ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Čtěte příbalový leták ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

  1. Co je ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM užívat
  3. Jak se ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ALFUZOSTAD 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

1. Co je přípravek Alfuzostad a k čemu se používá

Alfuzostad patří do skupiny léků nazývaných antagonisté alfa-adrenoreceptorů nebo alfa-blokátory. Lék

je určený k léčbě středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (nezhoubné zbytnění prostaty). Zvětšená prostata může způsobit časté a obtížné močení, zvláště v noci. Lék snižuje svalové napětí v prostatě a v oblasti hrdla močového měchýře, a tak močení zlepšuje.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alfuzostad užívat

Neužívejte přípravekAlfuzostad

– jestliže jste alergický na alfuzosin, další chinazoliny (například léky obsahující terazosin, doxazosin, prazosin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, otok rtů, hrdla nebo jazyka, potíže při polykání nebo dýchání.

– trpíte-li motáním hlavy při náhlém vzpřímení (ortostatická hypotenze);

– máte-li poruchu funkce jater;

– užíváte-li jiné alfa1-blokátory;

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alfuzostad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

– pokud trpíte těžkou poruchou funkce ledvin, jelikož v tomto případě nebyla bezpečnost přípravku Alfuzostad potvrzena.

– jestliže se léčíte přípravky proti vysokému krevnímu tlaku (antihypertenzivy). Váš lékař Vám bude pravidelně krevní tlak kontrolovat, zvláště na začátku léčby.

– zejména na začátku léčby tímto přípravkem, krevní tlak musí být pravidelně kontrolován vzhledem k možnosti výrazného poklesu krevního tlaku. Jestliže se u Vás již dříve objevil náhlý pokles

– jestliže se u Vás již dříve objevil náhlý pokles krevního tlaku po užití jiných alfa-blokátorů. V tomto případě Váš lékař zahájí léčbu s nižšími dávkami a ty bude postupně zvyšovat.

– pokud Vaše srdce nepracuje dobře (akutní srdeční selhání)

– pokud trpíte bolestí na hrudi (angina pectoris) a užíváte nitráty. Léčba alfuzosinem může zvýšit riziko poklesu krevního tlaku. Pokud se angina pectoris vrátí nebo zhorší, lékař Vaši léčbu alfuzosinem přeruší.

– Váš lékař rozhodne, zda pokračovat s léčbou anginy pectoris nebo zda přerušit léčbu alfuzosinem, zvláště pokud se bolest na hrudi vrátí nebo zhorší.

– Pokud užíváte nebo jste užíval alfuzosin, informujte o tom, prosím, svého lékaře v případě, že je u Vás plánována chirurgická léčba šedého zákalu, protože alfuzosin může vyvolat komplikace během operace a pokud je Váš oční lékař včas informován, je možné těmto komplikacím zabránit.

– Pokud trpíte poruchou srdečního rytmu nebo užíváte léky, které mohou srdeční rytmus narušovat (lékařský termín této poruchy je prodloužení QTc intervalu). V tomto případě Vás musí Váš lékař kontrolovat před zahájením a v průběhu léčby přípravkem Alfuzostad.

Další léčivé přípravky a Alfuzostad

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Alfuzostad nesmí být používán současně s jinými alfa-blokátory. Alfuzostad a některé jiné léky se

mohou vzájemně ovlivňovat. Jedná se o:

– ketokonazol a itrakonazol (léky na houbové infekce) a ritonavir (lék na HIV)

Pokud užíváte, nebo jste užívali některý z následujících léků, léčba alfuzosinem může způsobit příliš velký pokles krevního tlaku:

– léky na vysoký krevní tlak

– nitráty užívané na anginu pectoris (bolest na hrudi)

– celková anestetika (léky užívané před operací). Váš krevní tlak by mohl výrazně poklesnout. Pokud se podrobíte operaci, informujte lékaře, že užíváte Alfuzostad.

Přípravek Alfuzostad s jídlem a pitím

Lék se musí užívat po jídle.

Těhotenství a kojení

Přípravek je určen pouze pro muže.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů

Na začátku léčby můžete pocítit točení hlavy, závratě nebo slabost. Nesmíte řídit ani obsluhovat stroje do té doby, než bude jasné, jak Váš organizmus na léčbu reaguje.

Přípravek Alfuzostad obsahuje laktosu.Pokud trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům, informujte o tom svého lékaře ještě před zahájením užívání léku.

3. Jak se přípravek Alfuzostad užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Spolkněte celou tabletu. Tabletu nedrťte, nemačkejte a nežvýkejte, jelikož by se léčivá látka z přípravku uvolnila příliš rychle a zvýšilo by se riziko nežádoucích účinků.

První tabletu užijte před spaním. Užívejte tablety vždy ve stejnou dobu po jídle a polykejte je s dostatečným množstvím vody. Nedrťte je, nežvýkejte ani je nedělte.

2/5

Dospělí:

Obvyklá dávka přípravku je jedna 10 mg tableta s prodlouženým uvolňováním po večerním jídle.

Starší pacienti (nad 65 let):

Jedna 10 mg tableta s prodlouženým uvolňováním jednou denně, za předpokladu, že počáteční nižší dávka je dobře snášena a je potřeba zvýšit účinek léku.

Porucha funkce ledvin:

Pokud není nižší dávka dostatečná, může být dávka u pacientů s lehkým až středním ledvinným poškozením podle klinické odpovědi zvýšena na 10 mg alfuzosinu denně.

Jestliže jste užil více přípravku Alfuzostad,než jste měl:

Pokud užijete příliš mnoho tablet najednou, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší pohotovost. Váš krevní tlak může rychle klesnout a můžete mít závratě nebo omdlít. Pokud se u Vás závratě objeví, zůstaňte sedět nebo ležet, dokud se nebudete cítit lépe.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Alfuzostad:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil vynechanou dávku. Zdvojení dávky by mohlo způsobit náhlý pokles krevního tlaku, zvláště pokud užíváte léky na snížení tlaku. Užijte následující tabletu v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestalužívat přípravekAlfu­zostad

Bez souhlasu lékaře nesmíte přerušit nebo ukončit léčbu.

Pokud léčbu chcete ukončit nebo máte další otázky o užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně (postihují až 1 z 10 000 pa­cientů) se vyskytly život ohrožující reakce nazývané angioedém. Pokud zpozorujete:

– otok tváře, jazyka nebo hrdla

– potíže s polykáním

– kopřivku a dýchací potíže

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Alfuzostad uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek AlfUzostad obsahuje

Léčivou látkou je alfuzosini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 10 mg alfuzosini hydrochloridum.

Pomocné látky: monohydrát laktosy, hypromelosa, povidon 25, magnesium-stearát

Jak přípravek Alfuzostad vypadá a co obsahuje toto balení

Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním je balen v blistrech v následujících velikostech balení: 10, 28, 30 a 90 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

D-61118 Bad Vilbel

Německo

Výrobce:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

D-61118 Bad Vilbel

Německo

PharmaCoDane A.p.s. Marielundvej 46A (pro Dánsko a Švédsko)

2730 Herlev

Dánsko

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Vídeň

Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Alfuzosin STADA 10 mg – Retardtabletten

Česká republika: Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Dánsko: Alfuzosin STADA 10 mg

Španělsko: ALFUZOSINA STADA 10 mg comprimidos de linbración prolongada

Maďarsko: Alfuzostad 10 mg retard tablette

Itálie: Alfuzosina EG 10 mg Compresse a rilascio prolungato

Polsko: Alfuzostad 10 mg

Švédsko: Alfuzosin Stada 10 mg depottablett

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.7.2015

5/5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář