ANACID

Čtěte příbalový leták ANACID online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ANACID a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ANACID

  1. Co je ANACID a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANACID užívat
  3. Jak se ANACID užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ANACID uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ANACID

1. Co je přípravek ANACID a k čemu se používá

Přípravek ANACID pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích.

Jedná se o směs slabě bazických látek, které v žaludku váží kyselinu chlorovodíkovou a vytvořením ochranného filmu i mechanicky chrání žaludeční sliznici.

Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí i děti od 14 let při zvýšené kyselosti žaludeční šťávy, pálení žáhy, funkčních poruchách trávení, žaludečních obtížích vyvolaných dietní chybou, alkoholem nebo kouřením.

Pouze na doporučení lékaře lze přípravek užívat u dětí ve věku 6–14 let, nebo u dospělých při žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu, zánětu žaludeční sliznice a žaludečních obtížích vyvolaných užíváním léků. Rovněž užívání přípravku nemocnými s těžšími poruchami ledvin nebo dlouhodobější podávání dětem je možné pouze na doporučení lékaře.

O užívání tohoto přípravku u těhotných a kojících žen je vhodné se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ANACID užívat

Neužívejte přípravek ANACID

Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Nepodávejte dětem do 6 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ANACID se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

– jestliže trpíte těžší poruchou ledvin.

Děti a dospívající:

Přípravek ANACID není určen k léčbě dětí mladších 6 let. Léčba dětí ve věku od 6 do 14 let je možná na základě doporučení lékaře.

Děti

U malých dětí může používání hydroxidu hořečnatého způsobit zvýšení hladiny hořčíku v krvi, a to především u dětí s poruchou funkce ledvin nebo ztrátou a nedostatkem tekutin v organismu.

Další léčivé přípravky a přípravek ANACID

Přípravek zpomaluje vstřebávání různých léčiv jako jsou např. antibiotika, sulfonamidy a protizánětlivé léky (salicyláty). Proto se doporučuje podávání jiných léků nejméně 2 hodiny před nebo po podání přípravku ANACID.

Další léčivé přípravky a hydroxid hořečnatý

Některé léčivé přípravky mohou být hydroxidem hořečnatým ovlivněny nebo mohou ovlivnit působení hydroxidu hořečnatého. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte: -salicyláty.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek ANACID nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek ANACID obsahuje:

malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

sorbitol. Pokud trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

natrium – benzoát a kyselinu benzoovou – tyto mohou mírně dráždit sliznice.

Jeden sáček (= 5 ml) obsahuje 4,5 mg sodíku.

3. Jak se přípravek ANACID užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající nad 14 let:

Dávkování je individuální, při dlouhodobé léčbě se obvykle podává 4–6krát denně 5 ml (= 1 sáček), a to 1 až 3 hodiny po jídle. U některých méně závažných stavů se podává jednorázově 1 sáček při obtížích.

Děti 6-14 let:

U dětí je obvyklá dávka 1 sáček 2–4krát denně, a to 1 až 3 hodiny po jídle nebo před spaním, nebo jednorázově 1 sáček při obtížích. Přípravek je však nutno užívat jen na doporučení lékaře, který rovněž určí dobu léčby.

Před použitím je třeba obsah sáčku promnout mezi prsty.

Pokud do dvou týdnů příznaky neustoupí nebo se stav zhorší nebo se vyskytnou neobvyklé reakce, je třeba se poradit s lékařem.

Dlouhodobé podávání je možné pouze na doporučení lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ANACID, než jste měl(a)

Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ANACID

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil (a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné (může se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): Zvýšená hladina hořčíku v krvi. Ta byla pozorována po dlouhodobém podávání u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): Bolest břicha.

Při vysokých dávkách (nad 200 ml denně) a při dlouhodobé léčbě může dojít k omezení vstřebávání ze střeva. Dále může užívání přípravku vést k měknutí kostí s bolestmi kostí u starších lidí, k ukládání vápníku v ledvinách a poruchám funkce ledvin u mladších jedinců. Při silně snížené funkci ledvin může dlouhodobé užívání způsobit zvýšené hladiny hořčíku v krevním séru, co se projeví žízní, nízkým krevním tlakem a útlumem reflexů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek ANACID uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ANACID obsahuje

Léčivými látkami jsouMagnesii hydroxidum 258 mg a Algeldrati suspensio odpovídá aluminii hydroxidum 388 mg v 5 ml suspenze (= 1 sáček).

Pomocnými látkami jsou:glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, natrium-benzoát, kyselina benzoová, silice kůry skořicovníku ceylonského, ethanol 96% a čištěná voda.

Jak přípravek ANACID vypadá a co obsahuje toto balení

Sáček je tvořen kombinovanou folií (papír – polyetylén – hliník – polyetylén), krabička.

Přípravek ANACID je bílá, časem sedimentující suspenze skořicové vůně.

Velikost balení: 12 nebo 30 sáčků po 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 12. 2017

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář