ARCHIFAR 500 MG

Čtěte příbalový leták ARCHIFAR 500 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARCHIFAR 500 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARCHIFAR 500 MG

  1. Co je ARCHIFAR 500 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARCHIFAR 500 MG užívat
  3. Jak se ARCHIFAR 500 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARCHIFAR 500 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARCHIFAR 500 MG

1. Co je ARCHIFAR a k čemu se používá

ARCHIFAR patří do skupiny léků označovaných jako karbapenemová antibiotika. Účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které mohou způsobovat závažné infekce:

Infekce postihující plíce (pneumonie) Infekce plic a průdušek u pacientů postižených cystickou fibrózou Komplikované infekce močového ústrojí Komplikované infekce břicha Infekce, které můžete získat v průběhu porodu nebo po porodu Komplikované infekce kůže a měkkých tkání Akutní bakteriální infekce mozku (meningitida)

ARCHIFAR lze použít k léčbě neutropenických pacientů s horečkou, u kterých je podezření na bakteriální infekci.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARCHIFAR používat

Nepoužívejte ARCHIFAR

jestliže jste alergický(á) na meropenem nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický(á) na jiná antibiotika jako jsou peniciliny, cefalosporiny nebo karbapenemy, můžete být alergický(á) též na meropenem

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem ARCHIFAR se poraďte se svým lékařem:

jestliže jste měl(a) zdravotní problémy týkající se ledvin nebo jater jestliže jste měl(a) těžký průjem po podání jiných antibiotik

V průběhu léčby může být zjištěn pozitivní test (Coombsův test), který ukazuje na přítomnost protilátek, jež mohou ničit červené krvinky. Váš lékař Vám vše vysvětlí.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry dříve, než Vám podají ARCHIFAR.

Další léčivé přípravky a ARCHIFAR

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků. Důvodem je, že ARCHIFAR může ovlivňovat účinek jiných léčiv a některá jiná léčiva mohou ovlivňovat účinek ARCHIFARu.

Zvláště důležité je informovat lékaře nebo sestru o následujících léčivech:

probenecid (k léčbě dny) natrium-valproát (k léčbě epilepsie). ARCHIFAR se nesmí používat, neboť může snížit účinek natrium-valproátu

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Obvykle je prospěšnější, abyste v průběhu těhotenství meropenem nepoužívala. Váš lékař rozhodne o tom, zda můžete používat ARCHIFAR.

Pokud kojíte nebo máte v úmyslu kojit, je důležité, abyste informovala lékaře dříve, než Vám bude meropenem podán. Do mateřského mléka se vylučuje malé množství této léčivé látky. Váš lékař rozhodne, zda máte dostávat meropenem, pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

ARCHIFAR obsahuje sodík

ARCHIFAR 500 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje asi 2 mmol sodíku v dávce 500 mg, což je třeba brát v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

ARCHIFAR 1 g: Tento léčivý přípravek obsahuje asi 4 mmol sodíku v dávce 1 g, což je třeba brát v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Pokud si máte sledovat příjem sodíku, informujte o tom lékaře nebo sestru.

3. Jak se ARCHIFAR používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Dospělí

Dávka závisí na typu infekce, kterou máte, na místě postižení infekcí a závažnosti infekce. Váš lékař rozhodne o vhodné dávce. Dávka pro dospělé je obvykle 500 mg (miligramů) až 2 g (gramy). Dávku obvykle dostanete každých 8 hodin. Pokud však máte poškozené ledviny, můžete dávku dostávat méně často.

Děti a dospívající

Dávka u dětí od 3 měsíců až do 12 let se vypočítá na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte. Obvyklá dávka je 10 mg až 40 mg přípravku ARCHIFAR na jeden kilogram (kg) tělesné hmotnosti dítěte. Dávka se obvykle podává každých 8 hodin. Děti s tělesnou hmotností nad 50 kg dostávají dávku jako dospělí.

ARCHIFAR dostanete jako injekci nebo infuzi do velké žíly. ARCHIFAR Vám podá lékař nebo sestra. Vaše injekce se nesmí mísit s jinými roztoky nebo přidávat k roztokům, které obsahují jiná léčiva. Doba podání injekčního roztoku je asi 5 minut, infuze se obvykle aplikuje během 15 až 30 minut. Váš lékař Vám řekne, jak se bude přípravek ARCHIFAR podávat. Injekční roztok se obvykle podává každý den ve stejnou dobu.

Jestliže jste použil(a) více ARCHIFARU, než jste měl(a)

Je velmi nepravděpodobné, že od lékaře nebo zdravotní sestry dostanete víc léku, než máte dostat. Váš lékař nebo zdravotní sestra bude sledovat Vaši léčbu a kontrolovat přípravek, který dostáváte. Pokud si nejste jistý(á), proč dávku dostáváte, vždy se zeptejte.

Jestliže jste zapomněl(a) použít ARCHIFAR

Váš lékař nebo zdravotní sestra mají pokyny, kdy Vám podat Vaši dávku. Velmi pravděpodobně nedostanete lék vůbec do ruky. Pokud si myslíte, že Vám vynechali dávku, zeptejte se svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) používat ARCHIFAR

Je důležité, aby se dodržel průběh léčby tak, jak Vám ji lékař předepsal. Můžete se začít cítit lépe, ale je důležité nepřestat s používáním tohoto léku, dokud to nenařídí lékař. Jinak se Váš stav může znovu zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

rj r V r V r 1 r r V* 1

Závažné nežádoucí účinky

Pokud máte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, zastavte podávání přípravku ARCHIFAR a vyhledejte okamžitě lékaře.Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc.

Závažné alergické reakce. Příznaky mohou zahrnovat náhlý nástup těchto projevů:

– závažná vyrážka, svědění nebo vyrážka na kůži

– otok obličeje, rtů, jazyka a jiných částí těla

– dýchavičnost, sípot nebo obtížné dýchání

Poškození červených krvinek (frekvence výskytu není známa). Příznaky zahrnují:

– dušnost v okamžiku, kdy to nečekáte

– červeně nebo hnědě zbarvená moč

Jiné možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

bolesti břicha pocit na zvracení (nauzea) zvracení průjem bolest hlavy kožní vyrážka, svědění kůže bolest a zánět zvýšení počtu krevních destiček v krvi (prokázané krevním testem) změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují játra

Měně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

změny krve zahrnují snížení počtu krevních destiček (takže se mohou snadněji tvořit modřiny), zvýšení počtu některých druhů bílých krvinek, snížení počtu některých bílých krvinek, zvýšení množství látky označované jako „bilirubin“. Váš lékař Vás čas od času může poslat na vyšetření krve. změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují ledviny pocit brnění (píchání a bodání) vyrážka (kopřivka) infekce sliznice dutiny ústní a pochvy, které jsou způsobeny kvasinkami (moučnivka)

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

křeče

Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit)

zánět střeva s průjmem poškození cév v místě, kde je ARCHIFAR podáván jiné změny Vaší krve. Příznaky zahrnují časté infekce, vysokou teplotu a bolest v krku. Váš lékař Vás čas od času může poslat na vyšetření krve. náhlý výsev těžké vyrážky nebo puchýřků nebo olupování kůže. Tento stav může být doprovázen vysokou teplotou a bolestí kloubů. Závažné hypersenzitivní reakce zahrnující horečku, kožní vyrážku, změny výsledků krevních testů, které ukazují, zda jsou Vaše játra v pořádku (zvýšené hladiny jaterních enzymů), zvýšení počtu jednoho typu bílých krvinek (eozinofilie) a zvětšení lymfatických uzlin. Může se jednat o projevy reakce z přecitlivělosti postihující více orgánů, známé jako syndrom DRESS.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek ARCHIFAR uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po rekonstituci: Připravené injekční nebo infuzní roztoky je třeba použít okamžitě. Časový interval, který uplyne mezi začátkem rekonstituce a ukončením intravenózní infekce nebo infuze, by neměl překročit 1 hodinu. Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co ARCHIFAR obsahuje

Léčivou látkou je meropenemum. Pomocnou látkou je uhličitan sodný.

Jak ARCHIFAR vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční lahvička obsahuje bílý až světle žlutý prášek.

Injekční lahvička z čirého bezbarvého skla (jmenovitý objem 20 ml pro ARCHIFAR 500 mg a 30 ml pro ARCHIFAR 1 g) uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem, krabička.

1, 10, 25, 50 nebo 100 injekčních lahviček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOPHARM, s.r.o., Lehárova 1808/11, 143 00 Praha, Česká republika

Výrobce

Medochemie Ltd (Factory C – Cephalosporins), 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios Athanassios Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

31.8.2016

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář