ASKETON 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Čtěte příbalový leták ASKETON 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY online. Dozvíte se vše o užívání, možných nežádoucích účincích a další informace. Můžete se také zapojit do diskuze k ASKETON 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY a napsat své zkušenosti.

Obsah příbalového letáku ASKETON 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

  1. Co je ASKETON 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ASKETON 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY užívat
  3. Jak se ASKETON 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak ASKETON 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

Příbalový leták – ASKETON 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1. Co je ASKETON a k čemu se používá

ASKETON patří do skupiny léků nazývaných prokinetika. Prokinetika jsou léky, které normalizují nebo zlepšují a urychlují pohyb střev (motilitu). Po jejich podání dochází k urychlení vyprazdňování žaludku, zrychluje se průchod trávené potravy tenkým střevem a zvyšuje se tonus (napětí) dolního jícnového svěrače. ASKETON také potlačuje zvracení.

ASKETON je určen k léčbě příznaků způsobených zpomaleným vyprazdňováním žaludku, např. pocitu plného žaludku, bolestivého tlaku v nadbřišku, nechutenství, pálení žáhy, pocitu na zvracení a zvracení při poruchách trávení, které nejsou způsobeny vředovým onemocněním nebo organickým onemocněním ovlivňujícím posun trávené potravy zažívacím ústrojím.

ASKETON je určen pro dospělé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ASKETON užívat

Neužívejte ASKETON

jestliže jste alergický(á) na itoprid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) jestliže pro Vás může být zrychlené vyprazdňování žaludku škodlivé, např. při krvácení trávicího traktu, jeho neprůchodnosti nebo proděravění

ASKETON není určen pro použití u dětí.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ASKETON se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

U starších pacientů je potřebná opatrnost.

3. Jak se ASKETON užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 3krát denně jedna tableta před jídlem.

Dávka může být snížena v závislosti na věku a průběhu onemocnění. Přesné dávkování a dobu léčby určí Váš lékař.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin a starší pacienti

Pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin nebo pokud jste vyššího věku, Váš lékař Vás bude pozorněji sledovat. Pokud se objeví jakýkoli nežádoucí účinek, řekněte to svému lékaři. Váš lékař Vám může doporučit snížení dávky nebo přerušení léčby.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ASKETON, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku ASKETON, než jste měl(a), kontaktujte lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat ASKETON a informujte svého lékaře:

jestliže se u Vás vyskytnou otoky rukou, nohou, otoky obličeje, rtů nebo hrdla, které Vám mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání. Může se také vyskytnout vyrážka nebo svědění. To může znamenat, že máte alergickou reakci.

Při léčbě přípravkem ASKETON se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

snížený počet bílých krvinek zvýšené hladiny hormonu prolaktinu závrať, bolest hlavy, poruchy spánku průjem zácpa bolesti břicha zvýšená tvorba slin zvýšené hodnoty dusíku močoviny a kreatininu v krvi při laboratorních testech bolest na hrudi nebo bolest zad únava podrážděnost

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000)

kožní vyrážka zarudnutí kůže svědění

Frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit)

zežloutnutí kůže a očí nevolnost třes zvětšení prsou u mužů snížený počet krevních destiček zvýšení laboratorních hodnot krve (AST, ALT, gama-GTP, alkalická fosfatáza, bilirubin)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak ASKETON uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co ASKETON obsahuje

Léčivou látkou je itopridum. Další složky jsou

ZDROJ: sukl.cz

Napsat komentář