ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ

Čtěte příbalový leták ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ

  1. Co je ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ užívat
  3. Jak se ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ

1. Co je Allergocrom nosní sprej a k čemu se používá

Allergocrom nosní sprej je roztok. Patří do skupiny antialergických léčivých přípravků, které se používají k léčbě a prevenci sezónní senné rýmy i celoroční alergické rýmy aplikací do nosu. K urychlení účinku je někdy vhodné 2 až 3 dny před zahájením aplikace Allergocromu nosního spreje podávat nosní kapky, které napomáhají oplasknutí nosní sliznice.

Účelná je také krátkodobá kombinace s antihistaminiky (léky, které zabraňují propuknutí alergické reakce).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergocrom nosní sprej používat

Nepoužívejte Allergocrom nosní sprej:

– jestliže jste alergický (á) na léčivou látku dinatrium-chromoglykát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Allergocrom nosní sprej se porad’te se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a Allergocrom nosní sprej

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste používal(a) v nedávné době nebo které možná budete používat.

Přípravek Allergocrom nosní sprej s jídlem a pitím a alkoholem

Allergocrom nosní sprej se může požívat nezávisle na jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V prvních třech měsících těhotenství a v období kojení se Allergocrom nosní sprej může užívat jen ze závažných důvodů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Allergocrom nosní sprej nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhu strojů.

3. Jak se přípravek Allergocrom nosní sprej používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je: 4krát denně si pacient vstříkne do obou nosních otvorů po jedné sprejové dávce Allergocromu nosního spreje; odstup mezi dávkami je zhruba 4 – 5 hodin.

Léčivá látka dinatrium-chromoglykát zasahuje do mechanismů vzniku alergické reakce a zabrání jejímu spuštění, pokud byl podán včas; zabraňuje však i jejímu prohlubování, pokud se již rozvinula. K rozvinutí plného účinku je zapotřebí několikadenního pravidelného užívání. Pokud je to možné, je proto vhodné začít jej podávat před očekávaným stykem s alergizující látkou (před sezónní sennou rýmou atp.) V léčbě je třeba pokračovat tak dlouho, dokud jste vystaven/a působení alergizujících vlivů (pylu, prachu, houbovým alergenům, alergenům z potravy). Účinnost léčby je třeba pravidelně kontrolovat. Allergocrom nosní sprej je možné užívat dlouhodobě, celkovou dobu léčení určí lékař.

Před prvním použitím sejměte ochranný kryt sprejovací lahvičky, lahvičku držte svisle a mačkejte rozprašovací mechanismus tolikrát, až se objeví jemně rozprášená mlha. Pak zaveďte vývod lahvičky vždy do jednoho nosního otvoru a vstříkněte po jedné sprejové dávce. Po prvním použití je lahvička již plně připravena k dalším dávkám, nemusí se znova odstřikovat.

Abyste zabránili vysrážení roztoku ve sprejovacím zařízení – a tím i ucpání mechanismu – je bezpodmínečně nutné, ihned po každém použití opět nasadit ochranný kryt lahvičky.

Použití u dětí a dospívajících

Dávkování je stejné pro dospělé, dospívající i děti od 6 let a nemění se ani při případných dalších současných onemocněních. Vyšší počet denních dávek než je uvedeno se nedoporučuje.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Allergocrom nosní sprej než jste měl(a)

nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se poraďte se svým lékařem. Případy předávkování dosud nebyly popsány.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Allergocrom nosní sprej

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Allergocrom nosní sprej

Předtím, než se z vlastní vůle rozhodnete přestat používat Allergocrom nosní sprej, měl/a byste vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U přípravku Allergocrom nosní sprej frekvence výskytu nežádoucích účinků z dostupných údajů (spontánní hlášení) není známa.

Respirační poruchy

Podráždění nosní sliznice, krvácení z nosu, kýchání.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolesti hlavy, reakce přecitlivělosti (svědění, dušnost, zúžení průdušek, angioedém).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/…douci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Allergocrom nosní sprej uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchování.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i etiketě za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření použitelné 12 týdnů.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Allergocrom nosní sprej obsahuje

Léčivou látkou je: dinatrii cromoglicas (dinatrium-chromoglykát) 2,8 mg v 1 sprejové dávce (0,14 ml).

Pomocnými látkami jsou: dihydrát dinatrium-edetátu, sorbitol, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci nebo vysoce čištěná voda

Jak přípravek Allergocrom nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení

Allergocrom nosní sprej je v PE lahvičce s mechanickým rozprašovačem a uzávěrem z polypropylenu v krabičce.

Velikost balení: 15ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468

e-mail:

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrucken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:1.7­.2016

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář