ARNIDOL SPRAY

Čtěte příbalový leták ARNIDOL SPRAY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARNIDOL SPRAY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARNIDOL SPRAY

  1. Co je ARNIDOL SPRAY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARNIDOL SPRAY užívat
  3. Jak se ARNIDOL SPRAY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARNIDOL SPRAY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARNIDOL SPRAY

1. CO JE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Arnidol spray má protizánětlivé účinky a tlumí bolest.

Léčivými látkami přípravku Arnidol spray jsou hydroxyethyl-salicylát a arniková tinktura

Arnidol spray se používá ke zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů, k urychlení hojení svalů a kloubů při sportovních úrazech, při zhmožděninách, podvrtnutí a následných otocích, po nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů vzniklé v souvislosti se sportovní nebo pracovní zátěží.

Použít přípravek bez předchozího vyšetření lékařem smíte jen tehdy, není-li poraněna kůže, nejsou-li přítomny krevní výrony, nezvětšuje-li se otok a není-li výrazně omezena hybnost. Nezlepší-li se stav do 2–3 dnů, je nutno se poradit s lékařem.

Po nastříkání na kůži prostupuje velmi dobře do hloubky, omezuje bolestivost, vznik otoků a tlumí místní zánětlivou reakci. Nástup účinku je rychlý a je podporován alkoholem (ethanolem) s přísadou kafru a vonných silic, čímž zároveň působí příjemně chladivě.

Přípravek Arnidol spray mohou používat dospělí a dospívající od 15 let.

1/5

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ARNIDOL SPRAY POUŽÍVAT

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku se poraďte se

svým lékárníkem.

Přípravek neaplikujte na sliznice a do okolí očí, Nepoužívejte přípravek na velké plochy kůže v případě, že trpíte onemocnění ledvin.

Další léčivé přípravky a přípravek Arnidol spray

Salicyláty mohou při místním používání zvýšit propustnost kůže pro jiné současně

používané přípravky. Jestliže takové přípravky používáte nebo hodláte používat, poraďte se s lékařem dříve, než použijete přípravek Arnidol spray.

Vstřebaný salicylát může vzájemně reagovat s methotrexátem (lék k léčbě nádorových a kloubních onemocnění) a deriváty sulfonylmočoviny (léky k léčbě cukrovky).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek nemají používat těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Arnidol spray nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen ke kožnímu podání.

Arnidol spray nastříkejte 2–3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřik po 10–15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz. Toto ošetření je možno opakovat až 3krát denně. Při postřiku držte lahvičku ve svislé poloze.

Protože přípravek obsahuje alkohol (ethanol), nesmí se dostat do očí, na sliznice a do otevřených ran! Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Arnidol spray nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen.

Arnidol spray nesmějí používat osoby se zjištěnou přecitlivělostí na některou z jeho složek zejména na salicyláty, kyselinu salicylovou nebo

arniku. U osob s mimořádně citlivou kůží nebo při přecitlivělosti na některou jeho složku (u alergiků) se může velmi vzácně objevit zčervenání (erytém) ošetřeného místa, zánět kůže, ekzém, vyrážka nebo puchýře. Tato reakce zpravidla rychle mizí. Při výskytu alergické reakce používání přípravku přerušte a vyhledejte lékaře.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit take přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za

Použitelné do:

Nestříkejte do ohně a prázdné lahvičky neodhazujte do otevřeného ohně!

Hořlavina!

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Jak přípravek Arnidol spray vypadá a co obsahuje toto balení:

Lékovou formou přípravku je kožní

sprej, roztok.

Obsah balení: Bílá neprůhledná plastová lahvička s obsahem 50 ml nebo 100 ml s mechanickým rozprašovačem, průhledný kryt, krabička

Držitel rozhodnutí o registraci:

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, D-

81373 Mnichov

Německo.

Výrobce

Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH D-

82347 Eurasburg Německo.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

IBI-International spol. s r.o.

Senovážné nám. 5,

110 00 Praha 1

Tel.: 00420 221111500, fax:00420

222247428 e-mail:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2016

5/5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář