ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ)

Čtěte příbalový leták ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ) online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ) a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ)

  1. Co je ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ) a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ) užívat
  3. Jak se ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ) užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ) uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ALLERGOCROM KOMBI (OČNÍ+NOSNÍ)

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Allergocrom oční kapky a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergocrom oční kapky používat

3. Jak se přípravek Allergocrom oční kapky používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Allergocrom oční kapky uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Allergocrom oční kapky a k čemu se používá

Přípravek Allergocrom oční kapky je oftalmologikum, antialergikum. Používá se při akutních

i chronických alergických zánětech spojivek, např. při pylovém „jarním“ zánětu spojivek, ale jiném tzv. nespecifickém alergickém podráždění spojivky.

Chromoglykát zasahuje do mechanismů vzniku alergické reakce a zabrání jejímu spuštění, pokud byl podán včas, a zabraňuje i jejímu prohlubování. Jeho působení je preventivní. Rozvinutí plného účinku proto obvykle vyžaduje několikadenní pravidelné používání; při podání v očních kapkách brání vzniku alergického zánětu, svědění, slzení, zarudnutí očí, vzniku světloplachosti.

Přípravek Allergocrom oční kapky se používá k léčbě akutního i chronického zánětu spojivek alergického původu, např. při senné rýmě, jarních zánětech spojivek.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergocrom oční kapky používat

Nepoužívejte Allergocrom oční kapky pokud trpíte přecitlivělostí na dinatrium-chromoglykát anebo některou další složku léku.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Allergocrom oční kapky se poraďte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a Allergocrom oční kapky

Účinky Allergocromu oční kapky a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař proto má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete používat. Než začnete současně s používáním přípravku Allergocrom oční kapky používat nějaký dostupný lék bez lékařského předpisu, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Možnosti vzájemného ovlivnění účinnosti jsou zejména při současném používání dalších očních přípravků – kapek, koupelí, mastí.

Allergocrom oční kapky s jídlem a pitím

Allergocrom oční kapky se může používat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

V těhotenství a v období kojení se může přípravek používat jen ze závažných důvodů.

Jestliže jste těhotná anebo kojíte,poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat nějaký lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Protože po vkápnutí Allergocromu do oka je krátkodobě porušena zraková ostrost, nesmíte asi 15 minut po nakapání řídit vůz, obsluhovat stroje nebo pracovat bez opory ve větších výškách.

Přípravek Allergocrom oční kapky obsahuje

konzervační prostředek benzalkonium-chlorid, který obarvuje měkké kontaktní čočky a může způsobit dráždění očí. Při alergických zánětech spojivek se zásadně kontaktní čočky nepoužívají; pokud by Vám je mimořádně Váš lékař povolil používat, nesmíte po dobu léčení Allergocromem použít měkké kontaktní čočky, které nesmějí přijít do styku s benzalkonium-chloridem. Tvrdou kontaktní čočku musíte před vkápnutím Allergocromu vyjmout, a můžete ji opět nasadit nejdříve za 15 minut po vkápnutí Allergocromu.

3. Jak se přípravek Allergocrom oční kapky používá?

Vždy používejte Allergocrom oční kapky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je, pokud lékař neurčil jinak, 4krát denně jedna kapka přípravku Allergocrom oční kapky do spojivkového vaku, v časovém odstupu 4 – 5 hodin přes den. Toto dávkování platí pro dospělé i děti od 6 let.

Allergocrom oční kapky byste měl(a) používat tak dlouho, dokud jste vystaven(a) látkám, vůči kterým se u Vás alergie vyvinula – např. pylu, prachu aj.

Případné zvýšení denní dávky – např. na 6krát denně po jedné kapce do každého oka – i celkovou dobu léčení určí lékař.

Jak máte přípravek Allergocrom oční kapky používat?

Odšroubujte ochranné víčko, zakloňte mírně hlavu, odtáhněte dolní víčko a za dolní víčko stlačením plastové lahvičky vkápněte na vnitřní stranu víčka jednu kapku přípravku. Nedotýkejte se lahvičkou oka ani víčka. Velmi pomalu oko zavřete. Ihned po použití lahvičku zase uzavřete.

Obsah lahvičky se po prvním otevření může používat ještě 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Allergocrom oční kapky, než jste měl(a)Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Allergocrom oční kapky

nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Allergocrom oční kapky

z vlastní vůle, měl(a) byste vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit. Máte-li jakékoli otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Allergocrom oční kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Allergocrom oční kapky je obvykle dobře snášen, může se však vyskytnout krátkodobé podráždění spojivek se zčervenáním, pocitem pálení a se slzením. Zřídkakdy se objeví otok víček nebo déletrvající překrvení. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky:

5. Jak Allergocrom oční kapky uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny.

Nepoužívejte tento přípravek po ukončení doby použitelnosti, uvedené na krabičce i štítku na lahvičce za textem „Použitelné do:…“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte Allergocrom oční kapky, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Allergocrom oční kapky obsahuje:

Léčivá látka: dinatrii cromoglicas (dinatrium-chromoglykát) 20 mg v 1 ml (cca 30 kapek)

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, monohydrát glukosy, voda na injekci.

Jak přípravek Allergocrom oční kapky vypadá a co obsahuje toto balení

PE lahvička s kapátkem a PE víčkem obsahující 10 ml roztoku.

Allergocrom nosní sprej, roztok

Dinatrii cromoglicas

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Allergocrom nosní sprej a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergocrom nosní sprej používat

3. Jak se Allergocrom nosní sprej používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Allergocrom nosní sprej uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Allergocrom nosní sprej a k čemu se používá

Allergocrom nosní sprej je roztok.

Patří do skupiny antialergických léčivých přípravků, které se používají k léčbě a prevenci sezónní senné rýmy i celoroční alergické rýmy aplikací do nosu.

K urychlení účinku je někdy vhodné 2 až 3 dny před zahájením aplikace Allergocromu nosního spreje podávat nosní kapky, které napomáhají oplasknutí nosní sliznice.

Účelná je také krátkodobá kombinace s antihistaminiky (léky, které zabraňují propuknutí alergické reakce).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergocrom nosní sprej používat

Nepoužívejte Allergocrom nosní sprej:

– jestliže jste alergický(á) na léčivou látku dinatrium-chromoglykát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Allergocrom nosní sprej se poraďte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a Allergocrom nosní sprej

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste používal(a) v nedávné době nebo které možná budete používat.

Přípravek Allergocrom nosní sprej s jídlem a pitím a alkoholem

Allergocrom nosní sprej se může používat nezávisle na jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V prvních třech měsících těhotenství a v období kojení se Allergocrom nosní sprej může užívat jen ze závažných důvodů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Allergocrom nosní sprej nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhu strojů.

3. Jak se přípravek Allergocrom nosní sprej používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je: 4krát denně si pacient vstříkne do obou nosních otvorů po jedné sprejové dávce Allergocromu nosního spreje; odstup mezi dávkami je zhruba 4 – 5 hodin. Léčivá látka dinatrium-chromoglykát zasahuje do mechanismů vzniku alergické reakce a zabrání jejímu spuštění, pokud byl podán včas; zabraňuje však i jejímu prohlubování, pokud se již rozvinula. K rozvinutí plného účinku je zapotřebí několikadenního pravidelného užívání. Pokud je to možné, je proto vhodné začít jej podávat před očekávaným stykem s alergizující látkou (před sezónní sennou rýmou atp.).

V léčbě je třeba pokračovat tak dlouho, dokud jste vystaven/a působení alergizujících vlivů (pylu, prachu, houbovým alergenům, alergenům z potravy). Účinnost léčby je třeba pravidelně kontrolovat.

Allergocrom nosní sprej je možné užívat dlouhodobě, celkovou dobu léčení určí lékař.

Před prvním použitím sejměte ochranný kryt sprejovací lahvičky, lahvičku držte svisle a mačkejte rozprašovací mechanismus tolikrát, až se objeví jemně rozprášená mlha. Pak zaveďte vývod lahvičky vždy do jednoho nosního otvoru a vstříkněte po jedné sprejové dávce. Po prvním použití je lahvička již plně připravena k dalším dávkám, nemusí se znova odstřikovat.

Abyste zabránili vysrážení roztoku ve sprejovacím zařízení – a tím i ucpání mechanismu – je bezpodmínečně nutné, ihned po každém použití opět nasadit ochranný kryt lahvičky.

Použití u dětí a dospívajících

Dávkování je stejné pro dospělé, dospívající i děti od 6 let a nemění se ani při případných dalších současných onemocněních. Vyšší počet denních dávek, než je uvedeno, se nedoporučuje.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Allergocrom nosní sprej, než jste měl(a)

nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se poraďte se svým lékařem. Případy předávkování dosud nebyly popsány.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Allergcrom nosní sprej

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Allergocrom nosní sprej

Předtím, než se z vlastní vůle rozhodnete přestat používat Allergocrom nosní sprej, měl/a byste vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přípravku Allergocrom nosní sprej frekvence výskytu nežádoucích účinků z dostupných údajů (spontánní hlášení) není známa.

Respirační poruchy

Podráždění nosní sliznice, krvácení z nosu, kýchání.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolesti hlavy, reakce přecitlivělosti (svědění, dušnost, zúžení průdušek, angioedém).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Allergocrom nosní sprej uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchování.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i etiketě za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření použitelné 12 týdnů.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Allergocrom nosní sprej obsahuje

Léčivou látkou je: dinatrii cromoglicas (dinatrium-chromoglykát) 2,8 mg v 1 sprejové dávce (0,14 ml). Pomocnými látkami jsou: dihydrát dinatrium-edetátu, sorbitol, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci nebo vysoce čištěná voda.

Jak přípravekAllergocrom nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení

Allergocrom nosní sprej je v PE lahvičce s mechanickým rozprašovačem a uzávěrem z polypropylenu v krabičce.

Velikost balení: 15 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468

e-mail:

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrucken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidovaná:

1.7.2016

6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář