AMIKACIN MEDOPHARM 500 MG/2 ML

Čtěte příbalový leták AMIKACIN MEDOPHARM 500 MG/2 ML online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AMIKACIN MEDOPHARM 500 MG/2 ML a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AMIKACIN MEDOPHARM 500 MG/2 ML

  1. Co je AMIKACIN MEDOPHARM 500 MG/2 ML a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMIKACIN MEDOPHARM 500 MG/2 ML užívat
  3. Jak se AMIKACIN MEDOPHARM 500 MG/2 ML užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AMIKACIN MEDOPHARM 500 MG/2 ML uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AMIKACIN MEDOPHARM 500 MG/2 ML

1. CO JE AMIKACIN MEDOPHARM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amikacin je polosyntetické aminoglykosidové antibiotikum se širokým spektrem a rychlým nástupem baktericidního účinku převážně proti gramnegativním bakteriím.

Používá se ke krátkodobé léčbě závažných infekcí vyvolaných citlivými mikroby rezistentními na jiné aminoglykosidy.

Je účinný při bakteriemii (přítomnost bakterií v krvi) a septikemii (těžká celková infekce), i při novorozenecké sepsi, při těžkých infekcích dýchacího systému, kostí a kloubů, centrálního nervového systému (i při zánětu mozkových blan), při infekcích kůže a měkkých tkání, při břišních infekcích (včetně zánětu pobřišnice), při popáleninách a pooperačních infekcích (např. i při infekcích po cévních operacích).

Rovněž je používán při léčbě těžkých, komplikovaných a opakujících se infekcích močových cest. Přípravek lze podávat i dětem. Novorozencům a kojencům do 4 týdnů věku se podává jen v naprosto nezbytných případech.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMIKACIN MEDOPHARM POUŽÍVAT

Nepoužívejte AMIKACIN MEDOPHARM jestliže jste alergický(á) na amikacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
Upozornění a opatření

Před použitím přípravku AMIKACIN MEDOPHARM se poraďte se svým lékařem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AMIKACIN MEDOPHARM je zapotřebí:

u pacientů s poruchou ledvinných funkcí u dehydratovaných pacientů u starších pacientů

Injekčně podávaná aminoglykosidová antibiotika vyžadují pečlivé sledování stavu pacienta pro možnost poškození sluchu a funkce ledvin. Pokud se takové příznaky vyskytnou, podávání přípravku musí být okamžitě ukončeno.

Přípravek je třeba podávat s opatrností také pacientům se svalovým onemocněním, jako je např. myasthenia gravis nebo parkinsonismus, u kterých může zhoršit svalovou slabost.

Děti

Amikoglykosidy je nutno používat s opatrností u nedonošených dětí a novorozenců, protože se z důvodu nezralosti ledvin prodlužuje vylučování amikacinu z organizmu.

Další léčivé přípravky a AMIKACIN MEDOPHARM

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Protibakteriální účinnost amikacinu se zvyšuje v kombinacích penicilinů se širokým spektrem nebo odpovídajících cefalosporinů. Toxicitu amikacinu zvyšuje současné nebo následné podání jiných aminoglykosidových antibiotik či dalších léků potenciálně poškozujících nervový systém, sluchové ústrojí nebo funkci ledvin (např. bacitracinu, cisplatiny, amfotericinu B, cyklosporinu, takrolimu, vankomycinu, cefaloridinu, paromomycinu, viomycinu, polymyxinu B a kolistinu) a silných diuretik (např. furosemidu nebo kyseliny etakrynové). Na možnost vzniku dechové paralýzy je nutné pamatovat při podání aminoglykosidů bez ohledu na způsob podání, zvláště při současném podávání anestetik, nervosvalových blokátorů (sukcinylcholin, dekamethonium, atrakurium, rokuronium, vekuronium) nebo u pacientů dostávajících masivní krevní transfuze s citrátem.

AMIKACIN MEDOPHARM s jídlem a pitím

Používání není ovlivněno, protože přípravek je podáván injekčně.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Aminoglykosidy včetně amikacinu prostupují placentou, a proto mohou způsobit poškození plodu. Amikacin může být používán v době těhotenství pouze při život ohrožujících stavech nebo u závažných infekcí po zvážení možného toxického účinku na plod. Je-li žena léčená amikacinem těhotná nebo dojde-li k otěhotnění v průběhu léčby, je nutno ženu upozornit na možné riziko poškození plodu.

Vzhledem k možným vážným nežádoucím účinkům na kojené dítě je potřeba učinit rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo ukončit terapii.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Kvůli výskytu některých nežádoucích účinků (viz bod 4) může být schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivněna.

AMIKACIN MEDOPHARM obsahuje disiřičitan sodný

AMIKACIN MEDOPHARM obsahuje disiřičitan sodný, který může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus (zúžení průdušek).

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. JAK SE AMIKACIN MEDOPHARM POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

AMIKACIN MEDOPHARM podává zdravotnický personál nitrosvalově nebo nitrožilně. Dávka, způsob podání a interval mezi jednotlivými dávkami závisí na závažnosti infekce, bakteriální citlivosti a zdravotním stavu pacienta. Správná dávka je vypočítána na základě pacientovy tělesné hmotnosti.

Nitrožilní a nitrosvalové dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin

Dospělí a děti starší 12 let

U dospělých a dospívajících s normální funkcí ledvin: doporučená denní dávka i.m. nebo i.v. je 15 mg/kg/den podaná jako jednorázová dávka nebo rozdělená do 2 jednotlivých dávek podaných ve stejných časových intervalech tj. 7,5 mg/kg každých 12 hodin. Celková denní dávka nemá překročit 1,5 g. U pacientů s endokarditidou (zánět nitroblány srdeční) a febrilní neutropenií (nedostatek určitého druhu bílých krvinek spojený s horečkou) má být dávka rozdělena do 2 jednotlivých dá­vek.

Použití u dětí

Děti ve věku 4 týdny až 12 let

Dětem s normální funkcí ledvin se doporučuje dávka i.m. nebo i.v. 15–20 mg/kg/den, která může být podána jednorázově nebo 7,5 mg/kg každých 12 hodin. U pacientů s endokarditidou a febrilní neutropenií má být dávka rozdělena do 2 jednotlivých dá­vek.

Novorozenci

Novorozenci dostanou úvodní dávku ve výši 10 mg/kg a pak 7,5 mg/kg každých 12 hodin.

Nedonošené děti

U nedonošených dětí je doporučena dávka 7,5 mg/kg každých 12 hodin.

Podávání 1× denně

Toto dávkování lze zvážit u pacientů s normální funkcí ledvin. V tomto případě se podává amikacin intravenózně v dávce 15 mg/kg/den u dospělých nebo 20 mg/kg/den u dětí starších 4 týdnů. Tento režim podávání lze zvažovat u bakteriemie, septikemie, infekcí dýchacího ústrojí, komplikovaných infekcí močového ústrojí, nitrobřišních infekcí a u horečnatých stavů spojených s neutropenií.

Trvání léčby by nemělo překročit 7–10 dní a celková denní dávka u všech typů podání nemá překročit 15–20 mg/kg/den.

Podávání při snížené funkci ledvin

Podávání amikacinu musí být provázeno pečlivým sledováním klinického stavu i laboratorních hodnot včetně hladiny amikacinu v séru proto, aby bylo možno upravit dávkování podle aktuálního stavu pacienta (včetně stavů vyžadujících dialýzu).

Při snížení clearance kreatininu pod 50 ml/min se nedoporučuje podávat celkovou denní doporučenou dávku v jediné denní dávce, protože vzhledem k postižení ledvin by tito pacienti byli vystaveni působení vysoké koncentrace amikacinu v séru. Dávkování se upravuje buď snížením podané dávky při zachování intervalů podávání nebo prodloužením intervalů mezi jednotlivými dávkami při podání normálních dávek.

Zvláštní doporučení pro intravenózní infuze

U pediatrických pacientů závisí množství použitého rozpouštědla na množství amikacinu tolerovaného pacientem. Jednotlivá dávka se běžně podává infuzí trvající 30 až 60 minut.

U kojenců je nutno podávat infuzi pomaleji, po dobu 1 až 2 hodin.

Jestliže jste použil(a) více AMIKACINU MEDOPHARM, než jste měl(a)

Je velmi nepravděpodobné, že od lékaře nebo zdravotní sestry dostanete víc léku, než máte dostat. Váš lékař nebo zdravotní sestra bude sledovat Vaši léčbu a kontrolovat přípravek, který dostáváte. Pokud si nejste jistý(á), proč dávku dostáváte, vždy se zeptejte.

Jestliže jste zapomněl(a) použít AMIKACIN MEDOPHARM

Váš lékař nebo zdravotní sestra mají pokyny, kdy Vám podat Vaši dávku. Velmi pravděpodobně nedostanete lék vůbec do ruky. Pokud si myslíte, že Vám vynechali dávku, zeptejte se svého lékaře.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat AMIKACIN MEDOPHARM

Je důležité, aby se dodržel průběh léčby tak, jak Vám ji lékař předepsal. Můžete se začít cítit lépe, ale je důležité nepřestat s užíváním tohoto léku, dokud to nenařídí lékař. Jinak se Váš stav může znovu zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Všechna aminoglykosidová antibiotika mohou působit toxicky na sluchové ústrojí, na funkci ledvin nebo vyvolat nervosvalovou blokádu. Nežádoucí účinky jsou častější u pacientů s poruchou ledvinných funkcí, při současné léčbě jinými léky poškozujícími sluch či funkci ledvin, při dlouhotrvající léčbě nebo při podávání vyšších dávek než jsou dávky doporučené.

Nežádoucí účinky, které mohou být důsledkem léčby, jsou uvedeny podle četnosti výskytu.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

Superinfekce a výskyt odolných kmenů bakterií nebo kvasinek, pocit na zvracení zvracení, vyrážka.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000)

Chudokrevnost, zvýšení počtu některých bílých krvinek, snížená hladina hořčíku v krvi, třes, mravenčení, bolest hlavy, poruchy rovnováhy, slepota, poškození sítnice, ušní šelest, nedoslýchavost, snížení krevního tlaku, svědění, kopřivka, bolesti kloubů, záškuby svalů, snížená tvorba moče, zvýšená hladina kreatininu v krvi, bílkovina v moči, zvýšená hladina dusíku v krvi, výskyt bílých a červených krvinek v moči, horečka.

Nežádoucí účinky, u nichž četnost výskytu není známá (z dostupných údajů nelze určit)

Akutní reakce z přecitlivělosti, přecitlivělost, ochrnutí, hluchota, zástava dechu, bronchospasmus (zúžení průdušek), akutní selhání ledvin, toxické poškození ledvin, buňky v moči.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK AMIKACIN MEDOPHARM UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Roztok je určen k jednorázovému podání a jakýkoli nespotřebovaný zbytek musí být odborně znehodnocen.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co AMIKACIN MEDOPHARM obsahuje Léčivou látkou je amikacinum (jako amikacini disulfas). Pomocnými látkami jsou dihydrát natrium-citrátu, disiřičitan sodný, kyselina sírová 95% (k úpravě pH) a voda na injekci.
Jak přípravek AMIKACIN MEDOPHARM vypadá a co obsahuje toto balení

Ampulka obsahuje čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok.

Ampulka z čirého skla (třída I) o objemu 2 ml, PVC zásobník uzavřený PE fólií, krabička.

Velikost balení: 5, 10, 50, 100 ampulek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd. (Facility Ampoules Inj.) 48 Iapetou Street, Agios Athanasios Industrial area, 4101 Agios Athanasios, Limassol 4101, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

12.11.2014

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Další pokyny pro přípravu a nakládání s léčivým přípravkem

AMIKACIN MEDOPHARM se zásadně nepodává v infuzi společně s jiným lékem, musí být aplikován odděleně. Ředí se 0,9% roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy.

Doporučuje se vizuálně zkontrolovat roztok na přítomnost cizorodých částic nebo změnu barvy před jeho podáním.

Roztok je určen k jednorázovému podání a jakýkoli nespotřebovaný zbytek musí být odborně znehodnocen.

Roztok může tmavnout z bezbarvého na bledě žlutý. Tato změna neindikuje ztrátu účinnosti.

Doba použitelnosti po naředění

Po naředění 0,9% roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy byla chemická a fyzikální stabilita prokázána po dobu 24 hodin při teplotě do 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C.

7/7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář