AMYLMETAKRESOL/DICHLORBENZYLALKOHOL RECKITT BENCKISER 0,6 MG/1,2 MG

Čtěte příbalový leták AMYLMETAKRESOL/DICHLORBENZYLALKOHOL RECKITT BENCKISER 0,6 MG/1,2 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k AMYLMETAKRESOL/DICHLORBENZYLALKOHOL RECKITT BENCKISER 0,6 MG/1,2 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku AMYLMETAKRESOL/DICHLORBENZYLALKOHOL RECKITT BENCKISER 0,6 MG/1,2 MG

  1. Co je AMYLMETAKRESOL/DICHLORBENZYLALKOHOL RECKITT BENCKISER 0,6 MG/1,2 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMYLMETAKRESOL/DICHLORBENZYLALKOHOL RECKITT BENCKISER 0,6 MG/1,2 MG užívat
  3. Jak se AMYLMETAKRESOL/DICHLORBENZYLALKOHOL RECKITT BENCKISER 0,6 MG/1,2 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak AMYLMETAKRESOL/DICHLORBENZYLALKOHOL RECKITT BENCKISER 0,6 MG/1,2 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – AMYLMETAKRESOL/DICHLORBENZYLALKOHOL RECKITT BENCKISER 0,6 MG/1,2 MG

1. Co je Amylmetakresol/dichlorbenzylalkohol Reckitt Benckiser 0,6 mg/1,2 mg k čemu se používá

Pastilky obsahují léčivé látky dichlorbenzylal­kohol a amylmetakresol, které mají antiseptické účinky a ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest a záněty v dutině ústní a hltanu.

Pastilky se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amylmetakresol/dichlorbenzylalkohol Reckitt Benckiser 0,6 mg/1,2 mg používat

Nepoužívejte tento přípravek:

– jestliže jste alergický(á) na dichlorbenzylal­kohol a amylmetakresol nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6);

– přípravek není určen dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

Upozornění a opatření

Před použitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

– pastilky jsou určeny ke krátkodobé léčbě, po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflory a k nebezpečí přemnožení patogenních mikroorganismů);

– přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

Děti:

Připravek není určen dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a tento přípravek:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

Přípravek s jídlem a pitím:

Nepoužívejte pastilky před jídlem a během jídla. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 30 minut po použití tohoto přípravku.

Těhotenství a kojení:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se nedoporučuje jej používat v období těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek obsahuje isomalt a roztok maltitolu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1,8 g isomaltu a 0,46 g roztoku maltitolu v jedné dávce. Při vyšších dávkách může mít přípravek mírný projímavý účinek. Energetická hodnota maltitolu (nebo isomaltu) je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).

3. Jak se Amylmetakresol/dichlorbenzylalkohol Reckitt Benckiser 0,6 mg/1,2 mg používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti od 6 let: Každé 2 – 3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 5 dní.

Jestliže jste použil(a) více pastilek, než jste měl(a):

Při předávkování, nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout jsou uvedeny níže dle následujících četností:

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

– hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem);

– vyrážka;

– bolesti břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Amylmetakresol/dichlorbenzylalkohol Reckitt Benckiser 0,6 mg/1,2 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Amylmetakresol/dichlorbenzylalkohol Reckitt Benckiser 0,6 mg/1,2 mg obsahuje:

Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol dichlorobenzylicus.

Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg.

Pomocné látky: tekuté jahodové aroma, růžový anthokyaninový extrakt, sodná sůl sacharinu, kyselina vinná, roztok maltitolu, isomalt.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení:

Růžové kulaté pastilky charakteristické jahodové chuti, s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky.

Blistr: PVC/PVdC/Al, krabička.

Obsah balení 6, 8, 10, 12, 16, 24 nebo 36 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103–105 Bath Road, Berkshire, SL1 3UH

Slough,Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB

Nottingham,Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o.

Atrium Flóra

Vinohradská 2828/151

130 00, Praha 3

Tel. č.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.11.2016

4/4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář