APO-ANASTROZOL 1 MG

Čtěte příbalový leták APO-ANASTROZOL 1 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k APO-ANASTROZOL 1 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku APO-ANASTROZOL 1 MG

  1. Co je APO-ANASTROZOL 1 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-ANASTROZOL 1 MG užívat
  3. Jak se APO-ANASTROZOL 1 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak APO-ANASTROZOL 1 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – APO-ANASTROZOL 1 MG

1.   Co je přípravek Apo-Anastrozol a k čemu se používá

Apo-Anastrozol obsahuje léčivou látku anastrozol. Apo-Anastrozol patří do skupiny léků nazývaných inhibitory (blokátory) aromatázy. Apo-Anastrozol se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po přechodu (menopauze).

Apo-Anastrozol působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve Vašem těle. Dosahuje se toho tak, že blokuje přirozeně se vyskytující látku (enzym) označovanou jako „aromatáza“.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Anastrozol užívat

Neužívejte přípravek Apo-Anastrozol

– jestliže jste alergická (přecitlivělá) na anastrozol nebo na kteroukoli další složku přípravku Apo-

Anastrozol (viz bod 6 „Další informace“).

– jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Neužívejte Apo-Anastrozol, pokud se některý z bodů výše týká také Vás. V případě nejistoty se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem Apo-Anastrozol se poraďte se svým lékařem:

– jestliže stále přichází menstruace a nedostavila se ještě menopauza (přechod).

– jestliže užíváte léky, které obsahují tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.)

– jestliže jste měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza).

– jestliže jste měla problémy s játry nebo ledvinami.

Pokud se některé z omezení vztahuje také na Vás, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem ještě před zahájením léčby přípravkem Apo-Anastrozol.

Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte Apo-Anastrozol.

Další léčivé přípravky a Apo-Anastrozol

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných léčiv. Apo-Anastrozol může ovlivnit účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit účinek přípravku Apo-Anastrozol.

Neužívejte Apo-Anastrozol, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků:

– Některé léčivé přípravky používané k léčbě rakoviny prsu (selektivní modulátory vazných míst pro estrogeny), např. přípravky s obsahem tamoxifenu. Tyto léčivé přípravky mohou blokovat účinek přípravku Apo-Anastrozol.

– Léky s obsahem estrogenů používané např. při hormonální substituční léčbě (náhradě chybějících vlastních hormonů).

Pokud takové léky užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky:

– Léky známé jako analogy „LHRH“. Tyto léky obsahují gonadorelin, buserelin, goserelin, leuprorelin a triptorelin. Tyto léky se používají k léčbě rakoviny prsu, některých ženských (gynekologických) problémů a problémů s plodností.

Těhotenství a kojení

Neužívejte Apo-Anastrozol, pokud jste těhotná nebo kojíte. Přestaňte užívat Apo-Anastrozol pokud otěhotníte a informujte svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Apo-Anastrozol pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem Apo-Anastrozol občasnou slabost nebo ospalost. Pokud je to i Váš případ, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Apo-Anastrozol

Apo-Anastrozol obsahuje mléčný cukr (laktosu). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.

3.   Jak se přípravek Apo-Anastrozol užívá

Vždy užívejte Apo-Anastrozol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

– Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně.

– Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu.

– Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.

– Apo-Anastrozol můžete užívat před jídlem, v průběhu jídla i po jídle.

Užívejte Apo-Anastrozol tak dlouho, jak Vám předepsal lékař. Jedná se o dlouhodobou léčbu, a tak můžete užívat Apo-Anastrozol po dobu několika roků.

Použití u dětí

Apo-Anastrozol se nesmí podávat dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užila více přípravku Apo-Anastrozol, než jste měla

Jestliže jste užila více přípravku Apo-Anastrozol než bylo předepsáno, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Apo-Anastrozol

Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat Apo-Anastrozol

Nepřestávejte užívat Apo-Anastrozol, pokud tak nerozhodne lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Apo-Anastrozol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 10 pacientů)

– Bolest hlavy.

– Návaly horka.

– Nevolnost (nauzea).

– Kožní vyrážka.

– Bolest nebo ztuhlost kloubů.

– Zánět kloubů (artritida).

– Pocit slabosti.

– Řídnutí kostí (osteoporóza).

Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 pacientů)

– Ztráta chuti k jídlu.

– Zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek známých jako cholesterol v krvi. To lze prokázat při kontrolním vyšetření krve.

– Pocit ospalosti.

– Syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v oblasti zápěstí).

– Průjem.

– Nevolnost (zvracení).

– Změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater.

– Řídnutí vlasů (alopecie).

– Alergické reakce (přecitlivělost) zahrnující obličej, rty a jazyk.

– Bolest v kostech.

– Sucho v pochvě.

– Krvácení z dělohy (obvykle v průběhu prvních několika týdnů léčby). Pokud krvácení trvá déle, poraďte se s lékařem.

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1000 pacientů)

– Změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a bilirubin).

– Zánět jater (hepatitida).

– Kopřivka a vyrážka podobná kopřivce.

– Lupavý prst (bolestivé přeskočení, lupnutí při natažení/ohnutí prstu).

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 10 000 pacientů)

– Vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři.

– Kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce).

– Zánět malých krevních cév vedoucí ke zčervenání nebo znachovatění kůže. Velmi vzácně se mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako „Henoch-Schonleinova purpura“.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 pacientů)

– Velmi závažné kožní reakce projevující se vředy nebo puchýři na kůži. Známé jako Stevens-Johnsonův syndrom.

– Alergické reakce (reakce přecitlivělosti) doprovázené otokem krku a vedoucí až k obtížím s dýcháním a polykáním známé jako angioedém.

Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků objeví i u Vás, volejte okamžitě lékaři, neboť můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc.

Vliv na Vaše kosti

Apo-Anastrozol snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může dojít ke snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin se může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke snížení tohoto rizika u žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostmi léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.   Jak přípravek Apo-Anastrozol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Apo-Anastrozol obsahuje

Léčivou látkou je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg.

Tableta dále obsahuje monohydrát laktózy, povidon K 30, sodnou sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, hypromelózu, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000 a mastek.

Jak přípravek Apo-Anastrozol vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Apo-Anastrozol jsou kulaté, bílé, potahované tablety.

Tablety jsou dostupné v PVC,PVC/Al blistrech, v baleních po 28, 30, 84 a 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V.

Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden

Nizozemsko

Výrobce

Doppel Farmaceutici S.R.L.

Via Martíri Delle Foibe 1

29016 Cortemaggiore (PC)

Itálie

Genepharm S.A.

18th Marathonos Ave

15351 Pallini (Attiki)

Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Česká republika Itálie

Nizozemsko

Polsko

Anastrozol Labosuan 1 mg film coated tablets.

Apo-Anastrozol 1 mg potahované tablety

ANASTROZOLO DOC Generici 1 mg compresse rivestite con film

Anastrozol Apotex 1mg, filmomhulde tabletten

Apo-Nastrol

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 3. 2018

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář