ALENDRONATE-TEVA 70 MG

Čtěte příbalový leták ALENDRONATE-TEVA 70 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ALENDRONATE-TEVA 70 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ALENDRONATE-TEVA 70 MG

  1. Co je ALENDRONATE-TEVA 70 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALENDRONATE-TEVA 70 MG užívat
  3. Jak se ALENDRONATE-TEVA 70 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ALENDRONATE-TEVA 70 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ALENDRONATE-TEVA 70 MG

1.   Co je přípravek Alendronate – Teva 70mg a k čemu se užívá

Přípravek Alendronate – Teva 70 mg patří do skupiny přípravků nazývaných bisfosfonáty, které brání úbytku kostní hmoty. Přípravek je určen k léčbě osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze (přechodu). Přípravek snižuje riziko zlomenin páteře a krčku stehenní kosti.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronate – Teva 70 mg užívat

Neužívejte přípravek Alendronate – Teva 70 mg jestliže jste alergická (přecitlivělá) na kyselinu alendronovou nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte nějakou chorobou jícnu pokud nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut pokud vám ošetřující lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi
Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alendronate-Teva 70 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže trpíte ztíženým polykáním jestliže Vám lékař sdělil, že máte diagnózu Barettův jícen (stav spojený se změnami buněk v dolní části jícnu) jestliže máte zánět žaludku nebo dvanáctníku (první část tenkého střeva) jestliže jste podstoupila v minulém roce chirurgický zákrok na žaludku nebo jícnu (nepočítá se plastika jícnu, kde se rozšiřuje výstup ze žaludku) jestliže máte žaludeční vředy nebo jiné poruchy zažívání

jestliže trpíte poruchou funkce ledvin

Je důležité informovat lékaře před tím, než začnete užívat přípravek Alendronate Teva 70 mg

jestliže máte rakovinu jestliže podstupujete chemoterapii nebo radioterapii jestliže užíváte přípravky s obsahem steroidních hormonů jestliže se Vám nedostává pravidelné péče o chrup jestliže máte onemocnění dásní jestliže kouříte

Během léčby musí být dodržována vhodná preventivní péče o chrup, jak je doporučeno zubním lékařem.

Další léčivé přípravky a Alendronate – Teva 70mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala, nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte Alendronate-Teva 70 mg, promluvte s lékařem před užíváním nesteroidních protizánětlivých léků (nesteroidních antirevmatik).

Neužívejte žádné další léky podávané ústy ve stejnou dobu jako tento přípravek. Pokud užíváte ještě jiné léky podávané ústy, mělo by mezi užitím přípravku a dalším lékem uběhnout nejméně 30 minut.

Alendronate – Teva 70 mg s jídlem a pitím

Přípravek užívejte na lačno, protože potrava a nápoje mohou významně snižovat účinek léku. Užívejte tablety nejméně 30 minut před prvním denním jídlem.

Děti a dospívající

Alendronate-Teva 70 mg se nesmí podávat dětem a dospívajícím.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V některých případech může přípravek působit nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje (např. problémy se zrakem). Pokud se u vás tyto potíže objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Alendronate – Teva 70mg užívá

Doporučená dávka přípravku je jedenkrát týdně.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám předepsal pro Vás vhodnou dávku.

Následující pokyny jsou obzvláště důležité pro zajištění účinnosti léku a pro snížení možnosti podráždění jícnu přípravkem:

Zvolte si pro užívání přípravku den v týdnu, který Vám nejlépe vyhovuje. Každý týden užijte jednu tabletu přípravku Alendronate – Teva 70 mg ve Vámi zvolený den. Přípravek užijte na lačno ihned poté, co ráno vstanete. Přípravek musíte zapít plnou sklenicí čisté vody (ne čaje, kávy, minerální vody nebo džusu), půl hodiny před jakýmkoliv jídlem, nápojem nebo jiným lékem. Tablety polykejte celé, nežvýkejte a nenechávejte rozpustit v ústech. Po užití tablety si nesmíte lehnout. Musíte zůstat vzpřímená (sedět, stát nebo chodit) až do doby prvního denního jídla, které by mělo následovat nejdříve 30 minut po užití přípravku. Neužívejte tablety před spaním nebo předtím, než ráno vstanete. Jestliže se u Vás vyskytne bolest při polykání nebo ztížené polykání, bolest na hrudi a nové nebo zhoršené pálení žáhy, přerušte okamžitě užívání přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc.

Obvyklé dávkování je uvedeno níže:

Dospělí (včetně osob starších 65 let věku): Jedna 70 mg tableta jednou týdně.

Děti a dospívající: Podání přípravku dětem a dospívajícím se nedoporučuje.

Jestliže jste užila více přípravku Alendronate – Teva 70 mg, než jste měla

Pokud jste Vy (nebo kdokoliv jiný) spolkla více tablet najednou nebo pokud se domníváte, že nějakou tabletu požilo dítě, vyhledejte neprodleně nejbližší zdravotnické zařízení (pohotovost) nebo Vašeho ošetřujícího lékaře. Vypijte plnou sklenici mléka a nelehejte si. Předávkování může způsobit bolestivé svalové křeče, únavu, slabost, vyčerpání a návaly. Může též způsobit žaludeční nevolnost, nechutenství a bolestivý zánět horní částí zažívacího ústrojí.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Alendronate – Teva 70 mg

Pokud zapomenete užít jednu dávku přípravku, užijte jednu tabletu následující den ráno, když vstanete. Nikdy neužívejte dvě tablety najednou nebo ve stejný den. Následně se vraťte do normálního režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v původně zvolený den.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

rj r V r V r 1 r r V

Závažné nežádoucí účinky

Jako u každého léku, u některých jedinců se mohou objevit alergické reakce.

Pokud se u Vás objeví následující příznaky, informujte neprodleněošet­řujícího lékaře nebo navštivte pohotovostní službu v nejbližším zdravotnickém zařízení:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Zánět očí (obvykle bolestivý)

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

Alergické reakce včetně kopřivky a rychlého otoku kůže a sliznic (angioedém), potíže s dýcháním, otoky rtů, tváře a krku. Závažné kožní reakce s rozsáhlou tvorbou puchýřů a odlupováním pokožky, která vypadá jako po opaření (toxická epidermální nekrolýza) Závažné reakce s malými puchýřky na narudlých nebo nafialovělých, plochých silnějších místech pokožky, včetně okolí úst a očí a/ nebo genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom) Vyrážka po vystavení se slunečnímu záření Problémy s čelistí (obecně po vytržení zubu a/nebo místní infekci) Neobvyklý druh zlomeniny stehenní kosti

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob)

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Pokud se u Vás vyskytnou ztížené polykání nebo bolest při polykání nebo bolest za hrudní kostí (ve středu hrudi) a nové nebo zhoršené pálení žáhy, přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc.

Další nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou četností výskytu:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

bolest kostí, svalů nebo kloubů, někdy závažná

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Bolesti břicha, poruchy trávení nebo pálení žáhy, zácpa, průjem, plynatost Jícnový vřed, obtížné polykání, pocit plného nebo nafouknutého břicha, zpětný výtok kyselého žaludečního obsahu Bolest hlavy, závrať Otoky kloubů, otoky rukou nebo nohou (edém) Svědění, ztráta vlasů Únava

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Vyrážka nebo zarudnutí pokožky Nevolnost, zvracení, zánět jícnu nebo žaludku, poškození povrchu jícnu, které může působit bolest a obtížné polykání, černá dehtovitá stolice Změny ve vnímání chutí Přechodné příznaky (bolest svalů, malátnost a vzácně horečka) při zahájení léčby

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

Nízké hladiny vápníku v krvi Zúžení jícnu, ústní a žaludeční vředy a jiné vředy trávicího ústrojí

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Alendronate – Teva 70mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

4/4

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.           Obsah balení a další informace

Co přípravek Alendronate – Teva 70 mg obsahuje

– Léčivou látkou je acidum alendronicum 70 mg v 1 tabletě (ve formě natrii alendronas monohydricus).

– Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Jak přípravek Alendronate – Teva 70 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Alendronate – Teva 70 mg jsou bílé až téměř bílé, ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně je vyraženo „T“, druhá strana je hladká.

Přípravek je dostupný ve velikostech balení po 2, 4, 8, 12, 40 a 50 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Approved Prescription Services Ltd, Eastbourne, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd.,

Debrecen, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.6.2016

5/4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář