ARDEAELYTOSOL D 1/1

Čtěte příbalový leták ARDEAELYTOSOL D 1/1 online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARDEAELYTOSOL D 1/1 a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARDEAELYTOSOL D 1/1

  1. Co je ARDEAELYTOSOL D 1/1 a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARDEAELYTOSOL D 1/1 užívat
  3. Jak se ARDEAELYTOSOL D 1/1 užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARDEAELYTOSOL D 1/1 uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARDEAELYTOSOL D 1/1

1. Co je Ardeaelytosol D 1/1 a k čemu se používá

Ardeaelytosol D 1/1 je infuzní roztok, který se používá k doplnění vody a iontů, k jejichž ztrátám může dojít z nejrůznějších příčin. Používá se zejména u těch pacientů, u kterých došlo ke ztrátám draslíku a zvýšení kyselých látek v krvi.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol D 1/1 používat

Nepoužívejte Ardeaelytosol D 1/1:

– při zvýšeném obsahu zásaditých látek v krvi,

– při zvýšeném obsahu draslíku, mléčnanu v krvi,

– při sníženém obsahu kyslíku v krvi,

– při nadbytku vody (čisté vody) v organizmu,

– při selhávání ledvin,

– při srdeční nedostatečnosti,

– při otoku mozku a plic,

– při vysokém krevním tlaku.

Upozornění a opatření

Vzhledem k přítomnosti mléčnanu je přípravek vhodný jen u nemocných s normálními hodnotami obsahu kyslíku v krvi, s nepoškozenými jaterními funkcemi a dostatečným průtokem krve játry.

V průběhu infuzní léčby je nutné sledovat hladinu sodíku a draslíku v krvi a další základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Je nutné udržovat přiměřenou rychlost infuze.

Je nutná zvýšená opatrnost při současné léčbě srdečními glykosidy (např. digoxin), látkami používanými při léčbě srdečního selhání.

Zvláštní riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností (např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, pohmoždění mozku a otok mozku).

Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol D 1/1

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek je nutno podávat velmi opatrně při současné léčbě léky, které vedou ke zvyšování hladiny draslíku – nesteroidní protizánětlivé léky, beta-blokátory, heparin, látky tlumící angiotenzin konvertující enzym, látky, které blokují účinky aldosteronu.

Dále je nutná zvýšená opatrnost při současné léčbě srdečními glykosidy (např. digoxin), protože vedou, stejně jako léčiva uvedená výše, ke zvyšování hladiny draslíku v krvi.

Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při současné léčbě léky, které zvyšují účinek vazopresinu (antidiuretického hormonu), což může vést ke sníženému vylučování vody bez iontů ledvinami a zvýšenému riziku snížení obsahu sodíku v krvi.

Mezi další léčivé přípravky zvyšující riziko snížení obsahu sodíku v krvi patří obecně diuretika (látky navozující vylučování moči) a antiepileptika (látky proti epilepsii).

Současný vyšší přívod vápníku ovlivňuje rovnováhu mezi ionty vápníku a draslíku, což může mít za následek poruchy srdečního rytmu.

Přípravek Ardeaelytosol D 1/1 s jídlem a pitím

Přípravek Ardeaelytosol D 1/1 lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek je nutno podávat se zvláštní opatrností u těhotných žen během porodu, zejména s ohledem na hladinu sodíku v krvi, pokud je přípravek podáván v kombinaci s oxytocinem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ardeaelytosol D 1/1 je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno.

3. Jak se Ardeaelytosol D 1/1 používá

Přípravek Ardeaelytosol D 1/1 je nutno podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či zdravotní sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol D 1/1, než mělo, nebo jestliže Vám nebyl přípravek podán

Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků – není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

– porucha vnitřního prostředí organizmu,

– zvýšení obsahu draslíku v krvi,

– snížení obsahu sodíku v krvi, které může způsobit až nevratné poškození mozku a smrt,

– otoky,

– poruchy srdeční činnosti,

– poruchy činnosti ledvin a močových cest.

5. Jak Ardeaelytosol D 1/1 uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo viditelných částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

6. Obsah balení a další informace

Co Ardeaelytosol D 1/1 obsahuje

Léčivými látkami jsou natrii chloridum, kalii chloridum, natrii lactas.

Pomocnou látkou je voda pro injekci.

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Natrii chloridum 4,00 g

Kalii chloridum 2,67 g

Natrii lactas 5,94 g

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář