ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10%

Čtěte příbalový leták ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10% online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10% a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10%

  1. Co je ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10% a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10% užívat
  3. Jak se ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10% užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10% uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMCHLORID 10%

1. Co je Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) a k čemu se používá

Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, který se používá při ztrátách sodíku a zároveň tekutin z organizmu, při zvýšení hladiny zásaditých látek a při snížení hladiny chloridů v organizmu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) používat

Nepoužívejte Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%):

– při vzestupu hladiny sodíku v krvi,

– při vzestupu hladiny chloridů v krvi,

– při vzestupu hladiny kyselých látek v krvi.

Upozornění a opatření

Koncentráty chloridu sodného se aplikují s velkou opatrností v případech sníženého obsahu draslíku v krvi, při poruchách, při nichž se nemá podávat sodík (jako jsou srdeční nedostatečnost, celkový otok, otok plic, vysoký krevní tlak, léčba kortikoidy, zvýšené množství kyselých látek v krvi).

Po dobu léčby je nutné kontrolovat příjem a výdej tekutin, stav zásaditých a kyselých látek v krvi a další základní parametry vnitřního prostředí organizmu.

Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%)

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Během léčby kortikosteroidy může docházet ke zvýšenému zadržování sodíku a chloridů v organizmu.

Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) s jídlem a pitím

Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Vyžaduje-li to Váš zdravotní stav, tak těhotenství a kojení není na překážku použití přípravku. Zvýšená pozornost by měla být při náznacích a projevech těhotenských komplikací.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno.

3. Jak se Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) používá

Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) je nutné podávat ve formě infuze. Roztok Vám nebude podán samostatně, ale vždy v roztoku glukózy nebo v jiném základním infuzním roztoku formou pomalé nitrožilní infuze. Infuzi Vám podá lékař či zdravotní sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%), než mělo, nebo jestliže Vám nebyl přípravek podán

Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zřídka se objeví vzácnénežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 léčených osob), které jsou:

– porucha vnitřního prostředí organizmu,

– otoky,

– zvýšené množství sodíku a chloridů v krvi,

– srdeční selhávání,

– poruchy činnosti ledvin a močových cest spojené se zvýšením objemu vody v organizmu.

5. Jak Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo viditelných částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

6. Obsah balení a další informace

Co Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% (10%) obsahuje

Léčivou látkou natrii chloridum, pomocnou látkou je voda na injekci.

1000 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje:

Ardeaelytosol conc. natriumchlorid 5,85% 10%

Natrii chloridum 58,5 g 100,0 g

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář