ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMHYDROGENKARBONÁT 8,4%

Čtěte příbalový leták ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMHYDROGENKARBONÁT 8,4% online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMHYDROGENKARBONÁT 8,4% a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMHYDROGENKARBONÁT 8,4%

  1. Co je ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMHYDROGENKARBONÁT 8,4% a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMHYDROGENKARBONÁT 8,4% užívat
  3. Jak se ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMHYDROGENKARBONÁT 8,4% užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMHYDROGENKARBONÁT 8,4% uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARDEAELYTOSOL CONC. NATRIUMHYDROGENKARBONÁT 8,4%

1. Co je Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2% (8,4%) a k čemu se používá

Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% (8,4%) je infuzní roztok používaný při léčbě vzestupu kyselých látek v krvi a při léčbě rychle zvýšeného množství draslíku v krvi.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2% (8,4%) používat

Nepoužívejte Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% (8,4%):

– při vzestupu zásaditých látek v krvi,

– při sníženém množství draslíku v krvi,

– při zvýšeném množství sodíku v krvi,

– při zvýšeném množství kyselých látek v krvi vlivem nadbytku oxidu uhličitého v krvi.

Upozornění a opatření

Vzhledem k obsahu sodíku je třeba zvýšené opatrnosti při podávání přípravku pacientům s městnavým selháváním srdce, poruchou funkce ledvin, jaterním onemocněním, vysokým tlakem a pacientům léčeným kortikoidy. Podávání neředěného přípravku (např. při neodkladném oživování) způsobuje podráždění vnitřních stěn žil. Mimožilní podání může vést k poškození tkáně.

Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% (8,4%)

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při běžném krátkodobém podání pro úpravu vnitřního prostředí organizmu k významnějšímu vzájemnému působení s dalšími léčivy nedochází. Dlouhodobé podávání vyšších dávek však může vést k alkalizaci moči a tím může být změněno vylučování a ovlivněna účinnost některých léků. Při alkalizaci moči (nad pH 7,5) se zvyšuje účinnost a toxicita efedrinu, pseudoefedrinu a chinidinu, neboť dochází ke snížení jejich vylučování ledvinami. Snižuje se účinnost a toxicita chlorpropamidu, lithia, salicylátů a barbiturátů, neboť dochází k jejich zvýšenému vylučování ledvinami. Zvýšení pH krve vede k poklesu hladiny draslíku, a tím se zvyšuje účinnost a toxicita kardioglykosidů.

Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% (8,4%) s jídlem a pitím

Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% (8,4%) lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Vyžaduje-li to Váš zdravotní stav, tak těhotenství a kojení není na překážku použití přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% (8,4%) je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno.

3. Jak se Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2% (8,4%) používá

Přípravek Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% (8,4%) je nutné podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či zdravotní sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% (8,4%), než mělo, nebo jestliže Vám nebyl přípravek podán

Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zřídka se objeví vzácnénežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 léčených osob), které jsou:

– porucha vnitřního prostředí organizmu,

– otoky,

– poruchy srdeční činnosti,

– poruchy činnosti ledvin a močových cest spojené se zvýšeným objemem vody v organizmu,

– vzestup hladiny sodíku a zásaditých látek v krvi.

5. Jak Ardeaelytosol conc. natriumhydrogenkarbonát 4,2% (8,4%) uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete zakalení roztoku (roztok nebude čirý), nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

6. Obsah balení a další informace

Co Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% (8,4%) obsahuje

Léčivou látkou je natrii hydrogenocarbonas, pomocnými látkami jsou ledová kyselina octová, dihydrát dinatrium-edetátu a voda pro injekci.

1000 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje:

Ardeaelytosol conc. natriumhydrogen­karbonát 4,2% 8,4%

Natrii hydrogenocarbonas 42,0 g 84,0 g

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář