ANGIN-HEEL S

Čtěte příbalový leták ANGIN-HEEL S online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ANGIN-HEEL S a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ANGIN-HEEL S

  1. Co je ANGIN-HEEL S a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ANGIN-HEEL S užívat
  3. Jak se ANGIN-HEEL S užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ANGIN-HEEL S uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ANGIN-HEEL S

1. CO JE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek Angin-Heel Sje homeopatická specialita. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte dle rady odborníka na homeopatii.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UŽÍVAT

Další léčivé přípravky a přípravek Angin-Heel S

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řížení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Angin-Heel S nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Angin-Heel S obsahuje 300 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě.Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento homeopatický přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékarníkem. Přípravek je určen k vnitřnímu užití.

Dávkování: obvykle 3× denně 1 tableta, při akutních potížích lze užít 1 tabletu každých 15 minut po dobu 2 hodin. Tablety se užívají 15–20 minut před jídlem a nechají se rozpustit pod jazykem.

Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

V ojedinělých případech se může vyskytnout zvýšená salivace (slinění).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ANGIN-HEEL S UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Jak Angin-Heel S vypadá a co obsahuje toto balení

Angin-Heel S jsou bílé až slabě nažloutlé, hladké, kulaté tablety se zkosenými hranami, bez zápachu. Bílý polypropylenový obal na tablety s polypropylenovým uzávěrem.

Velikost balení: 50, 250, 750 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2– 4

76532 Baden-Baden, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr. Peithner Prag s.r.o.

Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4

Tel: 241740540

Email:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.6.2015.

3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář