ALMIRAL GEL

Čtěte příbalový leták ALMIRAL GEL online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ALMIRAL GEL a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ALMIRAL GEL

  1. Co je ALMIRAL GEL a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL užívat
  3. Jak se ALMIRAL GEL užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ALMIRAL GEL uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ALMIRAL GEL

1. Co je ALMIRAL GEL a k čemu se používá

ALMIRAL GEL je přípravek určený k zevnímu použití. Obsahuje léčivou látku diklofenak v chladivém gelovém základu. ALMIRAL GEL patří do skupiny léčivých přípravků zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID).

ALMIRAL GEL tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky. ALMIRAL GEL se používá k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je možné ho běžně použít u následujících sta­vů:

Dospívající od 14 let

krátkodobá lokální léčba akutních poranění, jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění (úrazy utrpěné při sportu)

Dospělí (od 18 let)

poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, natáhnutí a/nebo pohmoždění bolest zad lokalizovaných forem revmatizmu měkkých tkání, např. tendovaginitidy (tenisový loket), burzitidy (zánět kloubního váčku) a periartropatie (onemocnění okolních tkání kloubu). lokalizovaných forem osteoartrózy periferních kloubů a kolen (úbytek kloubních chrupavek). ALMIRAL GEL nemastí, proniká velice dobře pokožkou a dosahuje v tkáních rychle účinnou koncentraci.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL GEL používat

Nepoužívejte ALMIRAL GEL

jestliže jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) jestliže jste někdy měl(a) záchvaty astmatu, kopřivky nebo akutní rýmy vyvolané kyselinou acetylsalicylovou nebo jinými nesteroidními protizánětlivými léky (léky užívané k léčbě revmatických onemocnění, bolesti a různých typů zánětu) jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství jestliže jste mladší 14 let

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ALMIRAL GEL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neaplikujte přípravek ALMIRAL GEL na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. Přípravek se má aplikovat pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění). Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem. Ukončete léčbu, jestliže se po aplikaci přípravku objeví na kůži vyrážka. Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, pokud Vám to nedoporučil lékař. ALMIRAL GEL je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte. Po použití si omyjte ruce. Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka. Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění jako jsou výrony, ale nepoužívejte vzduchotěsné (plastové) bandáže. Jestliže je ALMIRAL GEL používán na rozsáhlou plochu kůže, je používán po dlouhou dobu a/nebo je používán v kombinaci s ústně, nebo injekčně podávanými nesteroidními protizánětlivými přípravky, může dojít k výskytu celkových nežádoucích účinků. Nevystavujte se nadměrně slunečnímu záření.

Děti a dospívající (mladší 14 let)

U dětí a dospívajících mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku (viz bod Nepoužívejte ALMIRAL GEL).

U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a ALMIRAL GEL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

ALMIRAL GEL se nesmí používat v posledních třech měsících těhotenství, protože může poškodit Vaše nenarozené dítě, nebo způsobit problémy při porodu. ALMIRAL GEL může být používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s lékařem, dávka musí být co nejnižší a doba léčení co možno nejkratší.

Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, může být ALMIRAL GEL používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně ALMIRAL GEL nesmí být aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po dlouhou dobu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

ALMIRAL GEL obsahuje propylenglykol

Propylenglykol může u některých lidí způsobit mírné místní podráždění kůže.

3. Jak se ALMIRAL GEL používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku ALMIRAL GEL se používá

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.

Aplikujte ALMIRAL GEL 3 až 4krát denně na bolestivou oblast.

Jemně vtírejte malé množství přípravku ALMIRAL GEL do pokožky v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete pociťovat lehký chladivý efekt.

Po nanesení léčivého přípravku ALMIRAL GEL si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na rukách.

Jak dlouho se ALMIRAL GEL používá

Dospívající od 14 let

Pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, zánětu nebo otoku nebo pokud se příznaky zhoršují, vyhledejte lékaře.

Dospělí nad 18 let

Nepoužívejte ALMIRAL GEL déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění) nebo při léčbě bolesti zad, pokud Vám Váš lékař nenařídil delší léčbu.

Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s lékařem.

Při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (artróza, zánět šlach) se vždy poraďte s lékařem. Lékař určí délku léčby.

Starší pacienti (nad 65 let)

Mohou být používány dávky obvyklé pro ostatní dospělé.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ALMIRAL GEL, než jste měl(a)

Předávkování jako důsledek zevního použití je nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ALMIRAL GEL

Pokud zapomenete použít ALMIRAL GEL, použijte obvyklou dávku, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně, mohou být vážné.Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat ALMIRAL GEL a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

kožní vyrážka s puchýři, kopřivka (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000)

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou obvykle mírné, přechodné a neškodné(pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve lékaře nebo lékárníka).

Časté nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bolest (píchání) kůže

Velmi vzácné nežádoucí účinky(mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000)

Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak ALMIRAL GEL uchovávat

Tuba: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Kelímek: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co ALMIRAL GEL obsahuje

Léčivou látkou je diclofenacum diethylaminum. Pomocnými látkami jsou propylenglykol, isopropylalkohol, karbomer 940, dipropylenglykol-monomethylether, silice máty peprné a čištěná voda.

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář