AMINOPLASMAL-15%

Čtěte příbalový leták AMINOPLASMAL-15% online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AMINOPLASMAL-15% a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AMINOPLASMAL-15%

  1. Co je AMINOPLASMAL-15% a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMINOPLASMAL-15% užívat
  3. Jak se AMINOPLASMAL-15% užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AMINOPLASMAL-15% uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AMINOPLASMAL-15%

1.    Co je přípravek Aminoplasmal – 15% a k čemu se používá

Aminoplasmal – 15% je roztok pro parenterální výživu (nitrožilní výživu). Tato výživa Vám bude podána pomocí malé trubičky, která se zavádí do žíly (nitrožilní kapačka nebo infuze). Přípravek Vám dodá aminokyseliny pro stavbu bílkovin.

Během parenterální výživy budete také dostávat patřičné množství kalorií, např. ve formě uhlohydrátů (cukru).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aminoplasmal – 15% používat

Další léčivé přípravky a přípravek Aminoplasmal – 15%

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Farmakologické interakce nejsou známy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Žádné předklinické a klinické studie týkající se užití u těhotných nebo kojících žen nebyly s tímto přípravkem provedeny. Na druhou stranu neexistují žádné poznatky, které by napovídaly, že složky přípravku Aminoplasmal –15% by byly škodlivé pro embrya, plody nebo těhotné ženy.

Přesto, by měl být Aminoplasmal – 15% podáván těhotným a kojícím ženám až po pečlivém vyhodnocení přínosu a možných rizik.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není relevantní.

Přípravek Aminoplasmal – 15% obsahuje v 1 litru 5,3 mmol (odpovídá 121 mg) sodíku.Na to je zapotřebí pamatovat při podávání přípravku pacientům vyžadujícím omezení přívodu sodíku v dietě.

3.    Jak se přípravek Aminoplasmal – 15% používá

Dávkování

Denní dávka, kterou dostanete bude upravena individuálně, podle Vašich potřeb aminokyselin, elektrolytů a tekutin, závisí na Vašem klinickém stavu, tj. stavu výživy a stupni katabolizmu.

Infuze bude začínat nízkou dávkou a pomalou rychlostí s postupným zvyšováním na požadovanou úroveň.

Denní dávka:

6,5 – 13 ml/kg tělesné hmotnosti

odpovídá 1,0 – 2,0 g aminokyselin/kg tělesné hmotnosti

odpovídá 455 – 910 ml pro pacienta s hmotností 70 kg

Maximální denní dávka:

13 ml/kg tělesné hmotnosti odpovídá 2,0 g aminokyselin /kg tělesné hmotnosti odpovídá 140 g aminokyselin pro pacienta s hmotností 70 kg odpovídá 910 ml pro pacienta s hmotností 70 kg

Maximální rychlost infuze a počet kapek:

0,6 ml/kg tělesné hmotnosti/hod, odpovídá 0,09 g aminokyselin/kg tělesné hmotnosti/hod Odpovídá 14 kapek/min pro pacienta s hmotností 70 kg

Odpovídá 40 ml/hod

Při tomto dávkování a rychlosti průtoku není doporučená denní dávka (2,0 g/kg tělesné hmotnosti/den) a rychlost infuze (0,1g/kg tělesné hmotnosti/hod) překročena.

Délka podávání

Roztok může být podáván tak dlouho, dokud je parenterální výživa indikována.

Způsob podání

Intravenózní infuze do centrální žíly (velké žíly blízko srdce).

Aminokyseliny jsou pouze jednasložka parenterální výživy. Kompletní parenterální výživa vyžaduje spolu s aminokyselinami současný přísun substrátů pro kalorie, esenciálních mastných kyselin, elektrolytů, vitamínů a stopových prvků.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Aminoplasmal – 15% než jste měl(a)

Předávkování nebo příliš vysoká rychlost infuze se mohou u Vás projevit pocitem na zvracení, třesavkou, zvracením a můžete ztrácet aminokyseliny ledvinami.

Předávkování může vést k intoxikaci (otravě) aminokyselinami, hyperhydrataci, hyperosmolaritě, poruše acidobazické rovnováhy a koncentrace elektrolytů v séru.

V takových případech Vám bude infuze přerušena a později bude pokračovat nižší rychlostí. Poruchy sérových elektrolytů je nutné upravit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Výskyt nežádoucích účinků se nepředpokládá, pokud jsou dodrženy takové faktory, jako je kontraindikace, doporučené dávkování a zvláštní upozornění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aminoplasmal – 15% uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte lahev v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek se nesmí použít, pokud roztok není čirý nebo pokud obal nebo uzávěr vykazuje viditelné stopy poškození.

Přípravek je dodáván v obalu pro jedno použití. Podávejte okamžitě po nasazení lahve k infuznímu setu.

Nepoužitý obsah se musí znehodnotit a nesmí být uchováván pro další použití.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Aminoplasmal – 15% obsahuje

– Léčivými látkami jsou aminokyseliny

1000 ml roztoku obsahuje:

isoleucinum

5,85 g

leucinum

11,40 g

lysinum monohydricum

8,93 g

(odp. lysinum 7,95 g)

methioninum

5,70 g

phenylalaninum

5,70 g

threoninum

5,40 g

tryptophanum

2,10 g

valinum

7,20 g

argininum

16,05 g

histidinum

5,25 g

glycinum

19,20 g

alaninum

22,35 g

prolinum

7,35 g

acidum asparticum

7,95 g

acetylcysteinum

0,50 g

(odp. cysteinum 0,37 g)

acidum glutamicum

16,20 g

serinum

3,00 g

tyrosinum

0,50 g

– Pomocnými látkami jsou:

hydroxid sodný, monohydrát kyseliny citronové (na úpravu pH) a voda na injekci

Celkové aminokyseliny

150 g/l

24,0 g/l

Celkový dusík

Kalorická hodnota Osmolarita Titrační acidita pH

2510 kJ = 600 kcal

1290 mosm/l

< 30 mmol/l

5,5 – 7,0

Jak přípravek Aminoplasmal – 15% vypadá a co obsahuje toto balení

Aminoplasmal – 15% je infuzní roztok, který je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý. Je dodáván v bezbarvých skleněných lahvích uzavřených gumovou zátkou, hliníkovým krytem a plastovým víčkem, v kartonové krabici.

Velikost balení

1 × 500 ml, 10 × 500 ml, 1 × 1000 ml, 6 × 1000 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen, Německo

Poštovní adresa:

34209 Melsungen

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 7. 2017

5/5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář