné onemocnění srdce, které se projevuje pomalou tepovou frekvencí a nepravidelným srdečním rytmem (syndrom prodloužení QT intervalu) – máte problémy s ledvinami – máte epilepsií nebo jste v minulosti měl(a) záchvaty – máte Parkinsonovu nemoc – máte cukrovku nebo u Vás hrozí riziko jejího rozvoje – jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (trombóza), protože užívání podobných přípravků, jako je tento, je spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže:

– máte pocit malátnosti, máte sklon k zánětům, zvláště k angíně a horečce (infekce), kvůli nízkému počtu určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza) – máte vysokou horečku, svalovou ztuhlost, poruchy vědomí a silné pocení. Tyto příznaky mohou být fatální a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Určité skupiny pacientů (například starší pacienti a pacienti s demencí) mají větší riziko výskytu nežádoucích účinků včetně mrtvice.

Informujte svého lékaře o léčbě přípravkem AKTIPROL, v případě testování Vaší krve a moči, protože může ovlivnit jejich výsledky.

Další léčivé přípravky a AKTIPROL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je to proto, že AKTIPROL může mít vliv na způsob, jakým některé další léky účinkují. Některé léky mohou také ovlivnit způsob fungování přípravku AKTIPROL.

Zejména neužívejte tento přípravek, pokud jste léčeni

– levodopou (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy nemoci) – léčivy zvanými agonisté dopaminu (např. bromokriptin, ropinirol) – léky na poruchy srdečního rytmu (např. amiodaron, sotalol, chinidin, disopyramid) – dalšími léky jako je bepridil, cisaprid, sultoprid, thioridazin, methadon, erythromycin (injekční podání), vinkamin (injekční podání), halofantrin, pentamidin, sparfloxacin

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků

– léky na léčbu vysokého krevního tlaku (diltiazem, verapamil, betablokátory, jako metoprolol) – léky k léčbě poruch srdečního rytmu (digoxin) – léky užívané na migrény a návaly horka (klonidin) – antidepresiva (imipramin) – léky na artritidu nebo onemocnění pojivové tkáně (např. kortikosteroidy, prednisolon) – léky užívané při zácpě (natrium-pikosulfát, bisakodyl) – léky proti bolesti jako je morfin, oxykodon, tramadol – léky na epilepsii (fenobarbital) – antihistaminika (léky proti alergii, které mohou způsobovat ospalost) – léky užívané k léčbě strachu a úzkosti (benzodiazepiny) – léky k léčbě duševních poruch (např. pimozid, haloperidol, lithium) – určité typy diuretik („tablety na odvodnění“) – anestetika (léky na znecitlivění) – léky k léčbě plísňových infekcí podávané do žíly (amfotericin B) – léky na malárii (např. meflochin)

AKTIPROL s alkoholem

Tablety spolkněte před jídlem a zapijte dostatečným množstvím vody. Pokud užíváte přípravek AKTIPROL, nepijte alkohol, protože alkohol může ovlivnit způsob, jakým přípravek účinkuje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

U novorozenců, jejichž matky užívaly AKTIPROL v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky:

– třes, svalová ztuhlost – slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním – potíže s příjmem potravy

Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, kontaktujte svého lékaře.

Neužívejte AKTIPROL, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby tímto přípravkem se můžete cítit méně pozorný(á), ospalý(á) nebo spavý(á). Pokud k tomu dojde, neřiďte ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

AKTIPROL obsahuje laktosu

AKTIPROL obsahuje laktosu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se AKTIPROL užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

Obvyklá dávka je 50–300 mg denně nebo 400–800 mg denně v závislosti na vašich příznacích. V individuálních případech může být denní dávka navýšena až na 1200 mg denně.

Váš lékař upraví dávku podle Vaší individuální reakce.

Dávka přípravku AKTIPROL závisí na povaze Vaší choroby a je třeba, abyste se přesně držel(a) pokynů svého lékaře.

Tablety se polykají celé a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Použití u dětí a dospívajících

AKTIPROL nemá být podáván dětem před nástupem puberty.

Použití amisulpridu od puberty do 18 let věku se nedoporučuje z důvodu omezených údajů.

Starší pacienti

Váš lékař Vám může snížit dávku. Máte se řídit pokyny lékaře.

Pacienti s poruchou funkce jater

U těchto pacientů není potřeba snižovat dávku přípravku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Váš lékař Vám může snížit dávku. Máte se řídit pokyny lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AKTIPROL, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), oznamte to ihned lékaři, nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte si s sebou toto balení léku.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat ospalost, spavost, mimovolní pohyby, závratě, mdloby (z důvodu nízkého krevního tlaku) a bezvědomí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít AKTIPROL

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas na další dávku, zapomenutou dávku vynechejte.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat AKTIPROL

Nepřestávejte užívat AKTIPROL bez konzultace s Vaším lékařem.

Pokud náhle ukončíte léčbu vysokými dávkami amisulpridu, může u Vás dojít k rozvoji příznaků z vysazení s projevy, jako pocit na zvracení, zvracení a nespavost. Mohou se u Vás objevit příznaky mimovolních pohybů (jako je akatizie – neschopnost vydržet v klidu, dystonie – porucha svalového napětí a dyskineze – porucha souhry normálních pohybů) nebo se Váš původní stav může obnovit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud dojde k rozvoji některého z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek AKTIPROL užívat a ihned informujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší stanici první pomoci:

– vysoká teplota, pocení, svalová ztuhlost, bušení srdce, zrychlený dech, zmatenost, ospalost nebo agitovanost (neklid). To mohou být příznaky vážného, ale vzácného nežádoucího účinku tzv. neuroleptického maligního syndromu. – neobvyklý srdeční rytmus, výrazné zrychlení srdečního rytmu nebo bolest na hrudi mohou vyústit v srdeční příhodu nebo život ohrožující srdeční poruchu. – krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některé z těchto symptomů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. – vyšší náchylnost k infekcím než obvykle. To může být způsobeno poruchou krve (agranulocytózou) nebo snížením počtu bílých krvinek (neutropenie).

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

– alergické reakce jako svědění, kožní vyrážky – záchvaty

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

– závažné alergické reakce s otokem obličeje, rtů nebo hrdla, které mohou působit potíže při polykání nebo dýchání. Může se objevit kopřivka.

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže máte některý z následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

– třes, svalová ztuhlost nebo křeč, pomalé pohyby, zvýšené slinění nebo pocit neklidu

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

– pohyby, které nelze ovládat, zejména pohyby rukou a nohou. Tyto příznaky se mohou zmírnit, jestliže Vám lékař sníží dávku přípravku AKTIPROL nebo Vám předepíše další léky.

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

– pohyby, které nelze ovládat, zejména pohyby obličeje nebo jazyka

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

– u novorozenců, jejichž matky užívaly v těhotenství AKTIPROL, se může objevit syndrom z náhlého vysazení léčivého přípravku (viz bod Těhotenství a kojení).

Další nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

– potíže se spánkem (nespavost) nebo pocit úzkosti či agitovanosti (neklidu)  – pocit ospalosti nebo spavosti – zácpa, pocit na zvracení nebo zvracení, sucho v ústech – zvýšení tělesné hmotnosti – neobvyklá produkce mateřského mléka u žen (galaktorea) a mužů, bolesti prsou – vynechání menstruace (amenorea) – zvětšení prsou u mužů – obtížné dosažení nebo udržení erekce nebo ejakulace – prodloužení QT intervalu (problém se srdcem zaznamenaný na elektrokardiogramu) – pocit závratě (může být způsoben nízkým krevním tlakem)

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

– nízký počet bílých krvinek (leukopenie, neutropenie) – zpomalení srdečního rytmu – vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykemie)

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

– abnormální srdeční tep

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

– zmatenost – hypertriglyce­ridemie a hypercholeste­rolemie

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

5. Jak AKTIPROL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co AKTIPROL obsahuje

Léčivou látkou je amisulpridum.

Jedna tableta přípravku AKTIPROL 50 mg tablety obsahuje amisulpridum 50 mg.

Jedna tableta přípravku AKTIPROL 200 mg tablety obsahuje amisulpridum 200 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), hypromelosa 2910/5, granulovaná mikrokrystalická celulosa a magnesium-stearát.

Jak přípravek AKTIPROL vypadá a co obsahuje toto balení

AKTIPROL 50 mg tablety: bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 7 mm.

AKTIPROL 200 mg tablety: bílé, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně, o průměru 11,5 mm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

PVC/PE/PVDC-Al nebo PVC/PVDC-Al blistry v krabičkách obsahujících 30, 60 nebo 90 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOCHEMIE Ltd., 1–10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Výrobce přípravku:

MEDOCHEMIE Ltd. (Central Factory), 1–10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Malta, Rumunsko, Slovenská republika: AKTIPROL

Bulharsko: MEDOSULPIDE

Řecko: SULPIDE

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.7.2015

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář