APO-BICALUTAMID 150 MG

Čtěte příbalový leták APO-BICALUTAMID 150 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k APO-BICALUTAMID 150 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku APO-BICALUTAMID 150 MG

  1. Co je APO-BICALUTAMID 150 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-BICALUTAMID 150 MG užívat
  3. Jak se APO-BICALUTAMID 150 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak APO-BICALUTAMID 150 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – APO-BICALUTAMID 150 MG

1.    Co je APO-BICALUTAMID a k čemu se používá

Bikalutamid patří do skupiny léků, které se nazývají antiandrogeny.

Bikalutamid se používá k léčbě rakoviny prostaty. Působí tím, že blokuje účinky mužských hormonů, jako je testosteron.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-BICALUTAMID užívat Neužívejte přípravek APO-BICALUTAMID

jestliže jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže již užíváte přípravek zvaný cisaprid (pro žaludeční obtíže) nebo určitá antihistaminika (léky užívané na sennou rýmu nebo jiné alergie) jako terfenadin nebo astemizol; pokud jste žena

Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek APO-BICALUTAMID. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek APO-BICALUTAMID užívat.

Přípravek APO-BICALUTAMID nesmí být podáván dětem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku APO-BICALUTAMID se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-BICALUTAMID je zapotřebí:

jestliže máte jakékoliv srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie) nebo jste léčen na tato onemocnění. Při užívání přípravku APO-BICALUTAMID může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu. jestliže máte problémy s játry jestliže máte v krvi stále vysoké hladiny proteinu, které se používá ke zjištění rakoviny prostaty (tzn. zvýšené hladiny PSA) a onemocnění se stále zhoršuje. V takovém případě má být léčba bikalutamidem přerušena.

Další léčivé přípravky a APO-BICALUTAMID

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo rostlinných přípravků. Různé léčivé přípravky mohou být přípravkem APO-BICALUTAMID ovlivněny. Ty, na druhou stranu, mohou zase ovlivňovat účinek přípravku APO-BICALUTAMID.

Neužívejte přípravek APO-BICALUTAMID, pokud již užíváte některý z následujících lé­ků:

cisaprid (lék k léčbě některých druhů žaludečních obtíží); určité antihistaminika (léky na alergie) jako terfenadin nebo astemizol. léky užívané ústy k prevenci krevních sraženin (perorální antikoagulancia). cyklosporin (lék používaný k potlačení imunity); blokátory vápníkových kanálů (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo některých srdečních obtíží); cimetidin (lék používaný k léčbě žaludečních obtíží); ketokonazol (lék používaný k léčbě plísňových infekcí).

Přípravek APO-BICALUTAMID s jídlem a pitím

Přípravek APO-BICALUTAMID může být užíván s jídlem nebo bez jídla, ale tableta se musí spolknout celá a zapít sklenicí vody.

Těhotenství, kojení a plodnost

Ženy nesmí přípravek APO-BICALUTAMID užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek APO-BICALUTAMID ovlivnil schopnost řídit či obsluhovat stroje. Avšak pokud pociťujete ospalost, měl byste být velmi opatrný při provádění uvedených činností.

APO-BICALUTAMID obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se APO-BICALUTAMID užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro dospělé pacienty je jedna potahovaná tableta denně. Tabletu je zapotřebí spolknout celou a zapít ji vodou Snažte se tabletu užívat každý den ve stejnou dobu. Nepřestávejte užívat tento přípravek, i když se cítíte lépe, dokud Vám neřekne lékař.

Jestliže jste užil více přípravku APO-BICALUTAMID, než jste měl

Pokud jste užil více přípravku APO-BICALUTAMID, než jste měl, obraťte se na svého lékaře nebo se dostavte do nemocnice.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Jsou méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Mezi příznaky patří náhlý rozvoj:

Vyrážky, svědění či kopřivky na kůži. Otoku obličeje, rtů, jazyka, hrdla či jiné části těla. Dušnosti, sípání či obtížného dýchání.

V takovém případě ihned vyhledejte lékaře.

Zároveň neprodleně informujte lékaře, pokud zaznamenáte nějaký z následujících účinků: Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Zežloutnutí kůže či očního bělma (žloutenka). Může se jednat o projev problémů s játry nebo ve vzácných případech (může postihnout až 1 osobu z 1000) o selhání jater. Bolest břicha Krev v moči

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Závažná dušnost či náhlé zhoršení dušnosti. Může být doprovázena kašlem nebo vysokou teplotou (horečkou). Může se jednat o projevy zánětu plic nazývaného intersticiální plicní onemocnění.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Změny na EKG (prodloužení QT intervalu)

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Kožní vyrážka Otok a citlivost prsů Pocit slabosti

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

Návaly horka Nevolnost Svědění Suchost kůže Problémy s dosažením erekce (impotence) Zvýšení hmotnosti. Snížení pohlavní touhy a plodnosti Vypadávání vlasů Opětovný růst vlasů nebo růst nadměrného ochlupení Nízké hladiny červených krvinek (anémie). Kvůli tomu můžete cítit únavu nebo být bledý. Ztráta chuti k jídlu Deprese Ospalost Zažívací obtíže Závrať Zácpa Plynatost (flatulence) Bolest na hrudi Otoky

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

Zvýšená citlivost kůže na sluneční záření.

Lékař může provádět krevní testy ke kontrole změn krevního obrazu.

Nemějte ze seznamu možných nežádoucích účinků obavy. Nemusí se u Vás vyskytnout.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek APO-BICALUTAMID uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za zkratkou „Exp“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.     Obsah balení a další informace

Co APO-BICALUTAMID 150 mg obsahuje

Léčivou látkou je bicalutamidum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu. Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, krospovidon typ B, magnesium-stearát. Potah tablety: hypromelóza, makrogol 300, oxid titaničitý (E171).

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář