APULCO

Čtěte příbalový leták APULCO online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k APULCO a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku APULCO

  1. Co je APULCO a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APULCO užívat
  3. Jak se APULCO užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak APULCO uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – APULCO

1. Co je tento medicinální plyn a k čemu se používá

Tento medicinální plyn je medicinální plyn určený výhradně k diagnostickým účelům. Používá se k diagnostickému vyšetření plicních funkcí: stanovení difuzní kapacity resp. tzv. transfer faktoru (schopnosti plic vyměňovat plyny).

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete tento medicinální plyn používat

Nepoužívejte tento medicinální plyn:

– pokud Váš lékař nepožaduje, abyste podstoupil/a vyšetření plicních funkcí.

Upozornění a opatření

Před použitím tohoto medicinálního plynu k funkčnímu plicnímu vyšetření se poraďte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Tento medicinální plyn s jídlem a pitím a alkoholem

Jestliže použijete tento medicinální plyn, nesmíte být ve stavu, který by Vám bránil správně podstoupit vyšetření plicních funkcí podle pokynů lékaře nebo ošetřujícího zdravotnického personálu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než budete tento medicinální plyn inhalovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Použití tohoto medicinálního plynu během vyšetření plicních funkcí by nemělo mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3.   Jak se tento medicinální plyn používá

Inhalujte tento medicinální plyn pouze během diagnostického vyšetření plicních funkcí, a to přesně podle pokynů svého lékaře nebo ošetřujícího zdravotnického personálu. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Délku diagnostického plicního vyšetření a četnost jeho opakování může určit pouze Váš lékař nebo ošetřující zdravotnický personál.

4. Možné nežádoucí účinky

Během inhalování tohoto medicinálního plynu při vyšetření plicních funkcí se mohou velmi vzácně projevit nežádoucí účinky: závratě, bolest na prsou a pocit dezorientace. Pokud se u Vás některý z těchto symptomů během inhalace tohoto medicinálního plynu projeví, je třeba inhalaci ihned ukončit a zajistit lékařské ošetření.

Po inhalaci medicinálního plynu může být zapotřebí vzorek žilní krve k provedení krevního rozboru.

5. Jak tento medicinální plyn uchovávat

Láhve na stlačený plyn je nutno uchovávat zastřešené a chráněné před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Uchovávejte tento medicinální plyn mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento medicinální plyn po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku.

Nevyhazujte tento medicinální plyn do odpadu; vraťte ho dodavateli. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co tento medicinální plyn obsahuje

Léčivými látkami jsou carbonei monoxidum a helium.

Dalšími složkami jsou dusík a kyslík.

Jak tento medicinální plyn vypadá a co obsahuje toto balení

Je to bezbarvý plyn, bez zápachu, který je stlačený v hliníkových lahvích na stlačený plyn.

Válcová část láhve je bílá a její horní zaoblená část je jasně zelená.

Každá láhev na stlačený plyn je opatřena následující tabulkou:

Pro přípravek:

Apulco 0,28 % / 9,5 %

Kapacita v litrech

Plnicí tlak (bar)

Počet litrů plynu

5

200

904

10

200

1808

20

200

3615

40

200

7231

Pro přípravek:

Apulco 0,28 % / 14 %

Kapacita v litrech

Plnicí tlak (bar)

Počet litrů plynu

5

200

897

10

200

1794

20

200

3589

40

200

7178

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

AIR PRODUCTS spol. s r.o.

Ústecká 1335/30

405 02 Děčín

Česká republika

Výrobce

S.E. de Carburos Metálicos S.A.

Pol Nord-Este C-35, Km 59

08470 Sant Celoni (Barcelona)

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Apulco 0,28 % / 9,5 % medicinální plyn, stlačený

Česká republika: Apulco 0,28 % / 14 % medicinální plyn, stlačený

Německo: Apulco CoHe 0,28% 9,5%, gas zur medizinischen anwendung, druckverdichtet

Německo: Apulco CoHeMax 0,28% 14%, gas zur medizinischen anwendung, druckverdichtet

Nizozemsko: Apulco CoHe 0,28%/9,5%, medicinaal gas, samengeperst

Nizozemsko: Apulco CoHeMax 0,28%/14%, medicinaal gas, samengeperst

Portugalsko: Apulco CoHe 0,28% / 9,5% gás medicinal, comprimido

Portugalsko: Apulco CoHeMax 0,28% / 14% gás medicinal, comprimido

Slovenská republika: Apulco CoHe 0,28 % / 9,5 % medicinálny plyn, stlačený

Slovenská republika: Apulco CoHeMax 0,28 % / 14 % medicinálny plyn, stlačený

Španělsko: Apulco CoHe 0,28% / 9,5% gas comprimido medicinal

Španělsko: Apulco CoHeMax 0,28% / 14% gas comprimido medicinal

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 1. 2018

3/3

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář