ARICEPT 5 MG

Čtěte příbalový leták ARICEPT 5 MG online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARICEPT 5 MG a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARICEPT 5 MG

  1. Co je ARICEPT 5 MG a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARICEPT 5 MG užívat
  3. Jak se ARICEPT 5 MG užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARICEPT 5 MG uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARICEPT 5 MG

1. Co je přípravek ARICEPT a k čemu se používá

Přípravek ARICEPT obsahuje léčivou látku donepezil. Přípravek ARICEPT patří do skupiny inhibitorů acetylcholines­terázy. Donepezil zvyšuje hladinu acetylcholinu (který má vliv na paměť) v mozku tím, že zpomaluje jeho rozpad.

Přípravek ARICEPT je určen k léčbě příznaků mírné až středně těžké formy Alzheimerovy demence. Příznaky zahrnují zhoršující se výpadky paměti, zmatenost a změny chování. Kvůli těmto příznakům pacienti mohou stále hůře vykonávat běžné každodenní činnosti.

Přípravek ARICEPT je určen k léčbě dospělých pacientů.

2. Čemu muvíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ARICEPT užívat

Neužívejte přípravek ARICEPT jestliže jste alergický(á) na léčivou látku donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ARICEPT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

pokud se léčíte, nebo jste se v minulosti léčil(a) pro

– vředovou chorobu (žaludku nebo dvanácterníku),

– plicní astma nebo jinou chronickou chorobu plic,

– poruchy srdečního rytmu (nepravidelný nebo velmi pomalý srdeční tep),

– záchvaty, křeče,

– potíže s močením nebo onemocnění ledvin,

– závažné onemocněním jater nebo žloutenku.

Děti a dospívající

Přípravek ARICEPT není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek ARICEPT

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Zvláště se jedná o následující léčivé přípravky:

jiné léky k léčbě Alzheimerovy choroby, např. galantamin léky proti bolesti nebo k léčbě artritidy, např. kyselina acetylsalicylová, nesteroidní antirevmatika, jako např. ibuprofen nebo diklofenak anticholinergika, např. tolterodin antibiotika, např. erythromycin, rifampicin antimykotika, např. ketokonazol antidepresiva, např. fluoxetin antikonvulziva, např. fenytoin, karbamazepin léky na srdce, např. chinidin, betablokátory (propanolol a atenolol) léky na uvolnění svalů, např. diazepam, sukcinylcholin celková anestetika léky dostupné bez lékařského předpisu, např. bylinné doplňky.

Máte-li podstoupit operaci v celkové anestezii, informujte svého lékaře a anesteziologa, že užíváte přípravek ARICEPT. Může být potřeba upravit množství anestetika.

Přípravek ARICEPT mohou užívat pacienti s onemocněním ledvin a mírným až středním onemocněním jater. Trpíte-li onemocněním jater či ledvin, informujte svého lékaře. Pacienti se závažným onemocněním jater nesmí přípravek ARICEPT užívat.

Užívání přípravku s jídlem, pitím a alkoholem

Užívání přípravku ARICEPT není příjmem potravy ovlivněno.

Při užívání přípravku ARICEPT se nedoporučuje požívat alkohol, protože může měnit účinek léčby.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Alzheimerova choroba může ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Tyto aktivity nevykonávejte, dokud Vám lékař nepotvrdí, že je to bezpečné. Přípravek může vyvolat pocity únavy, svalové křeče nebo závratě. Zaznamenáte-li některý z těchto účinků, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Přípravek ARICEPT obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek ARICEPT užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Obvykle začnete užívat večer před spaním jednu bílou tabletu přípravku ARICEPT obsahující 5 mg léčivé látky. Tabletu můžete zapít douškem vody. Po jednom měsíci Vám může lékař doporučit změnu dávky na jednu žlutou tabletu přípravku ARICEPT, obsahující 10 mg léčivé látky, kterou opět užijete večer před spaním. Dávkování se může lišit podle toho, jak dlouho již přípravek užíváte. 10 mg přípravku ARICEPT je současně nejvyšší doporučená denní dávka.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek ARICEPT není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ARICEPT, než jste měl(a)

Jestliže užijete více než jednu tabletu za den, ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu a vezměte s sebou krabičku se zbylými tabletami přípravku ARICEPT.

Příznaky předávkování zahrnují pocit nevolnosti, slinění, pocení, pomalý srdeční tep, nízký krevní tlak (točení hlavy nebo závrať při vstávání), dýchací obtíže, ztrátu vědomí a záchvaty nebo křeče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ARICEPT

Pokud náhodou zapomenete užít tabletu, užijte následující den jednu tabletu v obvyklou dobu. Neužívejte dvojitou dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku. Zapomenete-li užívat lék na dobu delší než jeden týden, poraďte se se svým lékařem předtím, než znovu začnete užívat přípravek ARICEPT.

Jestliže jste ukončil(a) léčbu přípravkem ARICEPT

Dodržujte vždy předepsané dávkování a neukončujte užívání léku bez toho, abyste informoval(a) svého lékaře. Dosavadní příznivé účinky léčby mohou totiž při náhlém ukončení léčby postupně vymizet.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte níže uvedené závažné nežádoucí účinky. Může být třeba naléhavé lékařské ošetření.

Porucha jater (např. zánět jater). Příznaky zánětu jater jsou nevolnost, ztráta chuti k jídlu, pocit nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí a tmavá moč (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000). Tvorba žaludečních a dvanácterníkových vředů. Příznaky tvorby vředů jsou bolest a nepříjemný pocit v břiše mezi pupkem a hrudní kostí (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100). Krvácení do žaludku a střev. To může způsobit vylučování černé stolice nebo krvácení z konečníku (může postihnout až 1 pacienta ze 100). Záchvaty nebo křeče (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100). Horečka současně se svalovou ztuhlostí, pocením nebo poruchou vědomí (stav nazývaný neuroleptický maligní syndrom) (může postihnout až 1 pacienta z 10000). Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zejména pokud se zároveň necítíte dobře, máte vysokou teplotu nebo máte tmavou moč. Tyto účinky mohou být způsobeny abnormálním rozpadem svalstva (stav zvaný rhabdomyolýza), který Vás může ohrožovat na životě a může vést k onemocnění ledvin (může postihnout až 1 pacienta z 10000). průjem pocit na zvracení bolest hlavy. svalové křeče únava nespavost (poruchy spánku) nachlazení ztráta chuti k jídlu halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné) neobvyklé sny zahrnující noční můry vzrušení agresivní chování mdloby závrať nepříjemný pocit v břiše vyrážka svědění únik moči bolest úraz (větší sklon k pádu nebo náhodnému zranění). zpomalení srdečního rytmu zvýšená tvorba slin třes, ztuhlost nebo nekontrolované pohyby (zvláště obličeje nebo jazyka, ale i končetin).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek ARICEPT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ARICEPT obsahuje

Léčivou látkou je donepezilum 5 mg, resp.10 mg (ve formě donepezili hydrochloridum).

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, hyprolosa, magnesium-stearát.

Potah tablety obsahuje: hydroxypropyl­methylcelulosu, mastek, makrogol 8000, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý (jen potahovaná tableta 10 mg) a čištěnou vodu.

Jak přípravek ARICEPT vypadá a co obsahuje toto balení

5 mg: bílé kulaté potahované tablety, označené “ARICEPT” na jedné a “5 “ na druhé straně.

10 mg: žluté kulaté potahované tablety, označené “ARICEPT” na jedné a “10 “ na druhé straně.

Velikost balení:

Aricept 5 mg: 28 potahovaných tablet

Aricept 10 mg: 28, 60, 98 a 120 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer, spol. s r.o.

Stroupežnického 17

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.2.2016

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář