ANASTAR 1 MG

Čtěte příbalový leták ANASTAR 1 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ANASTAR 1 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ANASTAR 1 MG

  1. Co je ANASTAR 1 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANASTAR 1 MG užívat
  3. Jak se ANASTAR 1 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ANASTAR 1 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ANASTAR 1 MG

1. Co je přípravek Anastar 1 mg a k čemu se používá

Přípravek Anastar obsahuje léčivou látku anastrozol. Přípravek Anastar patří do skupiny léků nazývaných inhibitory (blokátory) aromatázy. Přípravek Anastar se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po přechodu (menopauze).

Přípravek Anastar působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve Vašem těle. Dosahuje se toho tak, že blokuje přirozeně se vyskytující látku (enzym) označovanou jako „aromatáza“.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastar 1 mg užívat

Neužívejte přípravek

jestliže jste alergická na anastrozol nebo na kteroukoli další složku přípravku Anastar 1 mg (uvedenou v bodě 6). jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek užívat. Přestaňte užívat přípravek Anastar pokud otěhotníte a informujte svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Anastar pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem Anastar občasnou slabost nebo ospalost. Pokud je to i Váš případ, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Anastar 1 mg obsahuje laktózu

Přípravek Anastar 1 mg obsahuje laktózu, což je určitý druh cukru. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Anastar 1 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně. Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu. Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou. Přípravek Anastar můžete užívat před jídlem, v průběhu jídla i po jídle.

Užívejte přípravek Anastar tak dlouho, jak Vám předepsal lékař. Jedná se o dlouhodobou léčbu, a tak můžete užívat přípravek Anastar po dobu několika let. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání přípravku u dětí a dospívajících

Anastrozol se nepodává dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užila více přípravku Anastar 1 mg, než jste měla

Jestliže jste užila více přípravku Anastar než jste měla, ihned se obraťte na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Anastar 1 mg

Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívá přípravek Anastar 1 mg

Nepřestávejte užívat přípravek Anastar 1 mg, pokud tak nerozhodne lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) Bolest hlavy. Návaly horka. Nevolnost (pocit na zvracení). Kožní vyrážka. Bolest nebo ztuhlost kloubů. Zánět kloubů (artritida). Pocit slabosti. Řídnutí kostí (osteoporóza).
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) Ztráta chuti k jídlu. Zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek známých jako cholesterol v krvi. To lze prokázat při kontrolním vyšetření krve. Spavost. Syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v oblasti zápěstí). Průjem. Zvracení. Změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater. Řídnutí vlasů (alopecie). Alergické reakce (přecitlivělost) zahrnující obličej, rty a jazyk. Bolest v kostech. Sucho v pochvě. Krvácení z pochvy (obvykle v průběhu prvních několika týdnů léčby). Pokud krvácení trvá déle, poraďte se s lékařem. Bolest svalů.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 100 osob) Změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a bilirubin). Zánět jater (hepatitida). Kopřivka a vyrážka podobná kopřivce. Lupavý prst (bolestivé přeskočení, lupnutí při natažení / ohnutí prstu). Zvýšené množství vápníku ve Vaší krvi. Jestliže zaznamenáte nevolnost, zvracení a žízeň, musíte to říct svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Můžete potřebovat provést krevní testy
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) Vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři. Kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce). Zánět malých krevních cév vedoucí ke zčervenání nebo znachovatění kůže. Velmi vzácně se mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako „Henoch-Schonleinova purpura“.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 z 10000 osob) Velmi závažné kožní reakce projevující se vředy nebo puchýři na kůži. Známé jako Stevens-Johnsonův syndrom. Alergické reakce (reakce přecitlivělosti) doprovázené otokem krku a vedoucí až k obtížím s dýcháním a polykáním známé jako angioedém.

Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků objeví i u Vás, volejte okamžitě lékaři, neboť můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc.

Vliv na Vaše kosti

Přípravek Anastar 1 mg snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může dojít ke snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin se může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke snížení tohoto rizika u žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostmi léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10,

Webové stránky: .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Anastar 1 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Anastar neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:.“. První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Anastar 1 mg obsahuje

Léčivou látkou je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg.

Pomocnými látkami v jádru tablety jsou monohydrát laktózy, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, povidon 25, magnesium-stearát.

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou makrogol, hydroxypropyl­methylcelulóza, bavlníkový olej, Oxidovaný kukuřičný škrob, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Anastar 1 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Anastar je bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta.

Přípravek Anastar je dostupný v průhledných PVC/AL blistrech v krabičce po 30, 60, 90 potahovaných tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci

ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Kosoř, Česká republika.

Výrobce

TECNIMEDE-Sociedade Técnico-Medicinal, S.A., Quinta da Cerca, Caixaria, Dois Portos, 2565–187, Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 3. 2017.

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář