ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML

Čtěte příbalový leták ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML

  1. Co je ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML užívat
  3. Jak se ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ARULATAN 50 MIKROGRAMŮ/ML

1.     Co je přípravek Arulatan a k čemu se používá

Arulatan patří do skupiny léčiv, které jsou podobné prostaglandinům. Působí tak, že zvyšuje přirozený tok tekutiny z vnitřku oka do krevního oběhu.

Arulatan se používá k léčbě onemocnění zvané glaukom s otevřeným úhlem(zelený zákal) a okulární hypertenze(zvýšený nitrooční tlak). Oba tyto problémy jsou spojeny se zvýšeným tlakem uvnitř oka a později mohou ovlivnit kvalitu Vašeho vidění.

Arulatan se rovněž používá k léčbě zvýšeného očního tlaku a glaukomu u všech věkových kategorií dětí a kojenců.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Arulatan používat

Přípravek Arulatan lze podávat dospělým mužům a ženám (včetně starších pacientů) i dětem od narození do 18 let věku. Přípravek Arulatan nebyl studován u předčasně narozených dětí (mladších než gestační věk 36 týdnů).

Nepoužívejte Arulatan:

– jestliže jste alergický(á) na latanoprost nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

– jestliže jste těhotná, mohla byste být těhotná nebo plánujete otěhotnět;

– jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím tohoto přípravku u Vás nebo Vašeho dítěte se poraďte se svým lékařem nebo s lékařem ošetřujícím Vaše dítě nebo lékárníkem:

– jestliže Vy nebo Vaše dítě se chystáte na operaci oka (včetně operace šedého zákalu).

– jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte očními potížemi (jako je bolest oka, podráždění nebo zánět, rozmazané vidění).

– jestliže Vy nebo Vaše dítě máte suché oči.

– jestliže Vy nebo Vaše dítě trpíte těžkým nebo špatně kontrolovatelným astmatem.

– jestliže Vy nebo Vaše dítě nosíte kontaktní čočky. Můžete nadále používat přípravek Arulatan, ale dbejte doporučení pro nošení kontaktních čoček v bodě 3.

– jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) virovou infekcí oka způsobenou virem herpes simplex.

Další léčivé přípravky a Arulatan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete používat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je možná interakce Arulatanu s jinými léky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nepoužívejte tento přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Arulatan můžete přechodně zaznamenat rozmazané vidění. Pokud k tomu dojde, neřiďte vozidloani neobsluhujte stroje, dokud tento účinek neodezní.

Arulatan obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka nebo poškození rohovky. Benzalkonium-chlorid může být absorbován kontaktními čočkami a způsobit jejich zakalení. Vyhněte se kontaktu s měkkými kontaktními čočkami.

Jestliže Vy nebo Vaše dítě nosíte kontaktní čočky, před aplikací kapek je vyjměte. Po podání přípravku Arualatan vyčkejte alespoň 15 minut, než si je opět nasadíte. Viz doporučení pro nošení kontaktních čoček v bodě 3.

3.     Jak se Arulatan používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékaře ošetřujícího Vaše dítě. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékařem ošetřujícím Vaše dítě nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku u dospělých (včetně starších pacientů) a dětí je jedna kapka do postiženého oka (očí) jednou denně. Nejvhodnější doba pro aplikaci je večer.

Nepoužívejte Arulatan častěji než 1× denně, protože při častějším používání se snižuje účinnost léčby.

Jestliže Vy nebo vaše dítě musíte používat i jiné oční kapky, vyčkejte alespoň 5 minut po aplikaci tohoto přípravku a teprve poté je použijete.

Používání kontaktních čoček

Vyhněte se kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Nosíte-li Vy nebo Vaše dítě kontaktní čočky, před podáním Arulatanu je vyjměte z oka. Po podání přípravku Arulatan vyčkejte 15 minut, poté je možné čočky opět vrátit do oka.

Návod k použití

1. Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo si stoupněte.

2. Otočte víčkem lahvičky.

3. Prstem si jemně stáhněte dolní víčko postiženého oka.

4. Špičku kapátka umístěte do blízkosti oka, ale nedotýkejte se ho.

5. Jemně lahvičku stiskněte, aby Vám do oka vykápla jedna kapka, poté dolní víčko uvolněte.

6. Přitiskněte prst na vnitřní koutek postiženého oka. Přidržte koutek 1 minutu a přitom mějte oko zavřené.

7. Aplikujte kapky i do druhého oka, pokud tak určil Váš lékař.

8. Nasaďte víčko na lahvičku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Arulatan, než jste měl(a)

Když budete lahvičku stlačovat, buďte opatrný(á) a dbejte na to, abyste do postiženého oka kápl(a) pouze jednu kapku. Jestliže si do oka nakapete příliš mnoho kapek, mohl(a) byste pociťovat mírné podráždění oka a oko může slzet nebo zčervenat. Tyto příznaky by měly ustoupit, ale pokud máte obavy, obraťte se na svého lékaře nebo na lékaře ošetřujícího Vaše ditě o radu.

Jestliže Vy nebo Vaše dítě neúmyslně spolknute přípravek Arulatan, obraťte se ihned na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Arulatan

Jestliže jste zapomněl(a) použít oční kapky v obvyklou dobu, vyčkejte s aplikací, dokud nepřijde čas na další dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku kapek, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Arulatan

Chcete-li ukončit léčbu přípravkem Arulatan, kontaktujte svého lékaře nebo lékaře ošetřujícího Vaše dítě. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.     Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující známé nežádoucí účinky přípravku Arulatan:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10)

– Pozvolná změna barvy oka – zvýšení množství hnědého pigmentu v duhovce. Pokud má barevná část vašeho oka (duhovka) smíšenou barvu (tj. modrohnědou, šedohnědou, zelenohnědou nebo žlutohnědou), můžete spíše zaznamenat tuto změnu, než když máte duhovku jednobarevnou (modrou, šedou, zelenou nebo hnědou). Ke změně barvy oka může docházet po dobu několika let, ačkoliv obvykle ji lze zaznamenat po 8 měsících léčby. Tato změna může být trvalá a může být výraznější, léčíte-li přípravkem Arulatan pouze pro 1 oko. Změna barvy oka nezpůsobuje žádné další komplikace a po ukončení léčby přípravkem Arulatan k ní již nedochází.

– Zčervenání oka.

– Podráždění oka (pocit bodání, svědění nebo pálení oka, pocit písku nebo jiného cizího tělesa v oku).

– Pozvolná změna řas a chloupků na očních víčkách léčeného oka, pozorovaná nejčastěji u japonské populace (ztmavnutí řas, zvětšení jejich počtu, jejich zesílení a prodloužení).

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10)

– Podráždění nebo narušení povrchu oka, zánět očních víček (blefaritida), bolest oka a citlivost na světlo (fotofobie).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta ze 100)

– Otok očního víčka, suchost oka, zánět nebo podráždění povrchu oka (keratitida) a zastřené vidění a zánět spojivek (konjunktivitida).

– Kožní vyrážka.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1000)

– Zánět duhovky (iritida/uveitida), otok sítnice (makulární edém), otok nebo poškrábání/porušení povrchu oka, otok okolí oka (periorbitální edém), nepravidelný růst řas nebo růst řas v další řadě.

– Vyrážka na očním víčku, ztmavnutí očního víčka.

– Astma, zhoršení astmatu a dušnost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1000)

– Nestabilní angina pectoris, bolest na hrudi, vzhled vpadlého oka.

Několik pacientů zaznamenalo: cystu na duhovce, bolest hlavy, závratě, bušení srdce a bolesti svalů nebo kloubů a rozvoj virové infekce oka způsobené virem herpes simplex.

Nežádoucí účinky pozorované častěji u dětí než u dospělých jsou: rýma a horečka.

U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku (průhledná vrstva na povrchu oka), byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených skvrn).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.     Jak Arulatan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před prvním otevřením uchovávejte a přepravujte přípravek Arulatan v chladničce (2 °C – 8 °C).

Lahvičku uchovávejte v krabičce, abyste ji chránili před světlem. Po otevření uchovávejte přípravek při teplotě do 25 °C.

Každou lahvičku je třeba po 4 týdnech po prvním otevření vyhodit.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyzujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Arulatan obsahuje

– Léčivou látkou je latanoprostum. V jednom ml je obsaženo 50 mikrogramů latanoprostum. 2,5 ml

očních kapek, roztok (obsah lahvičky) obsahuje 125 mikrogramů latanoprostu.

– Dalšími pomocnými látkami jsou:

– benzalkonium-chlorid 0,2 mg/ml

– chlorid sodný

– monohydrát dihydrogenfos­forečnanu sodného

– hydrogenfosforečnan sodný

– čištěná voda

Jak Arulatan vypadá a co obsahuje toto balení

Oční kapky jsou bezbarvý nebo světle žlutý, čirý roztok. Každá lahvička obsahuje 2,5 ml očních kapek, roztoku.

Arulatan je k dispozici v těchto velikostech balení: 1 lahvička po 2,5 ml, 3 lahvičky po 2,5 ml a 6 lahviček po 2,5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbutteler Damm 165–173

13581 Berlín

Německo

Telefon:+49 (0)30 33093–0

Fax:+49 (0)30 33093–350

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Arulatan 50 mikrogramů/ml

Belgie

Latanoprost Bausch & Lomb

Bulharsko

Arulatan 50 micrograms/ml eye drops, solution

Estonsko

Arulatan

Francie

LATANOPROST Chauvin 50 ^g/mi, Collyre en solution

Itálie

Arulatan

Maďarsko

Lanotan

Nizozemsko

Latanoprost Bausch & Lomb

Německo

Latan-Ophtal

Lotyšsko Arulatan

Lucembursko Latanoprost Bausch & Lomb

Polsko

Arulatan

Portugalsko

Latanoprost Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm Fabrik

Rumunsko

Arulatan

Řecko

Arulatan

Slovenská republika

Arulatan

Španělsko

Arulatan

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 13. 1. 2017

5

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář