ARKVIMMA

Čtěte příbalový leták ARKVIMMA online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARKVIMMA a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARKVIMMA

  1. Co je ARKVIMMA a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARKVIMMA užívat
  3. Jak se ARKVIMMA užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARKVIMMA uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARKVIMMA

1. Co je přípravek Arkvimma a k čemu se používá

Co je přípravek Arkvimma

Přípravek Arkvimma obsahuje lakosamid, který patří do skupiny léků označovaných jako „antiepileptika”. Tyto léky se používají k léčbě epilepsie.

Tento léčivý přípravek Vám byl předepsán ke snížení počtu epileptických záchvatů (křečí).

K čemu se přípravek Arkvimma používá

Přípravek Arkvimma se používá u dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 4 let. Používá se k léčbě určité formy epilepsie, která se označuje jako „parciální záchvaty se sekundární generalizací nebo bez ní“. Tento typ epilepsie postihuje zpočátku pouze jednu stranu mozku. Následně se však může rozšířít do větších oblastí obou stran mozku. Přípravek Arkvimma může být užíván samostatně nebo s jinými přípravky k léčbě epilepsie.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arkvimma užívat

Děti ve věku do 4 let

Přípravek Arkvimma se nedoporučuje pro děti do 4 let. Je to proto, že zatím není známo, jak účinkuje a zda je bezpečný pro děti této věkové skupiny.

Další léčivé přípravky a přípravek Arkvimma

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláště byste měl(a) informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léků, které ovlivňují srdce. Je to proto, že přípravek Arkvimma může také ovlivňovat srdce:

přípravky k léčbě srdečních onemocnění přípravky, které by mohly vyvolat abnormální nález na EKG záznamu (elektrokardi­ogramu) označovaný jako prodloužený PR interval, jako jsou přípravky k léčbě epilepsie nebo bolesti, jako karbamazepin, lamotrigin nebo pregabalin přípravky používané k léčbě některých nepravidelností v srdečním rytmu nebo k léčbě srdečního selhání.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, nebo si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Arkvimma se svým lékařem nebo lékárníkem.

Také informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících přípravků. Je to proto, že mohou zvyšovat nebo snižovat účinek přípravku Arkvimma na Vaše tělo:

přípravky k léčbě plísňových infekcí, jako je flukonazol, itrakonazol nebo ketokonazol přípravek k léčbě HIV, označovaný jako ritonavir přípravky používané k léčbě bakteriálních infekcí, označované jako klarithromycin nebo rifampicin rostlinný přípravek používaný k léčbě mírné úzkosti a deprese zvaný jako třezalka tečkovaná. Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, nebo si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Arkvimma se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Arkvimma s alkoholem

Pro maximální bezpečnost léčby nepožívejte během užívání přípravku Arkvimma alkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Arkvimma se nedoporučuje, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože jeho účinky na samotné těhotenství, nenarozené dítě nebo novorozence nejsou známy. Také není známo, zda lakosamid přechází do mateřského mléka.

Jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se ihned se svým lékařem. Ten spolu s Vámi rozhodne, zda máte přípravek Arkvimma užívat či nikoliv.

Neukončujte léčbu bez porady se svým lékařem, mohlo by to vést ke zvýšení záchvatů (křečí). Zhoršení onemocnění může také poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky, nejezděte na kole nebo nepoužívejte žádné nástroje nebo stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás tento přípravek působí. To je proto, že přípravek Arkvimma může způsobit závratě nebo rozmazané vidění.

3. Jak se přípravekArkvim­maužívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Podávání nasycovací dávky nebylo studováno u pacientů se status epilepticus.

Užívání přípravku Arkvimma Užívejte přípravek Arkvimma dvakrát denně – jednou ráno a jednou večer. Snažte se jej užívat každý den vždy přibližně ve stejnou dobu. Spolkněte tabletu přípravku Arkvimma a zapijte ji sklenicí vody. Přípravek Arkvimma můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Obvykle začnete užívat nízkou dávku každý den a lékař Vám bude pomalu dávku zvyšovat během několika týdnů. Až dosáhnete dávky, která je pro Vás účinná, tu budete poté užívat každý den, tato dávka se nazývá „udržovací dávka“. Přípravek Arkvimma je určen k dlouhodobé léčbě. Měl(a) byste užívat přípravek Arkvimma, dokud Vám lékař neřekne, že máte léčbu ukončit.

Jaká dávka se užívá

Níže jsou uvedené obvyklé doporučené dávky přípravku Arkvimma pro různé věkové skupiny a tělesné hmotnosti. Lékař Vám může předepsat jinou dávku, pokud máte problémy s ledvinami nebo játry.

Dospělí, dospívající a děti s tělesnou hmotností od 50 kg

Pokud užíváte přípravek Arkvimma samotný:

Obvyklá počáteční dávka přípravku Arkvimma je 50 mg dvakrát denně.

Lékař Vám může také předepsat počáteční dávku přípravku Arkvimma 100 mg dvakrát denně.

Lékař Vám může dávku, kterou užíváte dvakrát denně, každý týden postupně zvyšovat o 50 mg, do dosažení udržovací dávky v rozmezí 100 mg až 300 mg dvakrát denně.

Pokud užíváte přípravek Arkvimma s jinými antiepileptiky:

Obvyklá počáteční dávka přípravku Arkvimma je 50 mg dvakrát denně.

Lékař Vám může dávku, kterou užíváte dvakrát denně, každý týden postupně zvyšovat o 50 mg, do dosažení udržovací dávky v rozmezí 100 mg až 200 mg dvakrát denně.

Pokud je Vaše tělesná hmotnost 50 kg nebo vyšší, může lékař rozhodnout, že začne Vaši léčbu přípravkem Arkvimma jednorázovou „nasycovací“ dávkou 200 mg, po které přibližně za 12 hodin následuje udržovací dávkovací režim.

Děti a dospívající s tělesnou hmotností nižší než 50 kg

Dávka závisí na jejich tělesné hmotnosti. Obvykle se léčba zahajuje sirupem a ke změně na tablety dochází pouze v případě, že jsou děti schopné užívat tablety a dostávat správnou dávku pomocí různých sil tablet. K dispozici jsou jiné přípravky ve formě sirupu s obsahem lakosamidu. Lékař předepíše lékovou formu, která jim bude nejlépe vyhovovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Arkvimma

Jestliže jste užil(a) více přípravku Arkvimma, než jste měl(a), obraťte se okamžitě na svého lékaře. Nezkoušejte řídit dopravní prostředky. Může se objevit:

závrať nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení epileptické záchvaty, poruchy srdečního rytmu jako pomalý, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, kóma nebo pokles krevního tlaku se zrychleným srdečním tepem a pocením

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Arkvimma Jestliže jste neužil(a) dávku, kterou jste měl(a), a vzpomenete si na to do 6 hodin od doby, kdy jste měl(a) dávku užít, užijte ji co nejdříve. Jestliže jste neužil(a) dávku a vzpomenete si po více než 6 hodinách, kdy jste měl(a) dávku užít, vynechanou tabletu již neužívejte. Místo toho užijte přípravek Arkvimma v době, kdy byste jej užil(a) za normálních okolností. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Arkvimma Bez konzultace se svým lékařem nepřestávejte přípravek Arkvimma užívat, epileptické záchvaty by se Vám mohly vrátit nebo zhoršit. Jestliže se lékař rozhodne, že Vám ukončí léčbu, informuje Vás zároveň o postupném snižování dávky přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky týkající se nervového systému, jako jsou závratě, mohou být po nasycovací dávce vyšší.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás objeví cokoli z následujícího:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

– bolest hlavy

– pocit závratí nebo nevolnost (pocit na zvracení)

– dvojité vidění (diplopie)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

– potíže s udržením rovnováhy, problémy s koordinací pohybů nebo chůze, třes, brnění (parestezie) nebo svalové křeče, snadné pády a tvorba podlitin

– problémy s pamětí, myšlením nebo hledáním slov, zmatenost

– rychlé a nekontrolované pohyby očí (nystagmus), rozmazané vidění

– pocit otáčení (závratě), pocit opilosti

– zvracení, sucho v ústech, zácpa, porucha trávení, nadměrná tvorba plynů v žaludku nebo ve střevech, průjem

– snížené vnímání pocitů nebo snížená citlivost, potíže s artikulací slov, porucha pozornosti

– zvuky v uchu jako bzučení, zvonění nebo pískání

– podrážděnost, poruchy spánku, deprese

– ospalost, únava nebo slabost (astenie)

– svědění, vyrážka

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

– pomalá tepová frekvence, pocit bušení srdce a/ nepravidelný pulz nebo jiné změny elektrické aktivity srdce (převodní porucha)

– přehnaný pocit pohody, vidění a/nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné

– alergická reakce po užití léku, kopřivka

– krevní testy mohou ukazovat abnormální výsledky testů jaterních funkcí, porucha funkce jater

– myšlenky na sebepoškození a sebevraždu nebo pokus o sebevraždu, informujte ihned svého lékaře

– pocit vzteku nebo pohybový neklid

– abnormální myšlení a/nebo ztráta kontaktu s realitou

– těžká alergická reakce způsobující otok tváře, hrdla, rukou, chodidel, kotníků nebo nohou

– mdloba

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

– Bolest v krku, vysoká tělesná teplota a vyšší výskyt infekcí než obvykle. Krevní testy mohou ukazovat závažný pokles počtu určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza).

– Závažná kožní reakce, která může zahrnovat vysokou tělesnou teplotu a další příznaky podobné chřipce, vyrážku na obličeji, rozsáhlou vyrážku, otok žláz (zvětšené mízní uzliny). Krevní testy mohou ukazovat zvýšené hladiny jaterních enzymů v krevních testech a zvýšenou hladinu bílých krvinek (eozinofilie).

– Rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma způsobující odlupování kůže zasahující více než 30 % povrchu těla (toxická epidermální nekrolýza).

– Křeče (epileptické záchvaty).

Další nežádoucí účinky u dětí

Časté: mohou postihnout více než 1 z 10 dětí

menší příjem potravy než obvykle pocit ospalosti nebo ztráta energie změny chování, chová se jinak než obvykle

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravekArkvim­mauchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Arkvimma obsahuje

Léčivá látka je lacosamidum.

Jedna tableta přípravku Arkvimma 50 mg obsahuje lacosamidum 50 mg.

Jedna tableta přípravku Arkvimma 100 mg obsahuje lacosamidum 100 mg.

Jedna tableta přípravku Arkvimma 150 mg obsahuje lacosamidum 150 mg.

Jedna tableta přípravku Arkvimma 200 mg obsahuje lacosamidum 200 mg.

Pomocné látky jsou:

Jádro tablety:

mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, krospovidon, hyprolosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potahová vrstvay:

polyvinylalkohol (E 1203), makrogol 3350 (E 1521), oxid titaničitý (E 171), mastek (E 553b)

červený oxid železitý (E 172) (Arkvimma 50 a 150 mg)

žlutý oxid železitý (E 172) (Arkvimma 100 a 150 mg) černý oxid železitý (E 172) (Arkvimma 50, 100 a 150 mg) hlinitý lak indigokarmínu (E 132) (Arkvimma 50, 150, 200 mg)

Jak přípravek Arkvimma vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Arkvimma je dodáván jako potahované tablety.

Arkvimma 50 mg jsou růžové, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s označením „50“ na jedné straně a bez označení na druhé straně, o délce přibližně 10,3 mm a šířce 4,8 mm.

Arkvimma 100 mg jsou žluté, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s označením „100“ na jedné straně a bez označení na druhé straně, o délce přibližně 13,1 mm a šířce 6,1 mm.

Arkvimma 150 mg jsou béžové, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s označením „150“ na jedné straně a bez označení na druhé straně, o délce přibližně 15,2 mm a šířce 7,1 mm.

Arkvimma 200 mg jsou modré, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety s označením „200“ na jedné straně a bez označení na druhé straně, o délce přibližně 16,6 mm a šířce 7,7 mm.

Tablety jsou dostupné v balení po 14, 28, 56 a 168 v průhledných PVC/PVDC blistrech uzavřených hliníkovou fólií.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SVUS Pharma a.s.,

Smetanovo nábřeží 1238/20a,

500 02 Hradec Králové,

Česká republika

Výrobce

1. SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

2. Genepharm SA, 18th km Marathonos Ave, 15351 Pallini Attiki, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Arkvimma

Maďarsko: Arkvimma 50, 150, 100, 200 mg filmtabletta

Polsko: Arkvimma

Slovenská republika: Arkvimma 50, 150, 100, 200 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 1. 2018

7/7

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář