ALLERGODIL

Čtěte příbalový leták ALLERGODIL online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ALLERGODIL a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ALLERGODIL

  1. Co je ALLERGODIL a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALLERGODIL užívat
  3. Jak se ALLERGODIL užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ALLERGODIL uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ALLERGODIL

1. Co je Allergodil a k čemu se používá

Allergodil je lék na alergii. Obsahuje léčivou látku azelastin-hydrochlorid.

Přípravek se používá k léčbě nosních příznaků sezónní alergické rýmy (senné rýmy) a celoroční alergické rýmy.

Mezi příznaky sezónní alergické rýmy patří kýchání, štípání nebo svědění v nose, vodnatá rýma a ucpaný nos. U sezónní alergické rýmy jsou časté i oční příznaky, jako je překrvení spojivek, světloplachost, slzení, svědění očí a otoky víček. Celkové příznaky se objevují na vrcholu pylové sezóny a jsou provázeny zvýšenou unavitelností, snížením výkonnosti tělesné i duševní a zhoršením spánku.

Příznaky celoroční alergické rýmy se vyskytují nezávisle na sezóně, v průběhu celého roku. Příčinou mohou být roztoči v domácím prachu, jindy je příčina v profesním prostředí nebo je spojena s některými činnostmi (pekaři, zemědělci, ošetřovatelé zvířat, chemici, lakýrníci, malíři apod.). Mezi příznaky patří otok nosní sliznice, který vede k ucpání nosních průduchů, kýchání (salvy kýchání 10×-30× v jednom sledu), čirý vodnatý výtok z nosu. Příznaky nejsou většinou tak náhlé a prudké jako u rýmy pylové, ale mohou velmi nepříjemně stěžovat pacientovi život.

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek je určen dětem starším 6 let, dospívajícím a dospělým.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergodil používat

Upozornění a opatření

Před použitím Allergodilu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Allergodil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užival(a) nebo které možná budete užívat.

Není však známo, že by Allergodil ovlivňoval účinky jiných léků.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Allergodil neužívejte v prvních třech měsících těhotenství a při kojení. O užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství se poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V ojedinělých případech se při užívání přípravku Allergodil může projevit závrať, únava, malátnost, vyčerpanost nebo slabost. V těchto případech může být ovlivněna schopnost řídit a obsluhovat stroje. Zvláštní pozornost musí být věnována skutečnosti, že alkohol může tyto příznaky zvýraznit.

3.    Jak se Allergodil používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 vstřik do každé nosní dírky 2× denně. Jeden vstřik se uvolní jedním stisknutím pumpičky.

Způsob použití

Při aplikaci je třeba hlavu držet ve vzpřímené poloze (nezaklánět) – viz obrázek.

Lahvička se při aplikaci spreje ponechává ve svislé poloze!

Přípravek je určen výhradně k aplikaci do nosu a nesmí být aplikován do očí.

Návod k použití přípravku Allergodil, nosní sprej:

1. Sejměte ochranný kryt.

2. Pouze při prvním použití je třeba nejprve několikrát stisknout pumpičku, dokud nezačne vystřikovat stejnoměrné množství mlhy.

3. Do každé nosní dírky vstříkněte po jedné dávce uvolněné jedním stisknutím pumpičky. Hlavu přitom nezaklánějte, ale držte ve vzpřímené poloze!

4. Očistěte konec pumpičky a nasaďte zpět ochranný kryt.

Délka léčby:

Allergodil, nosní sprej se používá, dokud obtíže neodezní. Bez porady s lékařem nemá být nepřerušovaná léčba delší než 6 týdnů. Pokud jste přípravek užívali po dobu až 6 týdnů a po jeho vysazení se u Vás znovu objevily příznaky onemocnění, poraďte se o další léčbě s lékařem.

Dlouhodobá nepřetržitá léčba až po dobu 6 měsíců je možná pouze na doporučení lékaře, pokud bez léčby trpíte neustupujícími příznaky alergické rýmy.

Jestliže jste použila více přípravku Allergodil, než jste měl(a)

V případě nechtěného spolknutí velkého množství přípravku (např. když dítě pozře celý obsah lahvičky) se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Allergodil

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. Další dávky užívejte v obvyklém čase. V případě potřeby můžete užít Allergodil mezi dvěma obvyklými dávkami.

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Allergodil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů):

Při nesprávném způsobu použití (zakloněná hlava – viz Bod 3 – dávkování a způsob použití) se může projevit hořká chuť léku a případně způsobit nevolnost.

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů):Podráž­dění (štípání, svědění) zanícené nosní sliznice, kýchání a krvácení z nosu.

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů)Nevol­nost.

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně výjimečných případů):Přeci­tlivělost, závratě, únava nebo slabost (které mohou být způsobeny vlastním onemocněním), vyrážka, svědění a kopřivka.

Výše zmíněné nežádoucí účinky jsou přechodné a není potřeba přijímat žádná opatření. Pokud máte po použití Allergodilu hořký pocit v ústech, můžete se napít nealkoholického nápoje (třeba džusu nebo mléka) k potlačení hořkosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak Allergodil uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek uchovávejte při teplotě nad 8°C. Pokud omylem uskladníte Allergodil při teplotě nižší než 80C, objeví se v přípravku krystaly, které budou viditelné proti světlu. V tomto případě Allergodil nepoužívejte. Nicméně když následně uskladníte přípravek po několik hodin v pokojové teplotě, tyto krystaly zmizí a přípravek můžete dále používat.

Po prvním otevření: Nepoužívejte déle než 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.   Obsah balení a další informace

Co přípravek Allergodil obsahuje

Léčivou látkou je: Azelastini hydrochloridum 0,14 mg v 1 jednorázově uvolněné dávce (0,14 ml) Pomocnými látkami jsou: hypromelosa, bezvodá kyselina citronová, dihydrát dinatrium edetátu, dodekahydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, chlorid sodný, čištěná voda.

Jak přípravek Allergodil vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý roztok.

Hnědá skleněná lahvička, sprejová pumpička z PE, víčko, krabička.

Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, Německo

Výrobce

MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Benzstrasse 1, 61352Bad Homburg, Německo

MEDA Manufacturing GmbH, Neurather Ring 1, 51063 Kolín nad Rýnem, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.4.2015.

Strana 4 (celkem 4)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář