ARDEAELYTOSOL R 1/3

Čtěte příbalový leták ARDEAELYTOSOL R 1/3 online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARDEAELYTOSOL R 1/3 a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARDEAELYTOSOL R 1/3

  1. Co je ARDEAELYTOSOL R 1/3 a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARDEAELYTOSOL R 1/3 užívat
  3. Jak se ARDEAELYTOSOL R 1/3 užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARDEAELYTOSOL R 1/3 uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARDEAELYTOSOL R 1/3

1. Co je Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) a k čemu se používá

Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) je infuzní roztok používaný k doplnění vody v případech, které posoudí lékař na základě složení Vašich tělních tekutin. Používá se také jako nosný roztok pro další léčiva.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) používat

Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3):

– při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku,

– při nadbytku vody (čisté vody) v organizmu,

– při vysokém obsahu kyselých látek v krvi,

– při selhávání srdeční činnosti.

Upozornění a opatření

Při aplikaci je nutno průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu.

Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností (např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, pohmoždění mozku a otok mozku).

Žádné další léčivé nebo jiné látky se nesmí přidat, pokud není zřejmé, že jsou vzájemně slučitelné. Přípravek obsahuje vápenaté ionty – pokud se po přidání dalšího přípravku, pro který je Ardeaelytosol R 1/2 (1/3) nosným roztokem, objeví sraženina, roztok nesmí být použit. Pro přidané léčivo je nutné použít jiný nosný infuzní roztok.

Je nutné udržovat přiměřenou rychlost infuze.

Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3)

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při současné léčbě léky, které zvyšují účinek vazopresinu (antidiuretického hormonu), což může vést ke sníženému vylučování vody bez iontů ledvinami a zvýšenému riziku snížení obsahu sodíku v krvi.

Mezi léčivé přípravky zvyšující riziko snížení obsahu sodíku v krvi patří obecně diuretika (látky navozující vylučování moči) a antiepileptika (látky proti epilepsii).

Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) s jídlem a pitím

Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) lze používat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek je nutno podávat se zvláštní opatrností u těhotných žen během porodu, zejména při podání v kombinaci s oxytocinem, z důvodu rizika snížení obsahu sodíku v krvi.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno.

3. Jak se Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) používá

Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) je nutno podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či zdravotní sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3), než mělo, nebo jestliže Vám nebyl přípravek podán

Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků – není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

– poruchy vnitřního prostředí organizmu,

– snížení obsahu sodíku v krvi, které může způsobit až nevratné poškození mozku a smrt,

– otoky,

– poruchy srdeční činnosti,

– poruchy ledvin a močových cest.

5. Jak Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo viditelných částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

6. Obsah balení a další informace

Co Ardeaelytosol R 1/2 (R 1/3) obsahuje

Léčivými látkami jsou natrii chloridum, kalii chloridum, calcii chloridum hexahydricum nebo calcii chloridum dihydricum a glucosum nebo glucosum monohydricum.

Pomocnou látkou je voda pro injekci.

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Ardeaelytosol R 1/2

Ardeaelytosol R 1/3

Natrii chloridum

4,30 g

2,87 g

Kalii chloridum

0,15 g

0,10 g

Calcii chloridum hexahydricum

0,25 g

(nebo 0,17 g calcii chloridum dihydricum)

0,17 g

(nebo 0,11 g calcii chloridum dihydricum)

Glucosum

(ve formě glucosum nebo glucosum monohydricum)

25,00 g

33,33 g

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář