ANAGRELIDE TEVA

Čtěte příbalový leták ANAGRELIDE TEVA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ANAGRELIDE TEVA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ANAGRELIDE TEVA

  1. Co je ANAGRELIDE TEVA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANAGRELIDE TEVA užívat
  3. Jak se ANAGRELIDE TEVA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ANAGRELIDE TEVA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ANAGRELIDE TEVA

1. Co je přípravek Anagrelide Teva a k čemu se používá

Přípravek Anagrelide Teva obsahuje léčivou látku anagrelid. Přípravek Anagrelide Teva je lék, který zasahuje do vývoje krevních destiček. Snižuje počet krevních destiček produkovaných kostní dření, což má za následek snížení počtu krevních destiček v krvi a přiblížení se normálnímu stavu. Z tohoto důvodu se používá k léčbě pacientů s esenciální trombocytemií.

Esenciální trombocytemie je stav, k němuž dochází, pokud kostní dřeň produkuje nadměrné množství krevních buněk, které se nazývají krevní destičky. Vysoký počet krevních destiček v krvi může vyvolat závažné problémy v krevním oběhu a vznik sraženin.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anagrelide Teva užívat

Neužívejte přípravek Anagrelide Teva

– jestliže jste alergický(á) na anagrelid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergická reakce se projevuje jako vyrážka, svědění, otok obličeje a rtů nebo dušnost

– jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce jater

– jestliže máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce ledvin.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Anagrelide Teva se poraďte se svým lékařem:

– pokud máte potíže se srdcem nebo se domníváte, že byste je mohl(a) mít

– pokud jste se narodil(a) s prodlouženým intervalem QT (pozorovatelné na EKG, elektrickém záznamu srdce) nebo pokud má prodloužený interval QT někdo v rodině, pokud užíváte jiné léky, které vedou k abnormálním změnám EKG, pokud máte nízké hladiny elektrolytů, např. draslíku, hořčíku nebo vápníku (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelide Teva“)

– pokud máte problémy s játry či ledvinami.

V kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě od bolesti a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin) existuje zvýšené riziko závažných hemoragií (krvácení) (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelide Teva“).

Děti a dospívající

O užívání přípravku Anagrelide Teva u dětí a dospívajících existují pouze omezené informace, proto mají tento přípravek užívat s opatrností.

Další léčivé přípravky a přípravek Anagrelide Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

– léky, které mohou měnit srdeční rytmus, např. sotalol, amiodaron

– fluvoxamin, užívaný při léčbě depresí

– určité typy antibiotik, např. enoxacin, užívaný k léčbě infekcí

– theofylin, užívaný k léčbě těžkého astmatu a dechových obtíží

– léky určené k léčbě srdečních poruch, jako je např. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon a cilostazol

– kyselinu acetylsalicylovou (látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě od bolesti a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin)

– jiné léky určené k léčbě stavů postihujících krevní destičky, např. klopidogrel

– omeprazol, používaný ke snížení množství kyseliny produkované v žaludku

– perorální antikoncepce: pokud se u Vás při užívání tohoto léku vyskytne silný průjem, může to snižovat účinnost perorální antikoncepce, a proto se doporučuje použít doplňkovou metodu antikoncepce (např. kondom). Viz pokyny v příbalové informaci antikoncepčních pilulek, které užíváte.

Pokud byste přípravek Anagrelide Teva užíval(a) souběžně s těmito léky, nemusel by přípravek Anagrelide Teva nebo tyto léky správně účinkovat.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře o tom, zda jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Těhotné ženy nemají přípravek Anagrelide Teva užívat. Ženy, u nichž existuje riziko otěhotnění, si mají po dobu léčby přípravkem Anagrelide Teva zajistit účinnou antikoncepci. Pokud potřebujete s antikoncepcí poradit, poraďte se se svým lékařem.

Informujte svého lékaře o tom, zda kojíte nebo plánujete kojit. Kojící ženy nemají přípravek Anagrelide Teva užívat. Po dobu léčby přípravkem Anagrelide Teva musíte přerušitkojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti užívající přípravek Anagrelide Teva hlásili závratě. Pokud cítíte závrať, neřiďteani neobsluhujtežádné přístroje nebo stroje.

Přípravek Anagrelide Teva obsahuje laktózu

Pokud Vám bylo sděleno, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék užívat.

3. Jak se přípravek Anagrelide Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka přípravku Anagrelide Teva se u různých lidí liší a závisí na Vašem stavu. Lékař Vám předepíše dávku, která pro Vás bude optimální.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Anagrelide Teva je 1 mg. Tuto dávku budete užívat jako jednu 0,5mg tobolku dvakrát denně minimálně po dobu jednoho týdne. Po uplynutí této doby může lékař počet tobolek, které užíváte, zvýšit nebo snížit, aby bylo dosaženo dávky, která pro Vás bude optimální a která zajistí nejúčinnější léčbu Vašeho stavu.

Tobolky se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Tobolky nedrťteani nerozpouštějte jejich obsah v tekutině. Tobolky můžete užívat s jídlem nebo po jídle nebo i na lačno. Nejlepší je, pokud tobolku(y) užíváte každý den ve stejnou dobu.

Neužívejtevíce tobolek, než Vám doporučil lékař.

Lékař Vás vyzve k pravidelným vyšetřením krve, která poslouží jako kontrola toho, zda lék působí účinně a zda Vaše játra a ledviny pracují správně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Anagrelide Teva, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Anagrelide Teva, než jste měl(a), nebo pokud Váš lék užil někdo jiný, neprodleněinfor­mujte lékaře nebo lékárníka. Ukažte jim dané balení přípravku Anagrelide Teva.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Anagrelide Teva

Vezměte si tobolku, jakmile si vzpomenete. Další dávku si vezměte v obvyklou dobu. Nezdvojnásobuj­tenásledující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Máte-li obavy, poraďte se se svým lékařem.

Závažné nežádoucí účinky:

Méně časté:srdeční selhání (mezi příznaky patří dušnost, bolest na hrudi, otok nohou v důsledku nahromadění tekutiny), vážný problém s rychlostí nebo rytmem srdečního tepu (ventrikulární tachykardie, supraventrikulární tachykardie nebo fibrilace síní), zánět slinivky břišní (pankreatitida), který způsobuje těžké bolesti břicha a zad, zvracení krve nebo krvavá či černá stolice, závažné snížení počtu krevních buněk, které může způsobit slabost, modřiny, krvácení nebo infekce (pancytopenie), plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v plicích, mezi jehož známky patří dušnost, otok nohou nebo kotníků, rty a kůže mohou získat namodralou barvu).

Vzácné:selhání ledvin (nevylučujete žádnou moč nebo vylučujete málo moči), srdeční infarkt.

Pokud byste zpozoroval(a) některý z těchto příznaků, ihned se spojte se svým lékařem.

Velmi časté nežádoucí účinky: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

Bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 osob

Závratě, únava, rychlý srdeční tep, nepravidelné nebo silné bušení srdce (palpitace), pocit na zvracení (nauzea), průjem, bolesti břicha, plynatost, zvracení, snížení počtu červených krvinek (anémie), zadržování tekutin nebo vyrážka.

Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 osob

Pocit slabosti nebo pocit nepohody, vysoký krevní tlak, nepravidelný srdeční tep, mdloby, zimnice nebo horečka, zažívací potíže, nechutenství, zácpa, modřiny, krvácení, otoky (edémy), pokles tělesné hmotnosti, bolest svalů, bolestivé klouby, bolest zad, snížení či ztráta citlivosti nebo pocit necitlivosti, obzvláště na kůži, abnormální pocit nebo změna citlivosti, např. brnění nebo mravenčení, nespavost, deprese, zmatenost, nervozita, sucho v ústech, výpadky paměti, ztížené dýchání, krvácení z nosu, závažná infekce plic doprovázená horečkou, dušností, kašlem, vykašláváním hlenu; vypadávání vlasů, svědění nebo odlišné zabarvení kůže, impotence, bolest na hrudi, snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin (trombocytopenie), hromadění tekutiny kolem plic nebo zvýšení koncentrace jaterních enzymů. Váš lékař může provést vyšetření krve k prokázání zvýšené hladiny jaterních enzymů.

Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

Krvácení z dásní, zvýšení tělesné hmotnosti, těžká bolest na hrudi (angina pectoris), onemocnění srdečního svalu (mezi známky patří únava, bolest na hrudi a bušení srdce), zvětšené srdce, hromadění tekutiny kolem srdce, ztráta koordinace, potíže při mluvení, suchá pokožka, migréna, poruchy vidění nebo dvojité vidění, ušní šelest, závratě při vstávání (obzvláště při postavení ze sedu nebo lehu), zvýšená potřeba močení v noci, bolest, příznaky podobné chřipce, ospalost, rozšíření krevních cév, zánět tlustého střeva (mezi známky patří průjem, obvykle s krví a hlenem, bolesti břicha, horečka), zánět žaludku (mezi známky patří bolest, pocit na zvracení, zvracení), abnormální nálezy na plicích, zvýšená hladina kreatininu v krevních testech, která může být známkou problémů s ledvinami.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny, ale četnost jejich výskytu není přesně známa:

– nepravidelný srdeční tep, který může ohrozit život (torsade de pointes)

– zánět jater, příznaky zahrnují pocit na zvracení, zvracení, svědění, zežloutnutí kůže a očí, změna

barvy stolice a moči (hepatitida)

– zánět plic (známky zahrnují horečku, kašel, obtížné dýchání, sípání, které způsobuje zjizvení plic)

(alergická alveolitida včetně intersticiálního plicního onemocnění a pneumonitidy)

– zánět ledvin (tubulointersti­ciální nefritida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Anagrelide Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Pokud lékař Vaši léčbu ukončí, neponechávejte si žádné nepoužité tobolky, pokud Vás k tomu lékař přímo nevyzve. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Anagrelide Teva obsahuje

Léčivou látkou je anagrelidum. Jedna tobolka obsahuje anagrelidum 0,5 mg ( anagrelidi hydrochloridum monohydricum).

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky: monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, povidon K29/32, laktóza, mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát (viz bod 2 „Přípravek Anagrelide Teva obsahuje laktózu“).

Tobolka: želatina a oxid titaničitý (E171).

Jak Anagrelide Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Anagrelide Teva se dodává ve formě neprůhledných bílých tvrdých tobolek o délce přibližně 14,3 mm. Tobolky se dodávají v lahvičkách obsahujících 42 nebo 100 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobci

SYNTHON HISPANIA, S.L.

C/ Castello, 1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat 08830 Barcelona

Španělsko

Synthon B.V.

Microweg 22

6545CM Nijmegen

Nizozemsko

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren

89143 Baden-Wuerttemberg

Německo

Actavis Italy S.p.A.

Via Pasteur 10

Nerviano

20014 Milan

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Velká Británie:

Anagrelide 0.5 mg hard capsules

Rakousko:

Anagrelid ratiopharm 0,5 mg Kapseln

Kypr:

Anagrelide/Teva 0,5 mg aKZnpá. Ka|á.Kia

Česká republika:

Anagrelide Teva

Dánsko:

Anagrelid Teva

Řecko:

Anagrelide/Teva 0,5 mg aKZnpá. Ka|á.Kia

Španělsko:

Anagralida Teva 0,5 mg cápsulas duras EFG

Finsko:

Anagrelide ratiopharm 0,5 mg kapseli, kova

Francie:

Anagrelide Teva 0,5 mg gélule

Itálie:

Anagrelide Teva

Litva:

Anagrelide Teva 0,5 mg kietosios kapsulés

Lotyšsko:

Anagrelide Teva 0,5 mg cietas kapsulas

Nizozemsko:

Anagrelide Teva 0,5 mg, harde capsules

Portugalsko:

Anagrelida Teva

Rumunsko:

ANAGRELIDÁ TEVA 0,5 mg capsule

Slovinsko:

Anagrelid Teva 0,5 mg trde kapsule

Slovenská republika:

Anagrelide Teva 0,5 mg tvrdé kapsuly

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 5. 2018

Referenční léčivý přípravek obsahující anagrelid byl registrován za „výjimečných okolností”. Znamená to, že vzhledem ke vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

6

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář