ALLERGODIL OČNÍ KAPKY

Čtěte příbalový leták ALLERGODIL OČNÍ KAPKY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ALLERGODIL OČNÍ KAPKY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ALLERGODIL OČNÍ KAPKY

  1. Co je ALLERGODIL OČNÍ KAPKY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALLERGODIL OČNÍ KAPKY užívat
  3. Jak se ALLERGODIL OČNÍ KAPKY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ALLERGODIL OČNÍ KAPKY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ALLERGODIL OČNÍ KAPKY

1. CO JE PŘÍPRAVEK ALLERGODIL OČNÍ KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek je lék proti alergii. Léčivou látkou je azelastin-hydrochlorid.

Přípravek Allergodil oční kapky se používá k léčbě alergického zánětu spojivek (alergické konjunktivitidy) a alergického zánětu spojivek a nosní sliznice (alergické rinokonjunkti­vitidy). Tato alergická onemocnění se vyskytují v určitých ročních obdobích (např. alergie na pyly, které se někdy říká senná rýma), nebo celoročně (např. alergie na roztoče domácího prachu nebo na psí a kočičí srst). Projevují se zarudnutím, svěděním nebo slzením očí, někdy společně s kýcháním nebo s vodnatým výtokem z nosu, svěděním v nose nebo pocitem ucpaného nosu. Přípravek Allergodil oční kapky je určen k léčbě těchto příznaků.

Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem od 4 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ALLERGODIL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Allergodil oční kapky:

– jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci na léčivou látku azelastin-hydrochlorid nebo benzalkonium-chloridnebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

– Přípravek nesmí používat děti do 4 let.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Allergodil oční kapky se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou

– Jestliže si nejste jistý(á), že jsou vaše oční příznaky způsobeny alergií, zejména

v případě, kdy je postiženo pouze jedno oko, máte poruchu zraku nebo vás oko bolí, a přitom nemáte žádné nosní příznaky

– Jestliže se vaše příznaky zhorší nebo trvají déle než 48 hodin, ačkoli používáte Allergodil oční kapky. Přípravek není určen k léčbě očních infekcí.

– Jestliže nosíte kontaktní čočky. Přípravek Allergodil oční kapky se nedoporučuje používat, pokud se používají kontaktní čočky.

Jestliže se vás některá z uvedených situací týká, uvědomte svého lékaře, který může rozhodnout o změně vaší léčby.

Další léčivé přípravky a přípravek Allergodil oční kapky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo které možná budete užívat.

Není však známo, že by Allergodil oční kapky reagovaly s nějakým jiným lékem.

Těhotenství a kojení

Těhotenství: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. O užívání přípravku Allergodil oční kapky v průběhu těhotenství se poraďte s lékařem.

Kojení: Jelikož malé množství léčivé látky přípravku přechází do mateřského mléka, neměla byste během používání přípravku Allergodil oční kapky kojit. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Allergodil oční kapky se může objevit přechodné podráždění očí, které by však nemělo ovlivnit váš zrak. Pokud při používání přípravku zaznamenáte přechodnou poruchu zraku, neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se váš zrak zase nevrátí k normálu.

Allergodil oční kapky obsahuje benzalkonium-chlorid

Přípravek Allergodil oční kapky obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, která může vyvolat podráždění oka. Při použití přípravku nenoste měkké kontaktní čočky, je nutné je vyjmout před podáním přípravku a před jejich opětovným nasazením vyčkat 15 minut. Mohlo by dojít k zabarvení kontaktních čoček.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALLERGODIL OČNÍ KAPKY POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Allergodil oční kapky přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 4 let.

Obvyklá dávka je jedna kapka do každého oka ráno a večer. V závažnějších případech je možno podávat jednu kapku do každého oka 4krát denně.

Způsob použití

Pro správný nácvik způsobu dávkování přípravku Allergodil oční kapky se doporučuje aplikovat první dávku před zrcadlem. Před použitím kapek si umyjte ruce.

1. Čistým papírovým kapesníkem jemně otřete vlhká místa v okolí očí. (obrázek 1)

2. Odšroubujte z lahvičky uzávěr a přesvědčte se, zda je kapátko čisté.

3. Jemně stáhněte dolů spodní oční víčko (obrázek 2).

4. Opatrně vkápněte jednu kapku doprostřed vnitřní strany spodního očního víčka. Nedotýkejte se kapátkem oka. (obrázek 3)

5. Uvolněte spodní oční víčko a prstem jemně přitlačte vnitřní koutek oka proti horní části nosního hřbetu. S prstem stále přitlačeným k nosu, několikrát pomalu zamrkejte, aby se kapka rozprostřela po celém povrchu oka. Utřete veškeré zbytky přípravku mimo oko. (obrázek 4).

6. Celý postup zopakujte na druhém oku.

Délka léčby

Léčba přípravkem Allergodil oční kapky má být omezena na nejvýše 6 týdnů, jelikož s delším podáváním nejsou zkušenosti. Nepoužívejte přípravek déle než 6 týdnů bez porady s lékařem.

Jestliže jste použila více přípravku Allergodil oční kapky, než jste měl(a)?

Jestliže si vkápnete do očí příliš mnoho přípravku Allergodilu očních kapek, není pravděpodobné, že se vyskytnou nějaké potíže. Budete-li na pochybách, obraťte se na svého lékaře. Nebezpečí z předávkování po spolknutí Allergodilu očních kapek je nepatrné z důvodu nízkého množství léčivé látky obsažené v přípravku. Pokud však někdo, zejména dítě, náhodou vypije Allergodil oční kapky, vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Allergodil oční kapky Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud si lék zapomenete nakapat v určenou dobu, nevadí. Použijte kapky bez obav ihned, když si vzpomenete. Další dávku již použijte v době, kdy si lék obvykle aplikujete.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Allergodil oční kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné, nejčastějším nežádoucím účinkem je podráždění oka.

Časté (u méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů):

Přechodné, mírné podráždění oka (pálení, svědění, slzení).

Méně časté (u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů):

Hořká chuť v ústech, která by však měla rychle vymizet, zejména pokud se napijete nealkoholického nápoje.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 léčených pacientů, včetně výjimečných případů):Alergické reakce (například vyrážka nebo svědění).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.  JAK ALLERGODIL OČNÍ KAPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Allergodil oční kapky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření: Nepoužívejte přípravek, pokud je lahvička otevřena déle než 4 týdny.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

6. OBSAH BALENI A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Allergodil oční kapky obsahuje

Léčivou látkou je: azelastini hydrochloridum. Oční kapky obsahují azelastini hydrochloridum 3,0 mg (0,05%) v 6 ml roztoku. Jedna kapka obsahuje azelastini hydrochloridum 0,015 mg.

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium edetátu, hypromelosa 2910, krystalizující sorbitol 70%, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda na injekci.

Jak přípravek Allergodil oční kapky vypadá a co obsahuje toto balení

Allergodil oční kapky je čirý, bezbarvý, vodný roztok, který je dodáván v bílé HDPE lahvičce s LDPE kapátkem a bílým HDPE šroubovacím uzávěrem. Lahvička obsahuje 6 ml očních kapek.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo

Výrobce

MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

30.4.2014

Strana 4 (celkem 4)

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář