ARDEAOSMOSOL MA 10%

Čtěte příbalový leták ARDEAOSMOSOL MA 10% online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARDEAOSMOSOL MA 10% a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARDEAOSMOSOL MA 10%

  1. Co je ARDEAOSMOSOL MA 10% a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARDEAOSMOSOL MA 10% užívat
  3. Jak se ARDEAOSMOSOL MA 10% užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARDEAOSMOSOL MA 10% uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARDEAOSMOSOL MA 10%

1. Co je Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%) a k čemu se používá

Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%) je infuzní roztok, který se používá k podpoře vylučování moči při prevenci a léčbě selhání ledvin při operaci, šoku, úrazu a popáleninách, při podpůrné léčbě otoků a k urychlení vylučování toxických látek ledvinami. Dále se používá k prevenci a léčbě nitrolebního a nitroočního vysokého tlaku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%) používat Nepoužívejte Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%):

– při postupujícím selhání ledvin se zvyšující se koncentrací dusíkatých látek v krvi,

– při selhávání srdce,

– při vysoké ztrátě tekutin z organizmu,

– při nerovnováze iontů v organizmu,

– při vysokém tlaku osmoticky aktivních látek,

– při výskytu otoků způsobených zvýšenou propustností a křehkostí cév,

– při nitrolebečním krvácení s výjimkou operativního otevření lebky,

– při vysokém krevním tlaku,

– při zástavě tvorby a vylučování moči, která přetrvává i po podání dávky mannitolu.

Upozornění a opatření

V rámci infuzní léčby je nutné sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu.

Další léčivé přípravky a Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%)

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%) zvyšuje vylučování léků ledvinami. Zvyšuje účinek dalších močopudných přípravků.

Není vhodné jej podávat v kombinaci s furosemidem a digoxinem. Vzhledem k vysoké koncentraci mannitolu, zejména u 20% roztoku, není vhodné do přípravku přidávat žádná další léčiva!

3. Jak se Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%) používá

Přípravek Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%) je nutno podávat ve formě infuze. Infuzi Vám podá lékař či zdravotní sestra.

O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, zdravotním stavu a účelu léčby. Roztok Vám bude podán plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%), než mělo, nebo jestliže Vám nebyl přípravek podán

Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování i opomenutí další dávky vysoce nepravděpodobné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zřídka se objeví vzácnénežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 léčených osob), které jsou:

– porucha vnitřního prostředí organizmu,

– odvodnění tkání,

– zvýšení celkového objemu krve,

– zvýšení nitrolebního tlaku,

– zrychlení srdeční činnosti,

– dráždění výstelky cév,

– nevolnost, zvracení,

– horečka, bolesti hlavy, svalová ztuhlost.

5. Jak Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%) uchovávat

Uchovávání tohoto přípravku má na starost zdravotnický pracovník.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%), pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a/nebo viditelných částic v roztoku, nebo byl-li obal porušen.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití.

6. Obsah balení a další informace

Co Ardeaosmosol Ma 10% (15%, 20%) obsahuje

Léčivou látkou je mannitolum. Pomocnou látkou je voda pro injekci.

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Ardeaosmosol Ma 10% Ma 15% Ma 20%

Mannitolum 100,0 g 150,0 g 200,0 g

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář