ALGIRIN

Čtěte příbalový leták ALGIRIN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ALGIRIN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ALGIRIN

  1. Co je ALGIRIN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALGIRIN užívat
  3. Jak se ALGIRIN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ALGIRIN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ALGIRIN

1. Co je přípravek Algirin a k čemu se používá

Přípravek Algirin patří do skupiny léků. které mají analgetický (ulevující od bolesti), protizánětlivý (tlumící zánět) a antipyretický (snižující horečku) účinek.

Přípravek Algirin se používá k úlevě od mírné až středně silné bolesti jako bolest hlavy, zubů, svalů a kloubů, menstruační bolest a ke snížení horečky a potlačení zánětu.

Přípravek Algirin určený pro dospělé a dospívající od 16 let.

Pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algirin užívat

Neužívejte přípravek Algirin:

– jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

– jestliže u Vás v minulosti užití salicylátů nebo jiných protizánětlivých léčiv vyvolalo alergickou reakci s astmatickým záchvatem nebo podobnou reakci.

– jestliže máte žaludeční vřed.

– jestliže máte sklon k neobvyklému krvácení (hemoragická diatéza).

– jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo jater

– jestliže máte závažné srdeční selhání.

– v kombinaci s metotrexátem, jehož dávky přesahují 15 mg/týden.

– v posledních třech měsících těhotenství.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Algirin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

– jestliže jste alergický(á) na ostatní analgetika (léky působící proti bolesti), antirevmatika (léky užívané k léčbě zánětu kloubů, svalů a šlach) nebo protizánětlivé léky nebo jiné alergeny.

– jestliže jste v minulosti trpěl(a) žaludečními vředy nebo krvácením do žaludku či střev.

– jestliže užíváte léky zabraňující tvorbě krevních sraženin (antikoagulancia).

– jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo krevního oběhu (jako je cévní onemocnění ledvin, městnavé srdeční selhání, snížený objem tekutin v těle, velký chirurgický výkon, sepse (otrava krve) nebo masivní krvácení), protože kyselina acetylsalicylová může zvýšit riziko poruchy funkce ledvin nebo akutního selhání ledvin.

– jestliže máte sníženou funkci jater.

– jestliže máte závažný nedostatek glukóza-6-fosfát dehydrogenázy – užití kyseliny acetylsalicylové může vést k hemolýze (rozpad červených krvinek) nebo hemolytické anemii (anemie v důsledku rozpadu červených krvinek). Faktory, které zvyšují možnost hemolýzy, jsou: vysoké dávky, horečka nebo akutní infekce.

– jestliže máte snížené vylučování kyseliny močové, protože může dojít k vyvolání záchvatu dny.

– jestliže jste těhotná (prvních 6 měsíců).

– jestliže kojíte.

Riziko astmatického záchvatu (nesnášenlivost analgetik/anal­getiky vyvolané astma) se vyskytuje u pacientů s průduškovým astmatem, sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickými infekcemi dýchacích cest (zejména doprovázenými příznaky podobnými senné rýmě) nebo u pacientů citlivých na některé typy léků užívaných k léčbě bolesti a revmatických onemocnění, kteří užívají přípravek Algirin. Pokud trpíte těmito stavy, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Algirin užívat. To samé platí pro pacienty, kteří reagují na jiné látky alergickými kožními reakcemi, svěděním nebo kopřivkou.

U pacientů užívajících nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) byly velmi vzácně hlášeny závažné kožní vyrážky jako Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza. Často může být vyrážka spojena s vředy v ústech, v krku, v nose, na zevních pohlavních orgánech a se zánětem spojivek (červené a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází příznaky podobné chřipce: horečka, bolest hlavy, bolest celého těla. Vyrážka může dospět až k tvorbě puchýřků a olupování kůže. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Algirin užívat a ihned se poraďte se svým lékařem. Viz také bod 4.

Před zákrokem informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že užíváte přípravek Algirin.

Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou se nesmí bez porady s lékařem užívat dlouhodobě nebo ve vysokých dávkách.

Děti a dospívající

Přípravek Algirin smí užívat děti a dospívající s horečnatými stavy pouze na doporučení lékaře v případě, že ostatní možnosti léčby selhaly. Přetrvávající zvracení ve spojení s těmito onemocněními může být příznakem Reyova syndromu, velmi vzácného, ale život ohrožujícího onemocnění, které vyžaduje okamžitý zásah lékaře. Riziko Reyova syndromu existuje v případě některých virových onemocnění, zejména chřipky a planých neštovic.

Další léčivé přípravky a přípravek Algirin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvýšení účinku těchto léčiv v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou

– metotrexát (lék užívaný k léčbě rakoviny nebo revmatoidní artritidy)

– antikoagulancia (jako kumariny, heparin) a inhibitory agregace trombocytů (látky používané k zabránění shlukování krevních destiček a k zabránění tvorby krevních sraženin jako tiklopidin)

– protizánětlivé léky a analgetika (jako ibuprofen)

– selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky užívané k léčbě deprese)

– digoxin (lék užívaný k léčbě srdečního selhání)

– antidiabetika (léky užívané ke snížení hladiny cukru v krvi)

– léčba glukokortikoidy nebo konzumace alkoholu – zvýšené riziko krvácení do žaludku a střeva a vznik vředů

– kyselina valproová (lék užívaný k léčbě epileptických záchvatů)

Snížení účinku těchto léčiv v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou

– léky zvyšující vylučování moči (diuretika)

– léky snižující krevní tlak (ACE inhibitory)

– léky užívané k léčbě dny (urikosurika) zlepšující vylučování kyseliny močové (jako probenecid, benzbromaron)

Přípravek Algirin s jídlem, pitím a alkoholem

Tablety užívejte po jídle a zapijte dostatečným množstvím vody. Nepožívejte alkohol během užívání přípravku Algirin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže během léčby otěhotníte, informujte svého lékaře. Přípravek Algirin se nemá užívat během prvního a druhého trimestru (prvních 6 měsíců těhotenství) bez porady s lékařem. Přípravek Algirin se nemá užívat během posledních tří měsíců těhotenství z důvodu komplikací pro matku a dítě během porodu.

Pouze malé množství kyseliny acetylsalicylové a jejích metabolitů přechází do mateřského mléka. Nežádoucí účinky na dítě nebyly během krátkodobého užívání pozorovány. Z tohoto důvodu není nutné přerušit kojení. Pokud je nevyhnutelné užívání vysokých dávek léku, má být kojení přerušeno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Algirin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Poraďte se s lékařem, pokud se do 3 dnů v případě horečky nebo do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží. Neužívejte přípravek déle než 3–5 dní bez porady s lékařem.

Tabletu spolkněte a zapijte dostatečným množstvím vody. Neužívejte nalačno.

Doporučená dávka pro dospělé a dospívající od 16 letje 1–2 tablety v jedné dávce. Pokud je to nutné, může být tato dávka podávána opakovaně 3–4× denně v rozmezí 4–8 hodin. Maximální denní dávka nemá překročit 8 tablet (4 g léčivé látky).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Algirin, než jste měl(a)

Pokud jste vy nebo někdo jiný užil(a) najednou velké množství tablet nebo se domníváte, že mohlo dojít k požití přípravku dítětem, kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Algirin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než jednu dávku ve 4 hodinovém intervalu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků nebo jestliže zaznamenáte nežádoucí účinek, který zde není uvedený:

Časté(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

trávicí obtíže bolesti břicha

Vzácné(mohou postihnout až 1 ze 1 000 lidí)

zánět v zažívacím traktu, vřed žaludku nebo dvanáctníku alergické reakce zahrnující příznaky jako vyrážka, kopřivka, otok, svědění, rýma, ucpaný nos, problémy s dýcháním a se srdcem

Velmi vzácné(mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí)

vřed doprovázený krvácením a perforací krvácení do žaludku nitrolební krvácení anafylaktická reakce (závažná alergická reakce) včetně šoku přechodná porucha funkce jater se zvýšením jaterních aminotransferáz (jaterní enzymy) závažné kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza

Není známo(z dostupných údajů nelze určit)

krvácení v souvislosti s operací krevní podlitina krvácení z nosu krvácení z močového nebo pohlavního ústrojí krvácení z dásní akutní a chronická anemie nebo anemie z nedostatku železa (jako následek skrytého drobného hemolytická anemie a hemolýza – snížení počtu červených krvinek nebo jejich zánik může v případě nedostatku enzymu glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy způsobit světle žluté zbarvení kůže, slabost a dušnost. závrať a tinitus (zvonění a hučení v uších) může být způsobeno předávkováním snížena funkce ledvin

Hlášení nežádoucích účinků

Hlášení podezření na nežádoucí účinky Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

5. Jak přípravek Algirin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Algirin obsahuje

– Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg.

– Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob a prášková celulóza.

Jak přípravek Algirin vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Algirin jsou bílé až téměř bílé, kulaté, tablety tvaru čočky, na jedné straně s půlicí rýhou o průměru 13 mm balené v PVC/PVDC/Al blistru. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 8, 10, 12, 20, 24, 28, 30, 36, 40, 48, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 84, 90 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praha 1

Česká republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovenská republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika Algirin

Polsko Maxipirin

Slovenská republika Algirin 500 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 4. 2017.

5/5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář