ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY

Čtěte příbalový leták ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY

  1. Co je ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY užívat
  3. Jak se ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY

1. CO JE ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Allergocrom oční kapky je oftalmologikum, antialergikum. Používá se při akutních

i chronických alergických zánětech spojivek, např. při pylovém „jarním“ zánětu spojivek, ale jiném tzv. nespecifickém alergickém podráždění spojivky.

Chromoglykát zasahuje do mechanismů vzniku alergické reakce a zabrání jejímu spuštění, pokud byl podán včas a zabraňuje i jejímu prohlubování. Jeho působení je preventivní. Rozvinutí plného účinku proto obvykle vyžaduje několikadenní pravidelné používání; při podání v očních kapkách brání vzniku alergického zánětu, svědění, slzení, zarudnutí očí, vzniku světloplachosti.

Přípravek Allergocrom oční kapky se používá k léčbě akutního i chronického zánětu spojivek alergického původu, např. při senné rýmě, jarních zánětech spojivek.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY POUŽÍVAT?

Nepoužívejte Allergocrom oční kapky pokud trpíte přecitlivělostí na dinatrium-chromoglykát anebo některou další složku léku.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Allegocrom oční kapky se poraďte se svým lékařem

Další léčivé přípravky a Allergocrom oční kapy

Účinky Allergocromu oční kapky a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař proto má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete používat. Než začnete současně s používáním přípravku Allergocrom oční kapky používat nějaký dostupný lék bez lékařského předpisu, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Možnosti vzájemného ovlivnění účinnosti jsou zejména při současném používání dalších očních přípravků – kapek, koupelí, mastí.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY POUŽÍVÁ

Vždy používejte Allergocrom oční kapky přesně podle pokynů svého lékaře,Pokud si nejste jistý(á) poraďte se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je, pokud lékař neurčil jinak, 4krát denně jedna kapka přípravku Allergocrom oční kapky do spojivkového vaku, v časovém odstupu 4 – 5 hodin přes den.

Toto dávkování platí pro dospělé i děti od 6 let.

Allergocrom oční kapky byste měl(a) používat tak dlouho, dokud jste vystaven(a) látkám, vůči kterým se u Vás alergie vyvinula – např. pylu, prachu aj.

Případné zvýšení denní dávky – např. na 6krát denně po jedné kapce do každého oka – i celkovou dobu léčení určí lékař.

Jak máte přípravek Allergocrom oční kapky používat?

Odšroubujte ochranné víčko, zakloňte mírně hlavu, odtáhněte dolní víčko a za dolní víčko stlačením plastové lahvičky vkápněte na vnitřní stranu víčka jednu kapku přípravku. Nedotýkejte se lahvičkou oka ani víčka. Velmi pomalu oko zavřete. Ihned po použití lahvičku zase uzavřete.

Obsah lahvičky se po prvním otevření může používat ještě 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Allergocrom oční kapky, než jste měl(a)

se při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Allergocrom oční kapky

nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Allergocrom oční kapky

z vlastní vůle, měl(a) byste vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit. Máte-li jakékoli otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Allergocrom oční kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Allergocrom oční kapky je obvykle dobře snášen, může se však vyskytnout krátkodobé podráždění spojivek se zčervenáním, pocitem pálení a se slzením. Zřídkakdy se objeví otok víček nebo déletrvající překrvení. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky:

5. JAK ALLERGOCROM OČNÍ KAPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah a dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny.

Nepoužívejte tento přípravek po ukončení doby použitelnosti, uvedené na krabičce i štítku na lahvičce za textem „Použitelné do:…“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte Allergocrom oční kapky, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468

e-mail:

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrucken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

1.7.2016

3/3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář