ARNITHEI

Čtěte příbalový leták ARNITHEI online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARNITHEI a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARNITHEI

  1. Co je ARNITHEI a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARNITHEI užívat
  3. Jak se ARNITHEI užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARNITHEI uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARNITHEI

1. Co je Arnithei a k čemu se používá

Arnithei je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný pro úlevu při pohmožděninách, podvrtnutích a lokalizované (místní) svalové bolesti.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží , musíte se poradit s lékařem.

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Arnithei používat

Nepoužívejte Arnithei:

– jestliže jste alergický(á) na arnikovou tinkturu nebo jiné rostliny z čeledi Asteraceae (hvězdnicovité) nebo na kteoukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím Arnithei se poraďte se svým lékařem, nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Neaplikujte na poškozenou pokožku.

Dojde-li během používání léčivého přípravku ke zhoršení příznaků, obraťte se na lékaře nebo na zdravotnického pracovníka.

Děti a dospívající

Použití u dětí do 12 let nebylo stanoveno v důsledku nedostatku odpovídajících ú­dajů.

Další léčivé přípravky a Arnithei

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o veškerých lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a), nebo které možná budete používat.

Nejsou známy žádné interakce.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Kvůli neexistenci dostatečných údajů se používání během těhotenství a v období kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou potřebná žádná zvláštní opatření.

Arnithei obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát

100 g Arnithei obsahuje 3 g glyceromakrogol-hydroxystearátu, který může způsobit kožní reakce.

3. Jak se Arnithei používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Nepředepíše-li lékař jinak, nanášejte tenkou vrstvu Arnithei na postiženou oblast dvakrát až třikrát denně. Doba používání je omezena na dva týdny.

Pokud příznaky přetrvávají po 3–4 dnech používání přípravku, je třeba poradit se s lékařem.

Použití u dětí a dospívajících

Použití u dětí do 12 let se nedoporučuje.

Způsob podání

Kožní podání.

Jestliže jste použil(a) více Arnithei, než jste měl(a)

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Arnithei

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit alergické reakce jako je svědění, zarudnutí kůže a ekzém. Četnost výskytu není známa (z dostupných údajů ji nelze určit).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete ohlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Arnithei uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

Tento léčivý přípravek lze používat po dobu 6 měsíců od prvního otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Arnithei obsahuje

– Léčivou látkou je arniková tinktura. 100 g gelu obsahuje Arnicae tinctura 1:10, extrahováno ethanolem 70% (V/V) 24 g

– Dalšími složkami jsou: ethanol 96% (V/V), glyceromakrogol-hydroxystearát (40), karbomer, roztok amoniaku 10%, střední nasycené triacylglyceroly, čištěná voda.

Jak Arnithei vypadá a co obsahuje toto balení

Žlutohnědý, neprůhledný gel.

Arnithei je dostupný v krabičkách s 50 g či 100 g gelu v hliníkové tubě s bílým PP šroubovacím uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

MichelinstraBe 10

664 24 Homburg

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Země

Název léčivého přípravku

Bulharsko

ApHUkaMeg floaop re.i

Česká republika

Arnithei

Chorvatsko

Arnikamed Dolo gel

Itálie

Arnithei

Maďarsko

Arnikamed Dolo gél

Rakousko

Arnikamed Dolo Gel

Rumunsko

Arnithei gel

Slovenská republika

Arnikamed gél

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 11. 2017.

4

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář