AMELGEN

Čtěte příbalový leták AMELGEN online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AMELGEN a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AMELGEN

  1. Co je AMELGEN a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMELGEN užívat
  3. Jak se AMELGEN užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AMELGEN uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AMELGEN

1. Co je přípravek Amelgen a k čemu se používá

Přípravek Amelgen obsahuje progesteron, což je přirozený ženský pohlavní hormon, produkovaný v těle.

Přípravek Amelgen je určen ženám, které podstupují program asistované reprodukční technologie (ART) a potřebují zvýšené množství progesteronu.

Progesteron působí na výstelku dělohy a pomáhá Vám otěhotnět a těhotenství udržet, jestliže se léčíte pro neplodnost.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přpravek Amelgen používat

Upozornění a opatření

Buďte zvláště opatrná a ihned sdělte svému lékaři, pokud u sebe zjistíte některý z dále uvedených příznaků během léčby nebo i několik dní po poslední dávce léku:

bolest v lýtkách nebo na hrudi, náhlá dušnost nebo vykašlávání krve, což může naznačovat přítomnost krevních sraženin v nohách, v srdci nebo v plicích, silné bolesti hlavy nebo zvracení, závratě, mdloby, nebo poruchy zraku či řeči, ochablost nebo znecitlivění paže nebo nohy naznačující možnou přítomnost krevních sraženin v mozku či v oku, příznaky zhoršující se deprese.

Informujte svého lékaře, pokud jste měla nebo máte kteroukoli z následujících obtíží před používáním přípravku Amelgen:

porucha funkce jater epilepsie, migréna, astma, porucha funkce srdce nebo porucha funkce ledvin, diabetes (cukrovka).

Děti a dospívající

Použití přípravku Amelgen u pediatrické populace není relevantní.

Další léčivé přípravky a Amelgen 400 mg

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

To je zvláště důležité pokud užíváte karbamazepin (např. k prevenci záchvatů, léčbě určitého typu bolesti nebo při poruchách nálady), rifampicin (k léčbě infekcí), nebo fenytoin (např. k prevenci záchvatů nebo k léčbě určitého typu bolesti), protože tyto léky mohou snížit účinek progesteronu.

Použití jiných vaginálních přípravků ve stejnou dobu jako Amelgen se nedoporučuje, protože není známo, zda by současné podání mohlo ovlivnit léčbu.

Těhotenství a kojení

Přípravek Amelgen mohou užívat v prvních třech měsících těhotenství ženy, které potřebují doplňkový progesteron jako součást léčby v rámci programu asistované reprodukční technologie (ART).

Riziko kongenitálních (vrozených) vad, včetně rizika genitálních anomálií u kojenců mužského i ženského pohlaví, vyvolané podáváním progesteronu exogenně ( v lécích) během těhotenství nebylo dosud v plném rozsahu zjištěno.

Nedoporučuje se užívat tento lék během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amelgen má malý až středně závažný vliv na schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Může vyvolávat ospalost a/nebo závratě; z toho důvodu se řidičkám a při obsluze strojů doporučuje dbát zvýšené opatrnosti.

3. Jak se přípravek Amelgen používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je 400 mg dvakrát denně, zavedením přímo do pochvy. Začněte používat přípravek Amelgen v den získání vajíčka. V léčbě přípravkem Amelgen se pokračuje po dobu 38 dnů, jestliže je těhotenství potvrzeno.

Pokyny k použití přípravku Amelgen

Vždy si umyjte ruce před i po aplikování vaginální kuličky.

Pomocí prstů zaveďte vaginální kuličku co nejhlouběji do pochvy. Pozice vleže nebo v podřepu vám může usnadnit zavedení.

Jestliže jste použila více přípravku Amelgen, než jste měla

Pokud jste (nebo někdo jiný) náhodně spokla některou z vaginálních kuliček, nebo použijete-li příliš mnoho vaginálních kuliček, kontakujte nejbližší zdravotnické zařízení nebo Vašeho lékaře s žádostí o radu.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Amelgen

Pokud zapomenete zavést vaginální kuličku, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete, pokud již není téměř čas na další dávku. Nikdy nepoužívejte dvě dávky současně. Nezapomeňte použít zbývající dávky ve správný čas.

Jestliže jste přestala používat přípravek Amelgen 400 mg

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte v úmyslu přerušit nebo ukončit podávání přípravku Amelgen. Náhlé přerušení podávání progesteronu může způsobit zvýšený pocit úzkosti, náladovost a zvýšenou pohotovost ke křečím.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky u pacientek podstupujících léčbu ART jsou uvedeny níže:

Časté nežádoucí účinky(mohou se objevit až u 1 z 10 paci­entek):

břišní distenze (nadýmání břicha), bolesti břicha, zácpa nespavost únava návaly horka bolest prsů.

Méně časté nežádoucí účinky(mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientek):

bolest hlavy, závratě, změny nálady změny chuti, zvracení, nadýmání (větry), průjem, říhání, nádor konečníku noční pocení, kožní vyrážka nebo svědění bolest kloubů pánevní bolest, zvětšení vaječníků, vaginální krvácení časté močení, nechtěný únik moči zvýšení tělesné hmotnosti krvácení svědění v místě aplikace, pocit chladu nebo změny tělesné teploty nebo obecný diskomfort ( nepříjemné pocity).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Amelgen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na stripu a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Amelgen obsahuje

– Léčivou látkou je progesteronum.

Jedna vaginální kulička obsahuje progesteronum 400 mg.

– Pomocnou látkou je tvrdý tuk.

Jak přípravek Amelgen vypadá a co obsahuje toto balení

Téměř bílá vaginální kulička torpédovitého tvaru o rozměrech přibližně 10 mm x 30 mm zabalená v PVC/PE stripech.

Velikost balení: 12, 15, 30, 45 vaginálních kuliček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76–78, 220 Hafnarfjordur, Island

Výrobce

Actavis UK Ltd.

Whiddon Valley

Barnstaple, North Devon, EX32 8NS

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Kypr

Česká republika

Německo

Dánsko

Estonsko

Řecko

Španělsko

Finsko

Francie

Chorvatsko

Maďarsko

Irsko

Island

Itálie

Lucembursko

Lotyšsko

Malta

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Švédsko

Slovinsko

Slovenská republika

Cyclogest 400 mg Vaginalzapfchen

Amelgen 400 mg ovulen, ovules, Vaginalzapfchen

Cyclogest 400 mg pessaries UuK.iorecT 400 mg necapu Cyclogest

Amelgen

Cyclogest

Cyclogest

Progesterone Actavis

Cyclogest

Cyclogest

Cyclogest

Cyclogest

Cyclogest 400 mg vagitoriji

Cyclogest 400 mg huvelykúp

Progesterone 400 mg pessaries Cyclogest

Amelgen

Cyclogest

Progesterone Actavis 400 mg pesariji

Cyclogest

Cyclogest

Cyclogest

Cyclogest

Cyclogest

Cyclovita

Cyclogest

Amelgen 400 mg vaginale globule

Amelgen

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 1. 2018

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář